شرکت تولید نیروی برق شیروان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861350704


شماره ثبت:
877
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1387/4/11
آدرس:
استان خراسان شمالي - شهرستان شيروان - بخش مركزي - دهستان حومه - روستا دوين-جاده (شيروان-فاروج)-جاده (نيروگاه برق)-پلاك 0-طبقه همكف- 9465115389

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد حسین نخعی 12952050
محمد کفشدار گوهریان 12952050
آقای محسن نعمتی 12952050
حمید مطیعی 12952050
آقای علی اصغر علیزاده 13521054
آقای علیرضا بانکیان 13749765

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1035754
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی تغییرات شماره ۴۰۰۰۵/۲۹ به تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۹ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۰ تغییرات ذیل در شرکت مزبور به عمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱. سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرسی قانونی شرکت برای سال مالی ۹۰ انتخاب شدند. ۲. روزنامه ایران جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۹۰ تعیین شدند. ش۲۶۸۵۸۰۰۰۰۱۱۱۰۹۲۸۷۸۵۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234697
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی شماره ۲۲۴۳ مورخ ۱۸/۱/۹۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۳۱/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ صورتهای مالی شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ تصویب گردید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین گردید. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۹۱ تصویب گردید. ش۲۶۸۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۱۱۶۳۳۷۵ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1543378
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی شماره ۷۳۱۸۵ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۲ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ صورت‌های مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال ۱۳۹۱ تصویب گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت در سال ۱۳۹۲ تعیین گردید. ش۲۶۸۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۲۲۷۴۳۹۰ کفیل ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717636
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان سهامی عام شماره ثبت ۸۷۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی شماره ۳۰۹۹۸ مورخ ۱۰/۴/۹۳ و بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۱۸/۵/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت برای سال ۹۳ تعیین گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت جریان وجوه نقد سال ۹۲ تصویب گردید. ش۲۶۸۵۸۰۰۰۰۱۱۱۱۳۲۹۲۴۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997044
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان (سهامی عام) بشماره ثبت۸۷۷ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی شماره۶۵۸۰ ۲۷/۴/۸۹ و به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ۲/۴/۸۹ تغییرات ذیل در شرکت مزبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ تصویب گردید. ۲ روزنامه ایران جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌ای شرکت برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. اداره ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010459
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

پیرو آگهی شماره ۲۱۸۳ ۱۷/۲/۸۸ و بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی شرکت مورخ ۱۰/۶/۸۸ تغییرات ذیل در شرکت مذبور بعمل آمده که مراتب جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: ۱ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی ۱۳۸۸ انتخاب گردید. ۲ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12910885
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) تصویب گردید. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شد. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۴ تعیین شد. ش۹۵۰۴۲۴۳۶۰۵۸۵۹۰۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12952050
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان علیرضا بانکیان باکدملی۰۹۳۷۶۷۰۱۱۱، محسن نعمتی باکدملی۰۹۳۸۶۳۶۳۸۳، محمد حسین نخعی باکدملی ۰۸۳۹۴۵۰۳۸۹، حمید مطیعی باکدملی ۰۸۲۷۹۵۳۳۰۵ و محمد کفشدار گوهریان باکدملی ۰۹۳۸۵۸۳۹۹۹ را به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۷۴۰۲۹۲۴۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13018973
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اقای مهندس علیرضا بانکیان بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید. آقای مهندس محسن نعمتی بعنوان رییس هیأت مدیره و آقای مهندس علیرضا بانکیان بعنوان نایب رییس هیأت مدیره تا پایان عضویت در هیأت مدیره شرکت تعیین گردیدند. اختیارات مدیرعامل مطابق با موارد مندرج در ماده ۵۵ اساسنامه شرکت تعیین گردید. هیأت مدیره باستناد ماده ۵۶ اساسنامه مقرر نمود: الف: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قرارداد‌های شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره معتبر می‌باشد ب: کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مشترک مدیرعامل (آقای مهندس علیرضا بانکیان) و آقای مهندس محسن نعمتی یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج: مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط آقای مهندس علیرضا بانکیان، مدیرعامل شرکت انجام می‌گیرد. ش۹۵۰۶۲۳۲۸۰۷۱۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13453750
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال ۹۴ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. - سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب شد. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات برای درج آگهی‌های رسمی شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین شد. ش۹۶۰۳۰۹۷۸۸۶۹۵۹۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13521054
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجمع عمومی حسب اختیارات حاصل از بند ۵ ماده ۳۵ اساسنامه شرکت و مستند به ماده واحده قانون اصلاح ماده ۲۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۰/۰۲/۹۵ مجلس شورای اسلامی و تبصره‌های ذیل آن، آقای علی اصغر علیزاده (به شماره ملی ۰۸۲۹۴۰۳۰۹۴) را به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت تولید نیروی برق شیروان تعیین و از آقای محسن نعمتی تشکر و قدردانی نمود. ش۹۶۰۴۲۸۶۷۷۴۱۹۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13749765
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - هیات مدیره باستناد ماده ۴۴ اساسنامه، آقای مهندس محمد حسین نخعی بشماره ملی۰۸۳۹۴۵۰۳۸۹ را بعنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهندس علیرضا بانکیان بشماره ملی ۰۹۳۷۶۷۰۱۱۱ را بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، تا پایان عضویت در هیات مدیره شرکت تعیین نمودند. - هیات مدیره باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت، اقای مهندس علیرضا بانکیان بشماره ملی۰۹۳۷۶۷۰۱۱۱ را بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان عضویت در هیات مدیره انتخاب نمود. - هیات مدیره باستناد ماده ۵۶ اساسنامه مقرر نمود: الف: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره معتبر می‌باشد. ب: کلیه چکها، بروات، سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء مشترک مدیرعامل (آقای مهندس علیرضا بانکیان) و آقای مهندس محمد حسین نخعی یا نماینده وی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج: مکاتبات عادی و جاری شرکت توسط آقای مهندس علیرضا بانکیان، مدیرعامل شرکت انجام می‌گیرد. ش۹۶۰۹۱۸۱۷۷۵۲۴۵۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13820995
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) مورد تصویب قرار گرفت. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۶۲۵۳۸۶۶۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14367028
آگهی تغییرات شرکت تولید نیروی برق شیروان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۷۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۵۰۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی (از جمله ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد) سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تا مجمع عمومی عادی سالیانه آتی تعیین گردد. ش۹۷۰۹۲۸۱۴۳۸۹۰۲۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیروان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه