شرکت تولید نیروی برق سهند (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861351572


شماره ثبت:
46231
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1387/4/9
آدرس:
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش مركزي - شهر تبريز-بلوار 29 بهمن-بلوار وليعصر-بلوار 29 بهمن-پلاك 0-برج زمرد-D-طبقه پنجم-واحد غربي 5156917139

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید پاشائی 13335088
کریم عباسزاده 13335088
آقای ناصر معینی گاوگانی 13335088
شهرام معصومیان 13335088
ساناز جعفرزاده 13536761
آقای ابراهیم یکانی مطلق 13536761
آقای علی بدری 14090786
مقصود زاده مهدی 14090786

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1213746
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) شماره ثبت ۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

باستناد صورت جلسه مورخه ۲۵/۴/۹۲ شرکت تولید نیروی برق سهند (سهامی عام) که شماره ثبت ۹۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲ در این واحد ثبتی به ثبت رسیده است، تغییراتی در شرکت مذکور بعمل آمده است که جهت اطلاع عموم در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار محلی آگهی می‌شود. ۱ با توجه به اتمام دوره مامور به خدمت جناب آقای اسماعیل ظفری، هیئت مدیره نسبت به تعویض امضاهای مجاز شرکت اقدام و مقرر شد از تاریخ ۱/۵/۹۲ چک‌ها و اوراق و قراردادهای تعهدآور با دو امضاء از سه امضاء آقای ناصر معینی، علی حیدری و ابراهیم یکانی مطلق به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ در سایر موارد تغییراتی بعمل نیامد. ش۰۰۱۴۱۰۰۰۰۱۱۱۰۴۷۰۶۵۱۵ رئیس ثبت اسناد و املاک بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275044
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدنیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۲۰۳۶۵/۲۰ مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت سود و زیان مربوط به سال ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان بازرس اصلی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد. ش۹۵۱۱۰۵۵۰۵۱۵۵۷۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13335088
آگهی تغییرات شرکت شرکت تولیدنیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به کد ملی ۵۰۶۹۱۱۳۴۷۱ به سمت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره ناصر معینی به کدملی ۱۳۷۸۹۷۶۵۹۲ به سمت عضو هیئت مدیره ابراهیم یکانی مطلق به کدملی ۱۵۸۲۹۵۹۷۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره کریم عباسزاده به کدملی ۱۶۸۹۵۰۱۹۸۷به سمت عضو هیئت مدیره شهرام معصومیان به کدملی ۱۴۶۵۶۸۵۵۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده ماموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قرادادها، چک‌ها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و ابراهیم یکانی مطلق یا ابراهیم پیرزاده همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و جاری شرکت توسط مجید پاشائی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۱۱۸۱۶۱۳۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536761
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۹۶۳/۲۰ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به شماره ملی ۵۰۶۹۱۱۳۴۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) ابراهیم یکانی مطلق به شماره ملی ۱۵۸۲۹۵۹۷۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) کریم عباسزاده به شماره ملی ۱۶۸۹۵۰۱۹۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) شهرام معصومیان به شماره ملی ۱۴۶۵۶۸۵۵۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) ساناز جعفرزاده به شماره ملی ۲۸۰۲۸۲۲۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۵۰۸۳۵۵۲۱۹۹۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13536775
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۳۹۶۳/۲۰ مورخ ۳۰/۰۲/۹۶ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۴ اساسنامه و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره ذیل آن، ساناز جعفرزاده به شماره ملی ۲۸۰۲۸۲۲۲۱۷ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۹۶۰۵۰۸۶۷۴۵۱۹۴۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13764506
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۱۸۲۷۰/۲۰ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان) منتهی به سال ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۹۲۶۷۲۶۳۲۰۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13844872
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۷۰۹ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی - شهرستان تبریز - بخش مرکزی - شهر تبریز - بلوار ۲۹ بهمن - بلوار ولیعصر - بلوار ۲۹ بهمن - پلاک ۰ - برج زمرد - D - طبقه پنجم - واحد غربی و کدپستی ۵۱۵۶۹۱۷۱۳۹ تغییر یافت. ش۹۶۱۱۰۹۱۳۳۸۵۱۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13852010
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۲۷۰۹ مورخ ۰۳/۱۰/۱۳۹۶ از سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت از محل قبلی به نشانی جدید: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ۲۹ بهمن بلوار ولیعصر بلوار ۲۹ بهمن پلاک ۰ برج زمرد D طبقه پنجم واحد غربی و کدپستی ۵۱۵۶۹۱۷۱۳۹ تغییر یافت. ش۹۶۱۱۱۲۴۷۰۵۶۲۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بناب
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861795
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

مستندا به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ مرکز اصلی شرکت فوق الذکر به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش مرکزی شهر تبریز بلوار ۲۹ بهمن بلوار ولیعصر بلوار ۲۹ بهمن پلاک ۰ برج زمرد D طبقه پنجم واحد غربی و کدپستی ۵۱۵۶۹۱۷۱۳۹ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها وموسسات غیرتجاری تبریز تحت شماره ۴۶۲۳۱ به ثبت رسیده است. ش۹۶۱۱۱۷۳۵۳۳۲۶۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090786
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۵۹۴ مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی به کدملی ۵۰۶۹۱۱۳۴۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (موظف) شهرام معصومیان به کدملی ۱۴۶۵۶۸۵۶۵۰۲ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف) ساناز جعفرزاده به کدملی ۲۸۰۲۸۲۲۲۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) مقصود زاده مهدی با کدملی ۱۳۷۸۹۷۷۹۶۳ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علی بدری با کدملی ۵۱۹۸۶۰۲۲۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره (غیرموظف) انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور، قراردادها، چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با دو امضاء شامل امضاء مدیرعامل و یکی از آقایان علی بدری و مقصود زاده مهدی همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری و جاری شرکت توسط آقای مجید پاشائی مدیرعامل شرکت همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۷۰۴۰۳۴۸۸۴۷۶۴۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090790
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۴۵۹۴ مورخ ۳۰/۰۲/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید پاشائی کدملی ۵۰۶۹۱۱۳۴۷۱ شهرام معصومیان کدملی ۱۴۶۵۶۸۵۵۰۲ مقصود زادهء مهدی کدملی ۱۳۷۸۹۷۷۹۶۳ علی بدری ۵۱۹۸۶۰۲۲۹۹ و ساناز جعفرزاده کدملی ۲۸۰۲۸۲۲۲۱۷ را به عنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۰۳۵۹۰۹۴۴۵۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14291592
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۱۹۲۲۳ مورخ ۲۳/۰۷/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی ازجمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۷ انتخاب شد. ش۹۷۰۸۰۷۳۸۸۷۱۹۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14354122
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق سهند شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۲۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۱۵۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و برابر مجوز شماره ۱۰۸۱۰ مورخ ۰۱/۰۵/۹۷ سازمان خصوصی سازی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اصلاح نام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تبصره ((۲)) ماده ((۳۹)) اساسنامه به نام شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی. نام شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) در تبصره ((۲)) ماده ((۳۹)) اساسنامه به شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به شرح ذیل تغییر یافت: ((مادام که شرکت دولتی و در عداد شرکت‌های تابعه شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی است به تعداد حاصل ضرب عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند و در نسبت آراء شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی به کل آراء در انتخاب هیئت مدیره می‌توان مدیران را از میان افراد صاحب نظر در تخصص‌های مرتبط با فعالیت‌های شرکت که سهامدار شرکت نیستند انتخاب نمود)) ش۹۷۰۹۲۰۵۵۲۳۶۳۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری تبریز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه