شرکت صنایع سرام آرا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861450700


شماره ثبت:
63
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1382/5/22
آدرس:
قزوين شهرصنعتي البرز خيابان ابن سينا نرسيده به لوازم خانگي پارس 3431963933

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای اصغر آهنی‌ها 12656060
آقای مهدی رشیدی النگه 12656060
آقای علی کیانی سرکله 12656060
آقای محمود مومنی 13472910
آقای حسین گودرزی 13654933
آقای احسان احمدی 13878545
آقای محمد احسان کیان ارثی 14266979
آقای حسن بابایی 14266979

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1342547
آگهی تصمیمات شرکت صنایع سرام آرا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲۰/۳/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورت حساب سود و زیان و ترازنامه سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید. ۲ شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ و صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ و شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ بعنوان اعضای هیئت مدیره به مدت ۲ سال تعیین گردید. ۳ موسسه حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به سمت بازرسی علی البدل شرکت به مدت یکسال مالی تعیین گردید. ۴ روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۵/۹/۹۲ تکمیل و امضاء گردید. ش۱۷۶۹۱۰۵ ثبت اسناد و املاک شهرستان البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12656060
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای مهدی رشیدی النگه به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ با حکم شماره ۳۲۰۷ - ۹۴ - ۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۳ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای اصغر آهنی‌ها به شماره ملی ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ با حکم شماره ۲۱۶۸ - ۹۴ - ۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره - آقای علی کیانی سرکله به شماره ملی ۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ با حکم شماره ۲۱۶۶ - ۹۴ - ۷۸ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۷ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. - ۲ کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. قراردادهای فروش محصولات شرکت، خرید کالا و خدمات با رعایت آئین نامه‌های فروش، مالی و معاملات مصوب هیات مدیره، با امضا مدیر عامل و مهرشرکت معتبر می‌باشد. - ۳ اختیارات ذیل به مدیر عامل تفویض گردید: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیأت مدیره - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیأت مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند) ش۹۴۱۱۲۴۹۰۷۶۸۸۶۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12862899
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت.۲موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران با شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۳۰۴۳۳۳۷۷۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12913900
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ و پیرو آگهی تغییرات روزنامه رسمی شماره ۲۳۴۵۶مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۸۴ مربوط به ثبت صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۲/۱۲/۱۳۸۳ بند ۴ صورتجلسه بشرح ذیل در آگهی مذکوراز قلم افتاده که بدینوسیله اضافه و الحاق میگردد: با توجه به تایید هیئت مدیره، سرمایه تعهد شده شرکت بمبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال در سال ۱۳۸۲ به طور کامل پرداخت گردیده است بنابراین سرمایه شرکت به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال ۱۰۰٪ پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۴۲۷۲۹۴۸۲۰۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12944833
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی میلیارد ریال به مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام افزایش یافت. ومبلغ افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران (به مبلغ ۱۹۱۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال) واندوخته طرح و توسعه (به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) و انتقال مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت (زمین) به سرمایه (به مبلغ ۴۰۸۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال) تامین وپرداخت شده است. و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح میگردد: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال منقسم به یکصد میلیون سهم یک هزار ریالی بانام که تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۲۲۴۷۲۵۴۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13368845
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472836
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶ بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به مبلغ یکصدوسی و پنج میلیارد ریال منقسم به یکصدوسی و پنج سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت. و افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران تامین و پرداخت گردیده است. و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصدوسی وپنج میلیارد ریال منقسم به یکصد و سی و پنج میلیون سهم یکهزار ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده میباشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13472910
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱آقای مهدی رشیدی النگه به شماره ملی ۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ با حکم شماره ۴۶۵–۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به سمت رئیس هیأت مدیره آقای اصغر آهنی‌ها به شماره ملی ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲ به نمایندگی از شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ با حکم شماره ۴۶۳–۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیأت مدیره آقای علی کیانی سرکله به شماره ملی ۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ با حکم شماره ۴۶۴–۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای محمود مؤمنی به شماره ملی ۰۰۴۰۱۶۳۴۶۶ به نمایندگی از شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ با حکم شماره ۴۶۶–۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره آقای حسین گودرزی به شماره ملی۲۳۹۰۱۸۷۴۸۱ به نمایندگی از شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ با حکم شماره ۴۶۷–۹۶ - ۷۸ مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ به سمت عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو عضو هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد. - ۲ اختیارات مندرج در ماده ۴۴ اساسنامه بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: دریافت مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن از اصل و بهره و متفرعات - اقامه هر گونه دعوی و دفاع از هر گونه دعوی یا تسلیم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهش، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و بطور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت استرداد، دعوی جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث، اقدام به دعوای متقابل و دفاع از آن تأمین دلیل به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت، درخواست صدور برگ اجرائی و تعقیب عملیات اجرائی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد - اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیأت مدیره. - نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیأت مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13554792
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس قانونی و موسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13654933
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ و تائیدیه شماره ۲۵۵۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید. - ۲ اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. - ۳ موضوع شرکت: الف موضوع اصلی: ۱ - احداث و خرید، نصب وراه اندازی و بهره برداری کارخانجات ساخت انواع کاشی، سرامیک، وسایل بهداشتی و چینی و صنایع جانبی و وابسته به آن - ۲ اکتشاف، استخراج، بهره برداری و اخذ پروانه بهره برداری برای کلیه معادن مورد نیاز. - ۳ تولید انواع مختلف کاشی دیواری، سرامیک و وسایل بهداشتی و چینی، قطعات خاص تزئینی، دکوری، پخت سوم و تولید رنگ و لعاب. ب - موضوع فرعی: - ۱ مشارکت در سایر شرکتها از طریق تاسیس یا تعهد سهام شرکتها جدید یا خرید یا تعهد سهام شرکتهای موجود. - ۲ اخذ و اعطاء نمایندگی فروش و بازاریابی شرکتهای داخلی و خارجی جهت کالا و دانش فنی مرتبط با موضوع شرکت. - ۳ انجام تحقیقات، ارائه خدمات تکنولوژی، مشاوره مهندسی صنایع سرامیک. - ۴ بطور کلی شرکت شرکت می‌تواند به کلیه عملیات و معاملات مالی و تجاری که به طور مستقیم یا غیر مستقیم به تمام یا هریک از موضوعات مشروح فوق مربوط باشد مبادرت نماید. - ۵ خرید، تحصیل و واگذاری هر نوع امتیاز، پروانه برای تولید. - ۶ بازاریابی، حمل و نقل، توزیع و فروش و صدور انواع محصولات مرتبط با موضوع شرکت. - ۷ واردات و صادرات انواع ماشین آلات، مواد اولیه، ابزار و قطعات، تاسیسات و تولیدات مرتبط با موضوع شرکت. - ۴ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: قزوین - شهر صنعتی البرز، خیابان ابن سینا، نرسیده به کارخانه لوازم خانگی پارس، کدپستی ۳۴۳۱۹۶۳۹۳۳ می‌باشد. - ۵ فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس به مدت نامحدود خواهد بود. - ۶ سرمایه شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۱۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال است به یکصدوسی وپنج میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. - ۷ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز است. - ۸ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ با نمایندگی آقای علی کیانی سرکله با کدملی ۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کاشی و سرامیک الوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ با نمایندگی اصغر آهنی‌ها با کدملی ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت سرمایه گذاری صدر تامین به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ با نمایندگی مهدی رشیدی النگه بشماره ملی ۰۰۴۷۸۲۵۲۲۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت فرآورده‌های نسوز ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ با نمایندگی محمود مومنی بشماره ملی ۰۰۴۰۱۶۳۴۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت معدنی املاح ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ با نمایندگی حسین گودرزی بشماره ملی ۲۳۹۰۱۸۷۴۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهد آور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد.) - ۹ شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام درمجامع عمومی: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصایا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعدادسهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رای خواهد داشت. درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور درجلسه مجمع را خواهد داشت: - اعلامیه خرید سهام، - گواهی نامه نقل و انتقال و سپرده سهام - اصل ورقه سهام - تاییدیه سهامداری صادر شده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۱۰) مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود براساس مفاد قانون تجارت به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی سالیانه صورت می‌پذیرد. وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. مجمع عمومی فوق العاده شرکت به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیات مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیات مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت با حضور ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۱) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های جاری شرکت براساس آخرین ترازنامه حسابرسی شده درتاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ اعم از بدهی‌های تجاری و غیرتجاری، مالیات پرداختنی، سود سهام پرداختنی، تسهیلات مالی کوتاه مدت و پیش دریافت‌ها مبلغ ۱۸۹۴۴۸۹۰۳۵۳۵ ریال بوده و بدهی بلند مدت شرکت نیز صرفا شامل مبلغ ۴۵۳۱۶۴۱۵۸۵ ریال ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان می‌باشد. همچنین شرکت در تاریخ فوق جمعا دارای مبلغ ۱۱۲۷۱۱ میلیون ریال تعهدات و بدهی‌های احتمالی، موضوع ماده ۲۳۵ اصلاحیه قانون تجارت بابت تضمین سفته شرکت‌های لعابیران، خاک چینی ایران و صنایع کاشی و سرامیک الوند می‌باشد. همچنین تعهدات سرمایه‌ای شرکت به مبلغ ۱۳۱۳۶میلیون ریال مرتبط با مخارج مورد نیاز تکمیل طرح توسعه شرکت می‌باشد. ۱۲) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه اطلاعات. - ۱۳ ترازنامه و حساب سودوزیان سالهای مالی ۹۴و۹۵ و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیر منقول شرکت جهت مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش۹۶۰۷۲۰۹۳۴۱۴۶۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13878545
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای محمود مؤمنی کد ملی ۰۰۴۰۱۶۳۴۶۶ به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اصغر آهنی‌ها کد ملی ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدرتأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره، آقای علی کیانی سرکله کد ملی ۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱ به نمایندگی از شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ به سمت منشی و عضو هیات مدیره، آقای محمد احسان کیان ارثی کد ملی ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ و آقای احسان احمدی کد ملی۴۰۷۳۱۹۴۵۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح زیر به مدیرعامل تفویض گردید: * دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. * اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، اعطا و لغو نمایندگی‌های فروش محصولات به اشخاص حقیقی وحقوقی در داخل و خارج از کشور بر اساس مصوبه هیات مدیره. * نصب و عزل کارکنان شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و ترفیع و تنبیه آنان در چهارچوب ضوابط و مقررات مصوب با اطلاع هیات مدیره (معاونین و مدیران ارشد شرکت از مفاد این بند مستثنی می‌باشند)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173410
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۲/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۳۶۹۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۴/۹۷ اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. شرکت سرمایه گذاری صدر تامین (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶، شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰، شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰، شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ و شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲. موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رازدار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳. ترازنامه و صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. ۴. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۵۲۵۲۵۷۲۶۳۷۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266979
آگهی تغییرات شرکت صنایع سرام آرا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۵۰۷۰۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای علی کیانی کد ملی ۶۳۰۹۴۲۳۶۹۱ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خاک چینی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۳۸۶۱۰ باستناد حکم شماره ۱۴۷۸ - ۹۷ - ۷۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ به سمت رئیس هیات مدیره، آقای اصغر آهنی‌ها کد ملی ۴۳۲۲۷۴۲۱۲۲ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۲۴۶۹۶ باستناد حکم شماره ۱۴۷۷ - ۹۷ - ۷۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره و آقایان حسن بابایی کد ملی ۰۰۵۲۲۱۸۲۰۱ به نمایندگی از طرف شرکت فرآورده‌های نسوز ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۸۹۰ باستناد حکم شماره ۱۴۱۸ - ۹۷ - ۷۸ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ و محمد احسان کیان ارثی کد ملی ۰۳۸۳۷۵۵۵۸۱ به نمایندگی از طرف شرکت معدنی املاح ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۷۴۱۳۰ باستناد حکم شماره ۱۴۹۱ - ۹۷ - ۷۸ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۷ و احسان احمدی کد ملی ۴۰۷۳۱۹۴۵۵۰ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع کاشی و سرامیک الوند (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۸۲۰۴۰ باستناد حکم شماره ۱۴۷۹ - ۹۷ - ۷۸ مورخ ۱۳/۴/۱۱۳۹۷ به سمت اعضا هیات مدیره تعیین شدند. کلیه اسناد و اوراق بانکی و سایر اوراق تعهدآور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ۲. اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: ۱. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۲. اقامة هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت؛ دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری؛ با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیة اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعادة دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن)؛ اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن واخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امورمشابه دیگر، ش۹۷۰۷۲۶۵۲۱۳۸۵۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه