شرکت فارسیت اهواز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861494662


شماره ثبت:
5987
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1374/4/8
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان اهواز - بخش مركزي - شهر اهواز-كريشان-خيابان ((فرعي ))-خيابان جاده اهواز خرمشهر-پلاك 0-طبقه همكف- 6149913765

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرحسین نظری 1535051
آقای بابک سهیل نیا 1535051
سید سبحان حسینی حیدرآبادی 1535051
آقای منوچهر قائمی 1535051
سهراب کیانپور 13252912
محمد حاج نایب 13252912
آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین 13252912
عباس خوش امید 13252912
سیدمهرداد محمدی وکیل 13252912
عیسی موسوی 14291023
محسن کلاه کج 14291023

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 628864
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) شماره ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۷/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتند از: شرکت سهامی عام سیمان فارس خوزستان، شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان سهامی خاص، شرکت سیمان آبیک سهامی عام، شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز سهامی خاص، ایرج حسنی مقدم سنگاچین بازرسین برای یک سال مالی انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابرس مستقل و بازرس قانونی، موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۵۹۰۷۹۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 717856
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صمداله شکری بنمایندگی از شرکت سیمان آبیک عضو و رئیس هیئت مدیره، مجید احمدپور بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، اسماعیل عامری گلستانی بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو، محمدرضا سپه پور بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیر و عضو، ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۸۲۶۵۵۱۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 967748
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره بدین شرح انتخاب شدند و عبارتند از: سید سبحان حسینی حیدرآبادی بنمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس خوزستان عضو و رئیس هیئت مدیره اسماعیل عامری گلستانی به نمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو و نائب رئیس هیئت مدیره منوچهر قائمی بنمایندگی سیمان آبیک عضو محمدرضا سپه پور بنمایندگی سیمان فارس و خوزستان مدیرعامل و عضو ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. مکاتبات اداری و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۱۴۲۴۶ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091424
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. بازرسین برای یکسال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران حسابرس مستقل و بازرس قانونی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۱۶۶۳۶۴۹ ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1529188
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به شماره ملی ۱۰۳۸۰۴۲۴۸۷۴ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آرشین حساب به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علیالبدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲، سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۲۲۰، شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵، شرکت تهران بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲، ایرج حسنیمقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ به عنوان اعضای هیئتمدیره برای دو سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۴۶۰۹۲۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535051
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدسبحان حسینی حیدرآبادی به شماره ملی۲۱۲۲۳۴۹۶۶۲ به نمایندگی شرکت تهران بتون به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره، امیرحسین نظری به شماره ملی ۱۹۱۰۵۲۴۷۲۷ به نمایندگی شرکت ساخت ونصب صعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره، ایرج حسنی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره، منوچهر قائمی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۳۹۴۸۳ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، بابک سهیل نیا به شماره ملی ۱۸۱۷۰۳۳۷۳۵ به سمت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت مدیرعامل. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه تصویب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو عضو هیئت مدیره و اوراق و مکاتبات عادی با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۳۰۴۲۹۶۸۷۵۹۵۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9718882
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت انتخاب شدند و عبارتند از: مرتضی لطفی رئیس هیئت مدیره مجید احمدپور نائب رئیس هیئت مدیره محمدتقی معین آزاد عضو مجتبی رضاخواه عضو محمدرضا سپه پور مدیرعامل و عضو حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل دو نفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر است. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9846846
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ الحاقی یک صفحه ۶۲۴۸کلاسه ۱۲۱شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۸۹ که طی نامه وارده ۳۰۴۷ ۶/۳/۸۹ ارسال گردید: بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل هوشنگ منوچهری برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات و جهان صنعت جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی و سود و زیان منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10067194
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه۶۲۴۸ شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱/۸۹ که طی نامه وارده ۹۵۲ ۳۰/۱/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتند از صمد سمرقندی بنمایندگی شرکت صنایع بتنی آبیک مدیرعامل مرتضی لطفی بنمایندگی از طرف شرکت سیمان فارس و خوزستان رئیس هیئت مدیره علی نگارش بنمایندگی شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان نائب رئیس هیئت مدیره سعید جلالی بنمایندگی شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز شهره میرزاشریف بنمایندگی شرکت پاکت سازی آبیک اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. شرح وظایف مدیرعامل بشرح صورتجلسه تصویب شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079271
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز سهامی عام شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صمداله شکری بنمایندگی از شرکت سیمان آبیک عضو و رئیس هیئت مدیره، مجید احمدپور بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، اسماعیل عامری گلستانی بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز عضو، محمدرضا سپه پور بنمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان مدیر و عضو، ایرج حسنی مقدم سنگاچین عضو هیئت مدیره رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10521756
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷ کلاسه۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب شدند و عبارتند از مرتضی لطفی عضو و رئیس هیئت مدیره علی نگارش عضو و نائب رئیس شهره میرزاشریف و مجتبی رضاخواه اعضاء هیئت مدیره محمدرضا سپه پور مدیرعامل و عضو. حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10893474
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز (سهامی عام) ثبت ۵۹۸۷الحاقی یک صفحه ۱۲۱ کلاسه ۶۲۴۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۲/۸۹ که طی نامه وارده ۳۰۴۶ ۶/۳/۸۹ ارسال گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۹ بخش و ۵۸ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911294
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ و شرکت سیمان آبیک به شماره ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ و شرکت سیمان فارس وخوزستان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شرکت تهران بتون به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرشین حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۲۶۵۲۵۱۵۴۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13252912
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به نمایندگی سهراب کیانپور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۵۵۵۵۰به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۵۲۲۰ به نمایندگی عباس خوش امید به شماره ملی ۱۵۸۱۸۶۳۶۱۶به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سیمان فارس وخوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به نمایندگی محمد حاج نایب به شماره ملی ۱۹۷۱۴۰۹۰۶۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت تهران بتن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ به نمایندگی سیدمهرداد محمدی وکیل به شماره ملی ۱۷۵۳۴۸۲۸۴۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۱۰۲۲۵۸۷۹۰۰۹۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13642428
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و شماره ثبت ۶۸۷۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی ارشین حساب حسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳و شماره ثبت ۲۰۶۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۱۵۱۲۱۱۲۹۷۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13919249
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس اهواز کیلومتر ۹ جاده اهواز به خرمشهر روبروی کوی ملاشیه کدپستی ۶۱۴۹۹۱۳۷۶۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۵۸۲۶۳۲۲۵۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14040728
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ به شرح ذیل تعیین گردید: سهراب کیان پور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۵۵۵۵۰ به نمایندگی از شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ عضو هیئت مدیره و عباس خوش امید به شماره ملی ۱۵۸۱۸۶۳۶۱۶ به نمایندگی از شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ رئیس هیئت مدیره و محسن کلاه کج به شماره ملی ۱۹۱۱۰۸۴۲۵۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس وخوزستان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و ایرج حسنی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۲۳۱۸۳۴۷۷۹۱۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291023
آگهی تغییرات شرکت فارسیت اهواز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۹۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۹۴۶۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: ایرج حسنی مقدم به شماره ملی ۲۶۴۹۷۵۷۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره عباس خوش امید به شماره ملی ۱۵۸۱۸۶۳۶۱۶ به نمایندگی از شرکت سیمان ابیک به شماره ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و محسن کلاه کج به شماره ملی۱۹۱۱۰۸۴۲۵۹ به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره و عیسی موسوی به شماره ملی۴۸۱۹۳۶۰۴۶۹ به نمایندگی از شرکت تهران بتون به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۸۴۷۳۲ به سمت مدیرعامل و سهراب کیان پور به شماره ملی ۱۹۷۱۳۵۵۵۵۰ به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۰۶۹۵۷۶۹۶۹۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه