شرکت سالمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861393382


شماره ثبت:
353
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1353/11/29
آدرس:
استان مركزي-شهرستان ساوه-شهرك صنعتي كاوه-بلوار آزادي -ميدان صنعت-شركت سالمين 3914347151

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای یونس ژائله سعدآباد 12948864
وسیدعلی اصغر کشفی 12948864
رحمت اله شفائی 12948864
آقای امیر حسین تقدیسی 12948864
محمد حسین پالیزدار 12948864

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 679082
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت سالمینسهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ یونس ژائله سعدآباد نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۳۸/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی نماینده شرکت کاوشگران کیش به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۳۹/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی نماینده شرکت فراوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۰/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مقصود نصیرزاده نماینده شرکت شیرین عسل به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۱/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رامین جعفری علمداری نماینده شرکت پخش سراسری ایران به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۲/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت برای دوره مالی آینده انتخاب گردید. ش۱۴۰۸۷۱۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1130608
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ۲۹/۴/۹۲ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان بازرس و حسابرس قانونی جهت سال مالی آینده انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ امیر خزائی بموجب معرفی نامه شماره۱۱۴۴/۱۰۳ ۲۷/۴/۹۲ بعنوان نماینده شرکت پخش سراسری ایران بعنوان عضو هیئت مدیره بجای رامین جعفری علمداری انتخاب گردید. ش۱۶۸۳۰۶۰ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135275
آگهی تغییرات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است: سرمایه شرکت از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت بشرح ذیل تغییر و اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه سرمایه شرکت مبلغ سیصد میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام تماما پرداخت شده میباشد. ش۱۶۸۵۲۹۷ ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808427
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۳۰/۵/۱۳۸۹ شرکت که در تاریخ ۳/۶/۱۳۸۹ به این اداره واصل گردیده تصمیمات ذیل در آن اتخاذ گردیده است: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به سمت بازرس برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ شرکت اعتبار صنایع کیش (بامسئولیت محدود) به نمایندگی یونس ژائله سعدآباد به سمت رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت کاوشگران کیش به نمایندگی امیرحسین تقدیسی به سمت نایب رئیس هیئت‎مدیره؛ شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به نمایندگی رحمت اله شفائی به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل، شرکت شیرین عسل به نمایندگی اصلان نوری به سمت عضو هیئت مدیره شرکت پخش سراسری ایران (سهامی خاص) به نمایندگی رامین جعفری علمداری به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت‎مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نائب رئیس هیئت مدیره و یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۵ معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت مورد تائید مجمع قرار گرفت. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10170188
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۴/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10949286
آگهی تصمیمات در شرکت سالمین (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۱۹/۴/۹۰ شرکت تصمیمات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11039682
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت سالمین سهامی عام ثبت شده به شماره ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به موجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ شرکت تغییرات ذیل در آن حاصل گردیده است. ۱ یونس ژائله سعدآباد نماینده شرکت اعتبار صنایع کیش به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۳۸/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین تقدیسی نماینده شرکت کاوشگران کیش به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۳۹/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمت اله شفائی نماینده شرکت فراوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۰/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مقصود نصیرزاده نماینده شرکت شیرین عسل به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۱/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای رامین جعفری علمداری نماینده شرکت پخش سراسری ایران به موجب معرفی نامه شماره ۱۰۴۲/۱۰۲ مورخ ۲۷/۰۴/۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اسناد تعهدآور و اوراق بهادار بانکی با امضاء رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه با مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر می‌باشد. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ به تصویب رسید. ۵ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس و حسابرس قانونی شرکت برای دوره مالی آینده انتخاب گردید. ثبت اسناد ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948853
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت در سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ - شرکت اعتبار صنایع کیش با مسئولیت محدود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ و شرکت شیرین عسل سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ و شرکت پخش سراسری ایران سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ و شرکت کاوشگران کیش سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ و شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس شرکت برای یکسال مالی انتخاب گردید. ۴ - روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۱۴۸۵۶۸۱۵۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948864
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - یونس ژائله سعدآباد به کد ملی ۱۵۸۲۰۹۰۶۴۵به نمایندگی از شرکت اعتبار صنایع کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۲۸۶۱۸ بعنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین تقدیسی به کد ملی ۰۰۵۱۴۲۵۴۱۶ به نمایندگی از شرکت کاوشگران کیش به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۵۵۰۴۹ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره وسیدعلی اصغر کشفی به کد ملی ۶۱۸۹۸۵۴۴۲۷ به نمایندگی از شرکت شیرین عسل به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۶۳۵۱۲ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمد حسین پالیزدار به کد ملی ۰۰۵۴۸۸۹۵۵۳به نمایندگی از شرکت پخش سراسری ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۶۳۷۲۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و رحمت اله شفائی به کد ملی ۲۸۰۱۰۵۸۳۰۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری دانه‌های روغنی کاکائو تبریز به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۶۱۹۵۱ عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد تعهد آور و اوراق بهادار و بانکی با امضاء رئیس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضاء مدیرعامل به همراه مهر شرکت نافذ و معتبر میباشد. ش۹۵۰۵۱۴۶۵۵۹۹۳۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13533211
آگهی تغییرات شرکت سالمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۹۳۳۸۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۵۲۸۴۴۱۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ساوه
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه