شرکت البرز دارو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861412626


شماره ثبت:
49
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1355/5/11
آدرس:
قزوين شهرصنعتي البرز انتهاي خيابان هشتم كارخانه البرز دارو 1518646177

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محمدرضا صباغی 1130571
مهدی پیرصالحی 1130571
سید محمدرضا صباغی 1204210
آقای عبدالمجید چراغعلی 1204210
آقای عقیل ارین نژادفیض آبادی 1368998
آقای پویا فرهت 1368998
الیاس کهزادی 13084430
آقای دکتر محمد شریف زاده 13084430
بابک مصباحی 13147795
علی مرتضوی تبریزی 13522598
آقای دکتر محمد علی مظلومی 13616003
آقای محمد یزدانی 13616003
آقای میثم قاسمی 13616003

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1082391
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۰۱۷۷۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰، سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و کی بی سی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۰۹۰۹۹۳ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130571
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو (سهامی عام) شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۴/۳/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ طبق حکم شماره ۵۳/۹۲/ص مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای پویا فرهت بشماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳طبق حکم شماره ۵۱/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی پیر صالحی بشماره ملی ۰۳۸۴۱۴۰۷۳۴ به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و حکم ۵۲/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی بشماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ طبق حکم ۵۰/۹۲/ص مورخ ۲۸/۲/۱۳۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای سید محمدرضا صباغی بشماره ملی ۰۰۳۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی شرکت کی بی سی (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ طبق حکم ۵۹/۹۲/ص مورخ ۱/۳/۱۳۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، برات، اسناد تجاری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا ء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۲ هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض اختیار نمود. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۴۴۳۸۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1204210
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۴/۶/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: آقای عبدالمجید چراغعلی بشماره ملی ۲۱۲۱۳۲۳۱۸۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۵۳/۹۲/ص بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی بشماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۵۰/۹۲/ص بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای پویا فرهت بشماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت سبحان دارو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۵۱/۹۲/ص بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای الیاس کهزادی بشماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو سهامی عام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و شماره حکم ۱۴۴/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره آقای سید محمدرضا صباغی بشماره ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ نماینده شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۵۹/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند کلیه اوراق اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک سفته بروات اسناد اعتباری قراردادها غیره با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد کجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. هیئت مدیره کلیه اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۲/۷/۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۰۲۹۵۶۶۹ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1368998
آگهی تصمیمات شرکت البرز دارو سهامی عام شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: آقای محمد شریف زاده کد ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ طبق حکم شماره ۲۴۱/۹۲/ص بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی کد ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ به نمایندگی شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ طبق حکم شماره ۵۰/۹۲/ص بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای پویا فرهت کد ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به نمایندگی شرکت سبحان دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ طبق حکم شماره ۵۱/۹۲/ص بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، آقای الیاس کهزادی کد ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ به نمایندگی شرکت ایران دارو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ طبق حکم شماره ۱۴۴/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره، آقای سید محمدرضا صباغی کد ملی ۰۰۳۹۹۹۲۴۹۷ به نمایندگی شرکت کی بی سی سهامی خاص شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ طبق حکم شماره ۵۹/۹۲/ص بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء حداقل دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را بشرح متن صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود و ذیل دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۳/۱۲/۱۳۹۲ تکمیل امضا گردید. ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۴۷۵۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657893
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۴ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال منقسم به چهارصد و پنجاه میلیون سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۴۱۱۲۵۳۸۱۲۵۳۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12774222
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۱۵۸۶ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۱۵۸۹ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۱۵۸۵ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴به عنوان مدیر عامل و عضوهیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و شماره حکم ۱۵۸۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره - آقای بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۵۵۳۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است. - ۳ هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۹ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود: اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت - قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی - افتتاح حساب‌های ارزی - تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص - تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت - تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش۹۵۰۲۱۲۴۵۹۹۷۴۸۱۱اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12822004
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی مفید راهبربه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۳۰۸۹۴۱۳۲۵۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13057684
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۱۳۹۵ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده ۰۴/۰۳/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ چهارصد و پنجاه میلیارد ریال به مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال منقسم به ششصد و هشتاد میلیون سهم یک هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی ایشان افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ششصد و هشتاد میلیارد ریال (۶۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال) است که به ششصد و هشتاد میلیون سهم (۶۸۰۰۰۰۰۰۰سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13084430
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۱۵۸۶ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای عقیل آرین نژاد فیض آبادی به شماره ملی ۶۵۱۹۶۹۶۳۹۰ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۱۵۸۹ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۲۶۳۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ به عنوان مدیرعامل و عضوهیات مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و شماره حکم ۱۵۸۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۵۵۳۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر میباشد. هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود.۱ د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت ۲ د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی.۳ د) افتتاح حساب‌های ارزی۴ د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص ۵ د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت.۶ د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش۹۵۰۷۲۹۵۷۲۶۰۸۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147795
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۱۵۸۶ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۵۵۳۲ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴به عنوان نائب رئیس هیات مدیره - آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۲۶۳۱ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵به عنوان مدیر عامل و عضوهیات مدیره - آقای الیاس کهزادی به شماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و شماره حکم ۱۵۸۸ مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۴به عنوان عضو هیات مدیره - آقای میثم قاسمی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۴۶۷۲۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۳۸۲۰ مورخ ۱۱/۰۸/۱۳۹۵به عنوان عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی دوره هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیر عامل و یکی از اعضا هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیر عامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیات مدیره معتبر است.۲ هیات مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیر عامل تفویض نمود. ۱) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت. ۲) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. ۳) افتتاح حساب‌های ارزی. ۴) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. ۵) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. ۶) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ش۹۵۰۹۰۲۴۲۴۳۴۹۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13299192
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه شرکت در تهران از محل سابق به آدرس: تهران خیابان آفریقا نرسیده به چهار راه جهان کودک خیابان ناوک پلاک ۳ طبقه ۵ کدپستی ۱۵۱۸۶۴۶۱۷۷ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447852
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ و تائیدیه شماره ۲۰۳۷۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ ایران دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ کی بی سی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ به عنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13447884
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶و تائیدیه شماره ۲۰۳۷۵ , ۱۲۲ مورخ ۱۲/۰۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۸ اساسنامه در خصوص سقف پاداش هیت مدیره از۵٪ به۳ ٪ کاهش و ماده فوق اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522598
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای دکتر محمد شریف زاده به شماره ملی ۰۳۸۳۵۸۶۶۱۵ نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۹۴۶ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر بابک مصباحی به شماره ملی ۰۰۵۴۶۲۹۹۴۲ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۹۴۵ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۹۴۹ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای الیاس کهزادی به شماره ملی ۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰ و شماره حکم ۹۴۴ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۴۶۷۲۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۹۴۸ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۲ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. د) اقدام به هرگونه معاملات و رهن دارائیهای ثابت. د) قبول یا واگذاری نمایندگی داخلی یا خارجی. د) افتتاح حساب‌های ارزی. د) تشکیل یا تاسیس شعبه و نمایندگی برای انجام امور خاص. د) تصویب بودجه برای اداره کردن شرکت. د) تعهد، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13603614
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶وتفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ششصد وهشتاد میلیارد ریال به مبلغ نهصد وسی میلیارد ریال منقسم به نهصد و سی میلیون سهم یک هزار ریالی با نام افزایش یافت مبلغ افزایش سرمایه از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی طبق گواهی شماره۱۸۲/۲۵۴ مورخ ۲۸/۰۴/۹۶ بانک رفاه کارگران شعبه شهر صنعتی البرزپرداخت و تامین گردیده است. ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ نهصد و سی میلیارد ریال (۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) است که به نهصد و سی میلیون سهم (۹۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم) با نام یک هزار ریالی تقسیم و تماما پرداخت شده است. ش۹۶۰۶۲۰۴۴۸۵۶۹۵۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13616003
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد یزدانی به شماره ملی ۰۰۵۶۴۶۹۴۷۰ نماینده شرکت کی بی سی (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ و شماره حکم ۲۴۷۶ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای دکتر محمد علی مظلومی به شماره ملی ۰۰۷۱۵۷۰۶۳۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شماره حکم ۳۰۴۵ مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره آقای مهندس علی مرتضوی تبریزی به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۲۸۱۳ نماینده شرکت سبحان دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شماره حکم ۹۴۹ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ به عنوان مدیرعامل و عضوهیئت مدیره جناب آقای الیاس کهزادی به شماره ملی۵۹۸۹۹۸۷۱۷۱ نماینده شرکت ایران دارو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۴۴۹۰و شماره حکم ۹۴۴ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶به عنوان عضو هیئت مدیره آقای میثم قاسمی به شماره ملی ۴۵۹۱۳۴۶۷۲۲ نماینده شرکت گروه دارویی سبحان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شماره حکم ۹۴۸ مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶به عنوان عضو هیئت مدیره تا پایان مدت تصدی سمت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از جمله چک، سفته، بروات، اسناداعتباری، قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا حداقل دونفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضا مدیرعامل یا فرد مجاز از طرف ایشان یا رئیس هیئت مدیره معتبر است. ۲ هیئت مدیره به استثناء موارد ذیل از ماده ۴۲ اساسنامه، کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود: تصویب معاملات با اشخاص وابسته. تصویب اهداف و استراتژی‌ها، نمودار سازمانی و آیین نامه‌های داخلی شرکت. استقرار کنترل‌های داخلی و نظارت بر عملکرد کمیته‌های حسابرسی و ریسک. تصویب سیاست‌های تعیین قیمت و شرایط فروش محصولات. ترهین و توثیق اموال و تضمین دیون دیگران و فک رهن ولو کرارا. افتتاح هر نوع حساب بانکی و خرید و فروش اوراق بهادار. تصویب برنامه پرداخت حقوق عمومی و دولتی. تصویب بودجه سالیانه، برنامه‌های ۵ ساله و گزارش توجیهی پروژه‌ها و طرح توسعه‌ای. تصویب معاملات مستلزم تصویب هیئت مدیره طبق آیین نامه معاملات. اخذ تسهیلات بانکی و انتشار اوراق مشارکت یا سایر اوراق بهادار. مصالحه، سازش و استرداد دادخواست. تصویب مأموریت‌های خارج از کشور. تصویب تأسیس، انحلال و ادغام نمایندگی و شعبه یا شرکت در داخل و خارج از کشور. تصویب حمایت مالی از همایش‌ها و نمایشگاه‌ها. پ۹۶۰۶۲۷۶۴۱۱۵۹۴۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14037972
آگهی تغییرات شرکت البرز دارو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۷ و با توجه به تاییدیه شماره ۳۴۳۵۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. ترازنامه و صورت سود و زیان و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶به تصویب رسید. ۲. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. ۳. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۲۳۰۱۵۸۴۲۸۲۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه