شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861480172


شماره ثبت:
9706
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1386/11/11
آدرس:
قزوين خيابان خيام شمالي نبش كوچه شقايق پلاك566 سلاختمان محراب طبقه سوم واحد6 3413874647

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی سلطانیه 12706050
آقای منوچهر حبیبی 12706050
میر عمادالدین مدیرزاده تهرانی 12706050
آقای علی فرخ زاد 13510076
آقای بهرام کلانترپور 13510076
آقای علی اصفهانی 13510076
آقای محمد روفیان 13510076
آقای محسن شعاعی 13861978
آقای علی عبدالعلی زاده 13959484
آقای علیرضا خزائلی 13959484
آقای سید کاظم مجابی 13959484

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603725
آگهی تصمیماتشرکت عمران و سازندگی استان قزوین سهامی عامشماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام و رضا معظمی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین شماره ثبت ۳۰۷۷ و شرکت مهندسی آبادبوم امید شماره ثبت ۳۰۰۸۸۱ و شرکت مهندسین مشاور کومه آرام شماره ثبت ۲۱۳۴۳۸ و موسسه میثاق رزم آوران شماره ثبت ۹۹۳۷ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین شماره ثبت ۲۲۰۹۶۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت زمرد بنای قزوین شماره ثبت ۳۶۵۲ و شرکت فولاد البرز تاکستان شماره ثبت ۵۷۱۱۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ طبق صورت جلسه هیئت مدیره ۱۱/۱۱/۹۰ آقایان علی عبدالعلی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسی آباد بوم امید بسمت رئیس هیئت مدیره و منوچهر حبیبی به نمایندگی از سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و محمد رئوفیان خارج از اعضای هیئت مدیره بسمت مدیرعامل و علی اصفهانی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین و فرهاد فضل علی زاده به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور کومه آرام و حمیدرضا شکوهیان به نمایندگی از موسسه میثاق رزم آوران بسمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و چک‌ها و سفته‌ها و بروات و قراردادها با امضای مشترک مدیرعامل با رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل با نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد در غیبت مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد سایر مدارک با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۴۵۸۹۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067631
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی تنفس ۱۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۲۶۱۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1091802
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی تنفس ۷/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۲۶۱۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097911
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی عام) شماره ثبت ۹۷۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۹۱ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۱۴۳۱۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498798
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۰۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوقالعاده مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ اساسنامه جدید شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۷۲۵۶۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1498824
آگهی تصمیمات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۷۰۶ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ - شرکت سرمایه گذاری مهندسان متحد قزوین بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۸۲۲۲ شرکت مهندسی آباد بوم امید بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۰۶۸ شرکت مهندسی مشاور کومه آرام بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۵۳۴ سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین بشناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۱۶۶ شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان بشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ شرکت زمرد بنای قزوین بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۳۴۹ و موسسه میثاق رزم آوران بشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷ بعنوان اعضای هیأتمدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرسان اصلی و علیالبدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ - ترازنامه، حساب سود و زیان عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب رسید. ۴ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکت در تاریخ ۱۷/۱۱/۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۸۷۲۴۶۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706050
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده کدملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی آباد بوم امید به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای منوچهر حبیبی کدملی ۴۲۳۰۴۴۴۲۱۴ نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصفهانی کدملی ۴۳۲۱۹۴۴۱۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت راه ری آقای مهدی سلطانیه کدملی ۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین و آقای میرعمادالدین مدیرزاده طهرانی کدملی ۰۴۵۲۶۹۴۹۱۴ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای محمد رؤفیان کدملی ۴۳۲۰۶۶۹۴۸۷ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصفهانی (عضو هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر میباشد و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۲۱۹۹۶۰۶۴۳۹۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12706051
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، حساب سود و زیان و صورت سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی قواعد با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۲۵۱۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. شرکت راه ری (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۴۹وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۵۰۱۶ شرکت زمرد بنای قزوین (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۶۵۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۳۴۹ شرکت مهندسی آباد بوم امید (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت۳۰۰۸۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۹۹۰۶۸ شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۸۴۴۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵ و سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین به شماره ثبت ۲۲۰۹۶۱ وشناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۱۶۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت مهندسین مشاور کومه آرام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۳۴۳۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۴۸۵۳۴ و موسسه میثاق رزم آوران به شماره ثبت ۹۹۳۷وشناسه ملی ۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره تعیین شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۱۹۸۲۴۷۲۴۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213608
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۱/۹۵ و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهاداربه شماره ۰۸۲ ۲۴۰۶۰۶ , ۹۵۹ مورخ ۲۶/۰۸/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهل میلیارد ریال به مبلغ هشتاد میلیارد ریال منقسم به هشتاد میلیون سهم با نام هزارریالی که از محل مطالبات حال شده و سود انباشته و آورده نقدی سهامداران طبق گواهی شماره۷۸۴ - ۴۴۶۴ مورخ ۲۳/۰۸/۹۵ بانک مسکن شعبه خیام شمالی قزوین تامین گردیده افزایش یافت و ماده۵ - اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: (سرمایه شرکت مبلغ هشتاد میلیارد ریال به هشتاد میلیون سهم عادی هزارریالی با نام تقسیم شده که تماما تادیه گردیده است). ش۹۵۱۰۰۵۳۲۰۸۹۱۸۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13281203
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه، حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۱۱۰۴۰۷۷۳۱۵۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13510076
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. آقایان علی عبدالعلی زاده کد ملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی آباد بوم امید به عنوان رئیس هیئت مدیره و علی فرخ زاد کد ملی ۴۳۲۲۰۵۹۴۸۱ به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداری‌های استان قزوین به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و علی اصفهانی کد ملی ۴۳۲۱۹۴۴۱۶۳ به نمایندگی از طرف شرکت راه ری و مهدی سلطانیه کد ملی ۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین و بهرام کلانترپور کد ملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان به عنوان اعضای هیئت مدیره و محمد رؤفیان کد ملی ۴۳۲۰۶۶۹۴۸۷ به عنوان مدیر عامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) تا پایان مدت دوره هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل ورئیس هیئت مدیره و در غیاب هریک با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و آقای علی اصفهانی (عضو هیئت مدیره) با مهر شرکت معتبر میباشد وسایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۴۲۱۷۲۵۱۷۸۳۷۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861978
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ و تاییدیه شماره ۳۰۲۳۵ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳. آقای محسن شعاعی کد ملی ۰۰۶۸۰۷۹۷۴۵، شرکت زمرد بنای قزوین به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۲۳۳۴۹، شرکت بازرگانی مهر آذین صنعت نوژان به شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۴۰۱۷۵، شرکت عمران و مسکن سازان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۲۶۸۳۹ و سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۱۱۸۱۶۶ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و شرکت تدبیر گستر ارزش آفرین صادق به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۷۳۴۶۷۳ و موسسه میثاق رزم آوران به شناسه ملی۱۰۹۸۰۰۲۶۷۰۷ به عنوان اعضا علی البدل برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۱۱۷۳۵۲۱۱۱۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959484
آگهی تغییرات شرکت عمران و سازندگی استان قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۷۰۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۸۰۱۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی عبدالعلی زاده کدملی ۲۷۵۰۴۲۲۲۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت عمران و مسکن سازان ایران (سهامی عام) به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای سید کاظم مجابی کدملی ۴۳۲۳۴۰۴۰۱۸ به نمایندگی از طرف سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره، آقای بهرام کلانترپور کدملی ۰۰۴۷۳۶۱۰۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مهرآذین صنعت نوژان (سهامی خاص) و آقای مهدی سلطانیه کدملی ۴۳۲۲۰۴۶۷۳۸ به نمایندگی از طرف شرکت ساختمانی زمرد بنای قزوین (سهامی خاص) و آقای محسن شعاعی کدملی ۰۰۶۸۰۷۹۷۴۵ به عنوان اعضا هیئت مدیره و آقای علیرضا خزائلی کدملی ۰۰۶۷۶۰۱۴۷۲ به عنوان مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل با یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل این اسناد با امضای مشترک رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر اسناد عادی و مکاتبات با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۱۱۵۳۳۹۴۴۹۵۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه