شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861410472


شماره ثبت:
73
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1370/12/28
آدرس:
استان قزوين - شهرستان البرز بخش مركزي شهر الوند - ابن سينا - خيابان زكرياي رازي - حكمت دهم 3431957736

اشخاص

عنوان طبق آگهی
وعبدالرحمن حداد 13005798
حامد مازندرانی زاده 13005798
آقای بهرام محمودزاده هشترودی 13034474
آقای بهزاد نوروز بختیاری 14266074
آقای محمد اسماعیل سراج 14266089
ندا نوروز بختیاری 14266089
فرهاد رمضان 14266089
آقای عبدالحمید موحدی 14266089

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1144039
آگهی تصمیمات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه سهامی خاص شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

ب) باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۵/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید. ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بسمت بازرس اصلی و موسسه آرمان راهبرد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ بسمت بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب گردید ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ذیل ثبت دفتر ثبت شرکتها در مورخه ۱۴/۵/۹۲ تکمیل امضا گردید ش۴۶۸۰۲۰۰۰۰۱۱۱۰۷۵۰۰۴۴۵ سرپرست ثبت اسناد و املاک البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005798
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ را مورد تصویب قرار گرفت. ۲ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با کد شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ و آقایان بهزاد نوروز بختیاری با کدملی ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸ وعبدالرحمن حداد با کدملی ۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰ و حامد مازندرانی زاده با کدملی ۰۰۶۱۹۹۳۰۱۸ و محمد اسماعیل سراج با کدملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وآقای احمد جلیل آرازی با کدملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت به شماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیربه شماره ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۱۵۲۴۲۲۶۹۲۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13034474
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد جلیل آرازی (عضو علی البدل هیئت مدیره) با کدملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره جایگزین آقای محمد اسمعیل سراج گردید. درنتیجه آقای عبدالرحمن حداد با کدملی ۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای بهرام محمودزاده هشترودی با کدملی ۰۰۶۴۰۱۱۶۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران طی حکم۴۷۴۳۸/۳۳ مورخ۱/۶/۱۳۹۵ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروز بختیاری با کدملی ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸ به عنوان مدیرعامل و حامد مازندرانی زاده با کدملی ۰۰۶۱۹۹۳۰۱۸ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد جلیل آرازی با کدملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضای قلمی دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13106145
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۷/۱۳۹۵ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده نوبت دوم مورخ ۲۰/۰۶/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ سی و دو میلیارد و پانصد میلیون ریال به مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد وچهل و سه میلیون ریال منقسم به یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار سهم یک هزار ریالی با نام از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها با توجه به گزارش کارشناس رسمی دادگستری قزوین مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ افزایش یافت لذا ماده ۵ - اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید سرمایه شرکت مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد و هشتصد وچهل و سه میلیون ریال شامل یکصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و چهل و سه هزار سهم یک هزار ریالی با نام می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583507
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰اسفندماه ۱۳۹۵موردتصویب قرارگرفت ۲ موسسه حسابرسی وبهبود سییستمهای مدیریت (حسابرسین) باشماره ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی اصول پایه فراگیربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870244
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت از قزوین شهر صنعتی البرز جای سابق به استان قزوین شهرستان البرز بخش مرکزی شهر الوند ابن سینا خیابان زکریای رازی حکمت دهم کدپستی ۳۴۳۱۹۵۷۷۳۶ تغییر یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266074
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۳۷۲۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۸۲۷/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه وصورت سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲ آقایان بهزاد نوروزبختیاری با کد ملی ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸ و عبدالرحمن حداد با کد ملی ۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰ و شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹و آقای احمد جلیل آرازی باکد ملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ و آقای عبدالحمید موحدی با کدملی ۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵ به عنوان اعضای اصلی و خانم ندا نوروزبختیاری با کدملی ۰۰۶۸۰۷۶۱۰۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. - ۳ موسسه بخرد یار با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۶۲۹۱۸ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۲۵۴۶۷۴۴۲۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266089
آگهی تغییرات شرکت ماشین سازی نیرو محرکه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۰۴۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۷ و تائیدیه شماره ۳۷۲۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالرحمن حداد با کد ملی ۴۳۲۲۰۱۲۱۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای فرهاد رمضان با کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد نوروزبختیاری با کد ملی ۰۰۴۵۳۶۶۰۹۸ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقایان احمد جلیل آرازی با کد ملی ۴۳۲۱۹۵۴۸۲۷ و عبدالحمید موحدی با کد ملی ۴۳۲۱۹۴۶۷۳۵ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم ندا نوروزبختیاری با کد ملی ۰۰۶۸۰۷۶۱۰۱ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از جمله چک و سفته با امضای قلمی دو نفر از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و اوراق و اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است، ش۹۷۰۷۲۵۷۳۴۳۴۶۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قزوین - البرز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه