شرکت یزدباف (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861487409


شماره ثبت:
86
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1335/1/1
آدرس:
يزد 8917713113

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدرضا نادریان 1138525
آقای احمد رئیس زاده 1659048
آقای محمدحسین نقاش زاده یزدی 1659048
آقای سیدحسین معین شیرازی 1659048
آقای سید مهدی غفوری 1659048
محمد ضرابیه 1659048
آقای سیدعلیرضا آستانه داری 1659048
آقای حسین آقا اسعدی 1659048

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1138525
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر ثبت شده شماره ۲۳۹۱ بسمت حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای محمدرضا نادریان کد ملی ۳۷۸۱۸۴۰۸۲۴ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۴۷۴۶۶۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659048
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید: آقایان سید مهدی غفوری به کد ملی ۴۴۳۱۳۴۳۵۰۴ به نمایندگی از شرکت پلاستیران بسمت ریاست هیئت مدیره، احمد رئیس زاده به کد ملی ۴۴۳۱۹۸۱۹۵۰ به نمایندگی از شرکت گردباف یزد بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، محمد ضرابیه به کد ملی ۴۴۳۱۲۹۵۹۲۵ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدحسین نقاش زاده یزدی به کد ملی ۴۴۳۲۰۷۴۸۷۶ به نمایندگی از شرکت تلمبه ایران و سید علیرضا آستانه داری به کد ملی ۴۴۳۲۰۷۴۳۲۹ به نمایندگی از شرکت هاوس الکتریک بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰ به نمایندگی آقای سیدحسین معین شیرازی به کد ملی ۰۰۳۹۹۱۱۲۶۸ و شرکت صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ به نمایندگی آقای حسین آقا اسعدی به کد ملی ۴۴۳۱۴۲۳۳۸۹ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره ۲ کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار (از جمله: چکها، بروات و سفته‌ها) و به طور کلی هرگونه سندی که برای شرکت ایجاد تعهد یا طلب کند با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۶۶۷۳۰۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659056
آگهی تغییرات شرکت یزدباف سهامی عام شماره ثبت ۸۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۷۴۰۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) اعضاء هیئت مدیره بمدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت‌های تلمبه ایران (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۶۴۷۰، پلاستیران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۶۷۷، گردباف یزد (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۲۴۴۹۴، توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ و هاوس الکتریک (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۷۱۹۶۰ (اعضای اصلی هیئت مدیره) و شرکت‌های مونوپل (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۹۲۵۰ و صنعتی و شیمیایی رنگین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۰۹۴۱۳ (اعضای علی البدل هیئت مدیره) ۲) موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳) صورتهای مالی منتهی به سال مالی ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت ۴) روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۳۴۲۵۰۰۰۰۱۱۱۱۸۶۶۷۶۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی یزد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه