فولاد میبد

شرکت فولاد میبد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861583775
استان يزد - شهرستان ميبد - بخش مركزي - شهر ميبد-قلعه-كوچه مدبر 21-بلوار مدرس-پلاك 0-واحد8 چپ-طبقه دوم- 8961967408
3
افراد
3
آگهی‌ها
309
شماره ثبت
1373/4/1
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12792194
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت۳۰۹وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۱/۰۶/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پتروصنعت صفه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۸۶۹۸۱وشرکت متالوژی اندکمیستری پروداکتز لیمیتد به شناسه ملی۳۰۰۲۷۴۲۱۲۴و شرکت فرو گاز اصفهان به شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۰۰۵۷۸وشرکت فیروز صفه سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۵۱۳۲وشرکت صنایع بسته بندی پویا نگار اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۳۰۸۴۶وآقای ناصر غنی پور میبدی به کدملی ۴۴۸۹۷۰۶۲۲۷وآقای محمدرضا بقایی بارجینی به کدملی ۴۴۸۹۸۷۷۲۳۴به سمت اعضای هیئت مدیره بدین شرح بمدت دوسال انتخاب گردیدندوآقای محمدرضا غریبی به شماره ملی ۰۰۷۳۸۴۴۰۹۸ به عنوان بازرس اصلی وآقای محمد اخلاقی به شماره ملی ۲۲۹۶۲۴۵۱۷۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدوروزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۲۲۲۷۲۰۲۳۲۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12792203
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
آگهی تغییرات شرکت فولاد میبدسهامی عام به شماره ثبت۳۰۹وشناسه ملی۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۹/۰۷/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروزریخته گران اصفهانی (به نمایندگی از شرکت پترو صنعت صفه) به کدملی ۱۸۱۷۱۵۹۵۷۷بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای محسن پورسینا (به نمایندگی از شرکت متالورژی اندکمیستری لیمیتد) به کدملی ۱۲۸۴۶۲۹۰۷۴بعنوان نائب رئیس هیات مدیره وآقای بهرام شفیعی برنجگانی (به نمایندگی از شرکت فرو گاز اصفهان) به کدملی ۱۸۱۸۱۰۵۷۶۴بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای ناصر غنی پور میبدی (به نمایندگی از شرکت صنایع بسته بندی پویانگار اصفهان) به کدملی۴۴۸۹۷۰۶۲۲۷بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا بقایی بارجینی (به نمایندگی از شرکت فیروز صفه سپاهان اصفهان) به کدملی۴۴۸۹۸۷۷۲۳۴ بعنوان عضو اصلی هیات مدیره وآقای محمدرضا امیدبخش (خارج از هیات مدیره) به کدملی۳۷۱۹۵۴۳۷۴۹ بعنوان مدیرعامل برای مدت۲سال انتخاب گردیدندوحق امضاکلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء مدیرعامل ورئیس هیات مدیره ودرغیاب وی با امضای نائب رئیس هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمی باشدواوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره و بامهر شرکت معتبر است وحدود اختیارات مدیرعامل: مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۲۸۳۴۷۵۸۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695526
آگهی تغییرات شرکت شرکت فولاد میبد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۰۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۸۳۷۷۵
به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدندوروزنامه‌های کثیرالانتشاراطلاعات و پیمان یزدجهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند ش۹۶۰۸۱۴۳۳۳۲۱۲۸۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میبد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک