کارخانجات قند قزوین

شرکت کارخانجات قند قزوین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861402562
قزوين كيلومتر 25 جاده بوئين زهرا 1111111111
15
افراد
12
آگهی‌ها
11
شماره ثبت
1343/4/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12653216
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ آقای بهمن دانایی باکدملی ۰۰۴۹۴۴۵۸۲۰ بنمایندگی از موسسه بنیاد علوی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۰۵۶۹۳۳ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای علی راهی با کدملی ۰۰۴۶۶۸۶۴۷۹ بنمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۴۱۳۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای امیر حسین صداقی با کدملی ۰۰۶۲۵۲۲۹۹۱ بنمایندگی از سوی شرکت مادر تخصصی گسترش صنایع غذایی سینا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۴۰۵۵۶۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای علیرضا باباخانی با کدملی ۴۳۲۲۱۰۵۶۶۱ بنمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مجید نریمانی با کدملی ۰۰۵۷۲۱۵۵۹۶ بنمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۴۵۳۴۶ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. - ۳ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: الف - انجام کلیه امور اداری شرکت، ب - وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت، ج - استخدام، عزل و نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه، د - تهیه و تنظیم (و درصورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره، ه - تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره، و - انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصرف شرکت، ی - اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ش۹۴۱۱۲۱۱۷۴۸۵۲۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653250
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای مصطفی علیجانی باکدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مرتضی علیجانی با کدملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای عیسی نوریشا با کدملی ۰۰۴۳۱۵۳۲۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای فرزاد علیجانی با کدملی ۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای عباس صبوحی با کدملی ۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ابراهیم مهبد با کدملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضاء ثابت مدیر عامل و امضاء رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تعیین گردید: - انجام کلیه امور اداری شرکت - وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت - استخدام، عزل و نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه - تهیه و تنظیم (و درصورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره - تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره - انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصرف شرکت - اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده - انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندر قند از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و خرید و فروش شکر خام و محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس مقررات و همچنین آئین نامه‌های معاملات شرکت. ش۹۴۱۱۲۱۵۷۰۷۴۸۲۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12653273
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پویا گستردنیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ - مرتضی علیجانی با کدملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ - مصطفی علیجانی با کدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ - عیسی نوریشاد با کدملی ۰۰۴۳۱۵۳۲۹۱ و آقای فرزاد علیجانی با کدملی ۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۴۱۱۲۱۱۱۱۴۶۹۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949012
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حسلب سودوزیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدماتی آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ و موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۱۴۸۴۰۷۷۹۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12970982
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱. با توجه به استعفای آقای ابراهیم مهبد (مدیر عامل قبلی) آقای بهرام رمضانی کد ملی ۳۳۲۹۱۴۴۵۵۶ (خارج از هیئت مدیره) به سمت مدیر عامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. ۲. حدود اختیارات مدیر عامل بشرح ذیل میباشد: - انجام کلیه امور اداری شرکت. - وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت - استخدام، عزل و نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه (مدیران با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره می‌باشد) - تهیه و تنظیم (و درصورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. - تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. - انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصرف شرکت. - اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. - انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندرقند از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و خرید و فروش شکر خام و محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس مقررات و آئین نامه‌های معاملات شرکت. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضا مدیر عامل و امضا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۲۶۹۱۱۳۸۹۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424619
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و تائیدیه شماره ۱۳۹۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای جواد یزدی پور بشماره ملی ۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳ (جایگزین آقای عیسی نوریشاد) برای مدت باقیماتده تصدی هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۲۰۲۱۹۷۳۳۱۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13424620
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ و تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۵ و تائیدیه سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۸/۲۹۱۷۹۲ , ۹۶۹ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۶۵۰۹۸۳۷۴۰۰۰ریال به مبلغ ۳۳۰۱۹۶۷۴۸۰۰۰ ریال منقسم به ۳۳۰۱۹۶۷۴۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که از محل آورده نقدی سهامداران طی تأییدیه بانکی شماره ۳۰ مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ بانک صادرات قزوین تامین گردیده است و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت به مبلغ ۳۳۰۱۹۶۷۴۸۰۰۰ ریال منقسم به ۳۳۰۱۹۶۷۴۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که تماما تادیه گردیده است. ش۹۶۰۲۲۰۸۵۳۱۹۶۶۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13572944
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی آبان حساب با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۹۴۹۵و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۵۳۱۸۶۲۴۰۱۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14295759
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ و موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ شرکت پویا گستردنیا بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ با نمایندگی عباس صبوحی کدملی ۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶ مرتضی علیجانی کدملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ ۳ مصطفی علیجانی کدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ ۴ فرزاد علیجانی کدملی ۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲ ۵ و جواد یزدی پور کدملی ۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۸۱۲۱۸۵۱۵۷۸۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14312203
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای مصطفی علیجانی با کدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مرتضی علیجانی با کدملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جواد یزدی پور با کدملی ۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد علیجانی با کدملی ۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود هنرور با کدملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود هنرور با کدملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۲حدود اختیارات مدیرعامل با توجه به اساسنامه شرکت بشرح ذیل تعیین و مورد تصویب قرار گرفت: ۱ انجام کلیه امور اداری شرکت. ۲ وصول مطالبات و ادای دیون و هزینه‌های جاری شرکت. ۳ استخدام، عزل و نصب و ترفیع کارگران و کارمندان و تعیین حقوق و مزایای آنان طبق ضوابط و مقررات مربوطه. ۴ تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیئت مدیره. ۵ تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره. ۶ انجام تشریفات مربوطه به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصرف شرکت. ۷ اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده. ۸ انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت از جمله خرید چغندرقند از چغندرکاران جهت مصرف کارخانه و خرید و فروش شکر خام و محصولات اصلی و فرعی کارخانه بر اساس مقررات و همچنین آئین نامه‌های معاملات شرکت. ش۹۷۰۸۲۲۸۹۵۳۱۹۵۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343959
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی علیجانی با کد ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مجید کاشانی زاده با کد ملی ۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای جواد یزدی پور با کد ملی ۴۳۲۱۹۷۲۴۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای فرزاد علیجانی با کد ملی ۴۳۲۴۲۱۰۸۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود هنرور با کد ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ بنمایندگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته و بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اقامه هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۳۴۳۸۹۸۷۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343963
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات قند قزوین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۰۲۵۶۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید کاشانی زاده با کد ملی ۴۳۲۳۳۰۰۷۸۶ برای بقیه مدت هیئت مدیره به عنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای مصطفی علیجانی گردید. ش۹۷۰۹۱۳۶۵۴۱۹۴۱۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری آبیک
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک