کشت و صنعت پیاذر

شرکت کشت و صنعت پیاذر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861349161
استان آذربايجان شرقي - شهرستان تبريز - بخش خسروشاه - دهستان تازه كند - روستا قره تپه (قشلاق تپه )-اصلي-بزرگراه تبريز خسروشهر-كوچه جنب راه آهن-پلاك 0-طبقه همكف- 5355186716
15
افراد
26
آگهی‌ها
17
شماره ثبت
1362/6/14
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586939
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد: ۱ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از هیئت مدیره خارج و آقای اسماعیل قصاب صاحب کار جایگزین شدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۰۵۳۰۵۴۲ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656544
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عامشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۰۴/۰۳/۱۳۹۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص، پس از وضع مبلغ ۱۵۵۳۵۰۶۲۳ ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد. ۳ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده (بصورت ناخالص) تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد. ۴ سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان آذربایجان شرقی، شرکت عمران جلفا، شرکت آذر توسعه مسکن، شرکت تجارت کولاک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان غلامحسین نصیری و جواد بابائی سردرود و سید احمد شکوری بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ۵ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۲۶۹۹۴۷۳ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 733027
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو آگهی شماره ۴۳۳۱/۱۴/۱۰۴ مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۱ برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد: ۱ آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین از سمت مدیرعاملی شرکت استعفا و آقای سید احمد شکوری بعنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره منصوب گردیدند. ۲ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ به مدیرعامل اختیار داده شد از نظر استخدام، عزل، نصب، اخراج، تعیین حقوق و پاداش و عقد قرارداد با فروشندگان و خریداران در چارچوب آیین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی اداری و بانکها و نمایندگی‌های خارجی، انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و رهن دارایی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۴۴۸۵۱۱۵۲ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1048662
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۱/۱۱/۹۱ و مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۱۰/۹۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد: آقای جواد بابایی از هیئت مدیره خارج و آقای کامیار دادگر جایگزین گردیدند. بودجه سال ۹۲ شرکت بررسی و جهت ارائه به سازمان بورس اوراق بهادار تهران مورد تصویب قرار گرفت. مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد و تأمین وجوه این افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهامداران میباشد. ش۰۰۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۹۳۱۳۸ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1111302
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو آگهی شماره ۶۳۴/۱۴/۱۰۴ ۱۸/۱/۹۲ و باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۶/۲/۹۲ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۱ بتصویب رسید. ۲ مقرر گردید از سود قابل تخصیص بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ ریال (هر سهم ۳۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد. ۳ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ برابر تاییدیه شماره ۲۲۵۰۰۰/۱۲ ۲۲/۳/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت. ش۰۰۱۵۲۰۰۰۰۱۱۱۰۴۱۶۳۲۰۹ رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358399
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۰۶/۱۱/۹۲ و ۷/۱۱/۹۲ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییرات بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد: ۱ آقای غلامحسین نصیری و سیداحمد شکوری بیلانکوهی از هیئت مدیره خارج و آقای محمدرضا خداوردی زاده و سیروس حبیب زاده خیابان برای مدت باقیمانده هیئت مدیره جایگزین شدند. ۲ با استعفای آقای سید احمد شکوری (مدیرعامل) آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان مدیرعامل جدید برای مدت باقیمانده انتخاب گردید. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۵۸۰۸۲۱۵ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503401
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۰۲/۹۳ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی می‌گردد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ سود نقدی به ازای هر سهم ۳۲۰ ریال مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۳ شرکت عمران عرش پرسا شرکت راه گشا تجارت آذربایجان شرکت تجارت کولاک تبریز خلیل قلی پور خلیلی حمید حاتمی ملکی بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب گردیدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت بمدت یک سال انتخاب گردید. ۵ موسسه هادی حساب تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آباد نوین تهران بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۱۵۹۹۶۹ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526220
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامیعام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
پیرو تغییرات شماره ۲۶۷۱/۱۴/۱۰۴ مورخه ۱۸/۳/۹۳ و باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخه ۲۰/۰۳/۹۳ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامیعام) تغییراتی بعمل آمده که جهت اطلاع عموم بشرح ذیل آگهی میگردد: ۱ آقایان سیروس حبیبزاده بعنوان نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز و محمدرضا خداوردیزاده بعنوان نماینده شرکت راه گشا تجارت آذربایجان و ساسان قلیپور خلیلی بعنوان نماینده شرکت عمران عرش پرسا معرفی گردیدند. ۲ آقایان خلیل قلیپور خلیلی بشماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و کدپستی ۵۱۳۷۶۹۶۳۳۶ بعنوان رئیس هیئتمدیره و محمدرضا خداوردیزاده بشماره ملی ۲۸۰۰۳۲۲۱۸۷ بعنوان نائبرئیس هیئت مدیره و اسماعیل قصاب صاحب کار بشماره ملی ۱۳۷۶۳۳۳۳۳۹ و کد پستی ۵۱۶۶۸۷۸۹۹۱ بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال منصوب گردیدند و مقرر گردید اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئتمدیره یا نائبرئیس هیئتمدیره یا آقای سیروس حبیبزاده (نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز) همراه مهر شرکت معتبر و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره و نایبرئیس هیئتمدیره یا نماینده شرکت تجارت کولاک تبریز آقای سیروس حبیبزاده همراه با مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری نیز با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۰۰۱۰۱۰۰۰۰۱۱۱۶۹۶۱۶۸۵۳ کفیل ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587395
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۲/۰۵/۹۰ و مورخه ۱۶/۰۶/۹۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: آقایان محمد علی اعظم پارسا بعنوان نماینده شرکت عمران جلفا از هیئت مدیره خارج و آقای جواد بابائی سردرود جایگزین و آقای جعفر سعیدی بعنوان نماینده سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجانشرقی از هیئت مدیره خارج و آقای غلامحسین نصیری بجای ایشان جایگزین شدند. پیرو آگهی شماره ۴۵۰۱/۱۴/۱۰۴ مورخه ۲۹/۰۴/۱۳۹۰ و باستناد نامه شماره ۱۵۳۶۷۷/۱۲۱ مورخه ۰۳/۰۷/۱۳۹۰ سازمان بورس اوراق بهادار؛ سرمایه شرکت از مبلغ پنج میلیارد ریال بمبلغ ده میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه شرکت اصلاح گردید. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9625211
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
برابر صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۰۴/۰۳/۱۳۹۱ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی می‌گردد. ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان (صورتهای مالی) مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ بتصویب رسید. ۲ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص، پس از وضع مبلغ ۱۵۵۳۵۰۶۲۳ ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال (هر سهم ۲۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد. ۳ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده (بصورت ناخالص) تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد. ۴ سازمان همیاری شهرداریهای تابعه استان آذربایجان شرقی، شرکت عمران جلفا، شرکت آذر توسعه مسکن، شرکت تجارت کولاک تبریز و آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند آقای خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای اسماعیل قصاب صاحبکار بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان غلامحسین نصیری و جواد بابائی سردرود و سید احمد شکوری بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. ۵ موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان بازرس قانونی علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۶ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9708561
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱/۱۲/۸۹ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع آگهی میگردد. ۱ آقای ایرج حسنی مقدم بعنوان مدیرعامل شرکت بمدت دو سال انتخاب گردید. ۲ آقای بهرام جواندل سهزابی از هیئت مدیره خارج و آقای ایرج حسنی مقدم سنگاچین بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین گردید ۳ مقرر گردید اوراق و اسناد بهادار؛ چک؛ سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ۴ به مدیرعامل اختیار داده شد از نظر استخدام؛ عزل؛ نصب؛ اخراج؛ تعیین حقوق و پاداش و عقد قراردادها با فروشندگان و خریداران در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت و انتخاب وکیل برای حضور در مجامع حقوقی و اداری و بانکها و نمایندگیهای خارجی انعقاد هر گونه قرارداد اجاره و رهن دارائی و سایر مواردی که تکلیف هیئت مدیره باشد اقدام نماید. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9779076
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۰/۳/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۳/۹۰ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از طریق صدور سهام جدید افزایش یابد. ۲ تامین وجوه افزایش سرمایه از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورد غیر نقدی میباشد ۳ ترازنامه و صورت سود و زیان صورتهای مالی مربوط به عملکرد سال مالی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۴ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی هادی حساب تهران بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۵ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۶ در مورد تقسیم سود مقرر گردید از سود قابل تخصیص پس از وضع مبلغ ۳۴۲/۴۲۶/۲۲۲ ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال (هر سهم ۱۰۰۰ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد ۷ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده بصورت ناخالص تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال پرداخت گردد. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030786
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر سهامی عام بشماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخه ۴/۵/۸۹ شرکت کشت و صنعت پیاذر (سهامی عام) تغییراتی بدین شرح بعمل آمده که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آریا بهروش بعنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی اصلی و آقای فرامرز میرزائی صلحی بعنوان بازرس قانونی علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ در مورد تقسیم سود مقرر گردید: از سود قابل تخصیص پس از وضع مبلغ ۸۴۰/۸۹۰/۶۱ ریال بعنوان اندوخته قانونی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۵ ریال (هر سهم ۲۵ ریال) بین سهامداران تقسیم و مابقی به حساب سود انباشته پایان سال انتقال یابد. ۵ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان شرکت عمران جلفا سازمان همیاری شهرداریهای استان آذربایجان شرقی شرکت سرمایه گذاری سهم آرا و آقای سلیمان نوروزی بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۶ پاداش هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۸ معادل ۵ درصد سود تقسیم شده تعیین و مقرر گردید از محل سود انباشته پایان سال، پرداخت گردد. ۷ آقای دکتر خلیل قلی پور خلیلی بعنوان رئیس هیئت مدیره غیر موظف، آقای سلیمان نوروزی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره غیر موظف و آقایان: جعفر سعیدی مهر آباد، محمد علی اعظم پارسا و بهرام جواندل سهزابی بعنوان اعضای غیر موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند. رئیس ثبت اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014133
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال۹۴ منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و شماره ثبت ۶۷۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه مهدآزادی بعنوان روزنامه برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب شد. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۲۳۰۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۸۰۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰ شرکت عامران پاسارگاد سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۱۸۵۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ شرکت امید سازه غزال (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۳۴۴۱۶ وشناسه ملی ۷۰۷ ۱۰۱۰۳۷۱۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۲۰۸۸۷۱۷۲۴۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13014171
آگهی تغییرات شرکت شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی بخشایش به کد ملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به نمایندگی از طرف شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۲۳۰۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۸۰۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰ به عنوان عضو هیئت مدیره موظف سعید بابازاده ینگجه به کد ملی۱۴۶۳۰۶۳۷۷۶ به نمایندگی از طرف شرکت عامران پاسارگاد سازه (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۱۸۵۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ به عنوان عضو هیئت مدیره احمد رحمانی به کد ملی ۱۵۵۲۷۱۰۳۸۶ به نمایندگی از طرف شرکت امید سازه غزال (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۳۴۴۱۶وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷ به عنوان عضو هیئت مدیره سید عزیز سیدی ینگجه به کد ملی ۱۴۶۵۳۷۷۱۸۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و نائب رئیس هیئت مدیره و یا احمد رحمانی (نماینده شرکت امید سازه غزال) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۰۳۴۱۴۶۱۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522636
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: هیئت مدیره طبق اساسنامه شرکت ماده ۳۷ (اختیارات هیئت مدیره) بخشی از آن را به شرح ذیل: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض اختیار نمود، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. ش۹۶۰۴۲۸۱۰۵۵۶۱۹۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13575279
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۳۳۲۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۵ منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و شماره ثبت ۶۷۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۱۳۹۶ شرکت انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار سراسری مهد آزادی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۰۱۲۵۸۷۰۸۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13611023
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدعزیز سیدی ینگجه از سمت مدیرعامل استعفاء و کامیار سلطانی محمدی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۰۳۱۵۹ (خارج از هیئت مدیره) از تاریخ ۱۲/۵/۹۶ به عنوان مدیرعامل شرکت برای مدت باقی مانده انتخاب گردید و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از امضاء‌های رئیس هیئت مدیره آقای علی بخشایش، نائب رئیس هیئت مدیره آقای خلیل قلی پور خلیلی، عضو هیئت مدیره سعید بابازاده ینگجه و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره نامبرده شده بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی و نامه‌ها و اوراق غیرتعهدآور با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۶۲۵۹۳۸۱۷۸۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13720838
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سعید بابازاده ینگجه از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان حامد نیک رفتار به شماره ملی ۰۰۶۸۱۵۹۶۸۴ به عنوان نماینده جدید شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت ۳۱۸۵۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴، برای مدت باقیمانده انتخاب شدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهداور وچکها با امضا مدیرعامل به همراه یکی از امضاء‌های رئیس هیئت مدیره علی بخشایش، نائب رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پورخلیلی و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره نامبرده شده بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی ونامه‌ها واوراق غیرتعهدآور با امضاءمدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۸۲۹۹۹۶۴۲۸۴۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13886289
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: استان آذربایجان شرقی شهرستان تبریز بخش خسروشاه دهستان تازه کند روستا قره تپه (قشلاق تپه) اصلی بزرگراه تبریز خسروشهر کوچه جنب راه آهن پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۵۳۵۵۱۸۶۷۱۶ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۳۰۲۹۳۵۶۷۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13940940
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد نیک رفتار از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای حامد ستاک به شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ به عنوان نماینده جدید، شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت ۳۱۸۵۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴، برای مدت باقیمانده جهت حضور و اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره معرفی گردیدند. آقای احمد رحمانی از هیئت مدیره خارج و به جای ایشان آقای حسن شکیبایی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲ به عنوان نماینده جدید شرکت امید سازه غزال به شماره ثبت ۳۳۴۴۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷، برای مدت باقیمانده بتاریخ جهت حضور و اتخاذ تصمیم در جلسات هیات مدیره معرفی گردیدند. با توجه به استعفای مدیرعامل شرکت، آقای خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ رابه عنوان مدیرعامل جدید شرکت (خارج از هیئت مدیره) برای مدت باقی مانده انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ وشناسه ملی ۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ به نمایندگی علی بخشایش به کدملی ۱۳۷۶۹۸۶۶۷۱ به سمت رئیس هیئت مدیره. شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۳۰۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ به نمایندگی خلیل قلی پور خلیلی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۸۰۶ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰ به نمایندگی ساسان قلی پور خلیلی به کدملی۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) شرکت امید سازه غزال به شماره ثبت ۳۳۴۴۱۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۱۵۷۰۷ بنمایندگی حسن شکیبایی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲ بسمت عضو هیئت مدیره. شرکت عامران پاسارگاد سازه به شماره ثبت ۳۱۸۵۲۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۶۶۹۷۴ بنمایندگی آقای حامد ستاک به شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده بتاریخ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و چکها با امضاء مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر و سایر اسناد عادی و نامه‌ها و اوراق غیر تعهدآور با امضاء مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر است. بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض گردید، مدیرعامل شرکت در حدود اختیاراتی که به او تفویض شده نماینده شرکت محسوب و از طرف شرکت حق امضاء دارد. بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، و میزان حقوق و دستمزد. بند ۱۴: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش۹۶۱۲۲۲۷۵۵۱۶۴۳۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14172762
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۶ منتهی به ۹۶/۱۲/۲۹ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷ بعنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی همیار حساب به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و شماره ثبت۶۷۶۹ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۹۷/۱۲/۲۹ شرکت انتخاب گردیدند روزنامه کثیرالانتشار مهد آزادی و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه برای درج آگهی‌های شرکت به مدت یکسال انتخاب گردید. شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۲۳۰۳وشناسه ملی۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت۸۲۸۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷ شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۸۰۶ و شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰ آقای ابوالفضل قلی پور خلیلی به شماره شناسنامه ۱۰۳۳ و کد ملی ۱۳۷۶۳۱۰۱۴۷ آقای علیرضا حمید زاده رضوی به شماره شناسنامه ۱۰۸۵و کد ملی ۱۳۸۰۱۰۷۴۴۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۵۲۴۶۴۶۸۵۵۶۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236468
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت مهندسین مشاور خاک و پی آراز تبریز (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۸۸۰۶ و شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۷۱۰۸۰به نمایندگی آقای حمید حاتمی ملکی به کد ملی۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره. شرکت سرمایه گذاری توسعه آذربایجان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۲۸۲ وشناسه ملی۱۰۲۰۰۱۴۲۴۱۷، به نمایندگی آقای حامد ستاک به کد ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۳۰۳ وشناسه ملی۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳، به نمایندگی آقای ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ابوالفضل قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۷۶۳۱۰۱۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای علیرضا حمید زاده رضوی به کد ملی ۱۳۸۰۱۰۷۴۴۱ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای ساسان قلی پور خلیلی به کد ملی ۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به سمت مدیرعامل (خارج از هیئت مدیره) انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با دو امضاء اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۰۸۲۴۴۵۰۸۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236496
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: بندهای ۴ و ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به وظایف مدیرعامل طبق ماده ۴۲ اساسنامه تفویض گردید: بند ۴: تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام، و میزان حقوق و دستمزد. بند ۱۴: اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسرا‌ها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت درمقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ. _ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ش۹۷۰۷۰۸۵۱۸۴۸۵۷۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14327655
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۷ و مجوز شماره ۴۰۳۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۲/۰۷/۱۳۹۷ از طرف سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۳۰۳ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ و آقای خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ و آقای حسن شکیبایی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲ و آقای حامد ستاک به شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱ و آقای ساسان قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۹۰۳۹۵۶۷۵۶۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14353928
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت پیاذر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۴۹۱۶۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسن شکیبایی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۶۱۷۸۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹، به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره حامد ستاک به شماره ملی ۰۰۶۳۵۴۸۵۰۱، به عنوان عضو هیئت مدیره ساسان قلی پور خلیلی به شماره ملی ۱۳۸۱۹۶۳۰۷۲ به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت عمران عرش پرسا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲۳۰۳ وشناسه ملی ۱۴۰۰۳۱۰۰۶۳۳ به نمایندگی حمید حاتمی ملکی به کدملی۵۰۷۸۷۹۹۴۰۰ به عنوان عضو هیئت مدیره خلیل قلی پور خلیلی به کدملی ۱۳۷۶۲۳۹۶۳۹ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته و بروات با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و یا ساسان قلی پور خلیلی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت و در نبود مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و ساسان قلی پور خلیلی (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر بوده و مکاتبات اداری نیز با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۷۰۹۲۰۵۰۸۸۰۵۵۰۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اسکو
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک