شرکت توسعه و عمران لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861313008


شماره ثبت:
6470
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1386/7/22
آدرس:
استان لرستان - شهرستان خرم آباد - بخش مركزي - شهر خرم آباد-محله مطهري-خيابان رنگين كمان شمالي[سوسن]-خيابان شهداي شرقي-پلاك 25-ساختمان ناصر-طبقه سوم- 6813844187

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدنصیر الدین شاهرخی 12643347
افسانه چراغی 12643347
سیدمجتبی صورتیان 12643347
حسین جهانگیر 12643347
مرتضی قربانی چگنی 12643347
مصطفی طبیب زاده 12710035
نعمت اله روئین 12710035
پرستو شیری 13226374
حامد کاکاوندی 13226382
اعضای اصلی فرشته کوگانی 13226382
بهمن سپه وند 13226382
محمد حسین توفیقی 13226382
مصطفی کاظمی 13827284
سیدناصر صورتیان خرم آباد 14095107
وهبت اله سیفی 14095107

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 924261
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۳۰/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس نعمت اله رویین فضل اله قربانی چگنی به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان خارادژ حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین محمدرضا مدیری همدان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سید مجتبی صورتیان بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و حمید خرم آبادی و محمد قاضی بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل و حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله روئین بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و غیره باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای دو نفر از اعضا با مهر شرکت معتبر میباشد ۳ موسسه حسابرسی (دش و همکاران) و سید حسین عرب زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت ۱ سال انتخاب شدند ۴ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۱۱۸۴۶۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282051
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حمید خورشیدوند (خارج از شرکاء) بعنوان مدیرعامل تا تاریخ ۳۰/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردید. ۲ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهد آور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۴۴۶۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1355713
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۰/۹۲ در شرکت تغییرات ذیل حاصل گردید: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. ۲ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ۳ موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس اصلی و آقای حسین عرب زاده بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب گردیدند. ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۳۲۵۵۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10030052
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی سالیانه بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۳ و ۳۰/۶/۹۱ شرکت تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس نعمت اله رویین فضل اله قربانی چگنی به نمایندگی از شرکت راه و ساختمان خارادژ حسین عبده تبریزی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین محمدرضا مدیری همدان به نمایندگی از شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سید مجتبی صورتیان بعنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و حمید خرم آبادی و محمد قاضی بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل و حسین جهانگیر به نمایندگی از شرکت داروسازی و بهداشتی دکتر جهانگیر بسمت رئیس هیئت مدیره و محمد قاضی به نمایندگی از شرکت پیشران کنترل پارس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و نعمت اله روئین بسمت منشی هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار و غیره باامضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا و در غیاب رئیس هیئت مدیره باامضای دو نفر از اعضا با مهر شرکت معتبر میباشد ۳ موسسه حسابرسی (دش و همکاران) و سید حسین عرب زاده بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت ۱ سال انتخاب شدند ۴ روزنامه جمهوری اسلامی و صدای ملت جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید ۵ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152690
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام توسعه و عمران لرستان بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۲/۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱/۸۹ شرکت فوق تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب گردید. ۲ سید نصیرالدین شاهرخی به سمت رئیس هیئت مدیره، حسین جهانگیر بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید مجتبی صورتیان بسمت مدیرعامل انتخاب و مقرر گردید اسناد مالی و تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۳ شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص با نمایندگی حسین جهانگیر و آقایان حسین سلاحورزی، سید نصیرالدین شاهرخی، نعمت اله روئین و محمد قاضی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و سید مجتبی صورتیان و شرکت آباد بوم پاسارگاد با نمایندگی حامد مقدم به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. ۴ مؤسسه حسابرسی دش و آقای حسین عرب زاده بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. ۵ روزنامه‌های اطلاعات و هفته نامه صدای ملت جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10456998
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان (سهامی عام) بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

طبق صورت جلسه‌ی مجمع عمومی فوق العاده مورخه۱۳/۸/۸۹ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۹ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴ریال از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10457241
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران لرستان سهامی عام بشماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

طبق صورت جلسات مجامع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۰شرکت تغییرات ذیل به عمل آمد: ۱ مقرر گردید کلیه اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار و غیره با امضای متفق مدیر عامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۲ روزنامه اقتصاد لرستان هفته نامه صدای ملت روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12643347
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. انتخاب اعضاء هیئت مدیره: شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۴۷۸۹ بنمایندگی سیدنصیر الدین شاهرخی به شماره ملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۶۰۱۱ بنمایندگی حسین جهانگیر به شماره ملی ۴۰۷۰۱۷۹۱۵۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آر نیکا طرح بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۳۴۱۷ بنمایندگی افسانه چراغی به شماره ملی ۴۸۵۹۶۵۵۷۹۶ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۷۸۲۶۵ به نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۹۱۷۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارادژ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۸۸۲۱ به نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره بهمن سپه وند به شماره ملی ۴۰۷۰۳۵۱۴۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره نعمت اله روئین به شماره ملی ۵۲۸۹۶۶۷۷۹۲ به سمت منشی هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان بشماره ملی۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ بسمت مدیرعامل (خارج ازاعضاء هیئت مدیره) تا تاریخ ۰۱/۰۸/ ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند.. دارندگان حق امضاء: مقرر گردید کلیه قراردادها اسناد اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک سفته برات و غیره مشترکا با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره مشترکا با امضا مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۴۱۱۱۵۵۰۲۱۰۴۸۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12710035
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت چکاد اندیشان عمران به شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۴۷۸۹ و با نمایندگی سیدنصیرالدین شاهرخی به شماره ملی ۴۱۹۸۴۲۳۷۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره نعمت اله روئین به شماره ملی ۵۲۸۹۶۶۷۷۹۲ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۷۸۲۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۹۱۷۹ به سمت منشی هیئت مدیره بهمن سپهوند به شماره ملی ۴۰۷۰۳۵۱۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت مهندسین مشاور آرنیکا طرح به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۳۴۱۷ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی ۴۰۷۲۵۲۴۵۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت راه و ساختمان خارا دژ به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۵۸۸۲۱ و با نمایندگی مرتضی قربانی چگنی به شماره ملی ۶۱۳۹۷۰۶۸۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت دارو سازی بهداشتی دکتر جهانگیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۶۶۰۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی ۴۰۷۲۳۶۴۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ به سمت مدیرعامل خارج از اعضا تا تاریخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۴۱۲۲۴۵۶۶۲۸۳۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226374
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: نعمت اله روئین به شماره ملی ۵۲۸۹۶۶۷۷۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت چکاد اندیشان عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۴۷۸۹ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی ۴۰۷۲۵۲۴۵۶۵ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۷۸۲۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۹۱۷۹ به سمت منشی هیئت مدیره شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۸ و شناسه ملی به شماره ملی ۱۰۸۶۱۲۶۶۰۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی ۴۰۷۲۳۶۴۵۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی مهر شماره بیست و هفت چگنی خرم آباد به شماره ثبت ۱۰۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۶۵۱۸ و با نمایندگی پزستو شیری به شماره ملی ۴۰۶۰۳۲۶۱۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره بهمن سپه وند به شماره ملی ۴۰۷۰۳۵۱۴۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۰۱۱۹۲۴۸۹۹۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13226382
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت داروسازی بهداشتی دکتر جهانگیر سهامی خاص به شماره ثبت ۱۳۹۸ و شناسه ملی به شماره ملی ۱۰۸۶۱۲۶۶۰۱۱ و با نمایندگی حامد کاکاوندی به شماره ملی ۴۰۷۲۳۶۴۵۰۹ شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۷۸۲۶۵ و با نمایندگی سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۹۱۷۹ شرکت چکاد اندیشان عمران سهامی خاص به شماره ثبت ۷۳۸۸ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۶۴۷۸۹ و با نمایندگی مصطفی طبیب زاده به شماره ملی ۴۰۷۲۵۲۴۵۶۵ شرکت تعاونی تولیدی کشاورزی مهر شماره بیست و هفت چگنی خرم آباد به شماره ثبت ۱۰۳۵۲ و شناسه ملی ۱۰۷۴۰۰۹۶۵۱۸ و با نمایندگی پزستو شیری به شماره ملی ۴۰۶۰۳۲۶۱۳۵ سیدمجتبی صورتیان به شماره ملی ۴۰۷۰۱۹۲۰۴۲ بهمن سپه وند به شماره ملی ۴۰۷۰۳۵۱۴۴۲ نعمت اله روئین به شماره ملی ۵۲۸۹۶۶۷۷۹۲ به عنوان اعضای اصلی فرشته کوگانی به شماره ملی ۴۰۷۱۲۲۶۷۹۱ محمدحسین توقیفی به شماره ملی ۵۹۲۹۵۸۶۳۲۲ به عنوان اعضای علی البدل تا تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۹۷. موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شماره ثبت ۸۷۰ و شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۹۷۸۱۴ به عنوان بازرس اصلی، مصطفی کاظمی به شماره ملی ۴۰۷۰۸۹۴۳۶۵ به شماره ملی به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۱۰۱۱۸۳۶۷۶۶۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13827284
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی کاسپین تراز سما به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۹۷۸۱۴ به عنوان بازرس اصلی، مصطفی کاظمی به شماره ملی ۴۰۷۰۸۹۴۳۶۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۶۱۱۰۱۱۲۱۳۷۷۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14095107
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نماینده شحصیت حقوقی شرکت عمران هادی لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۱۵ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۲۷۸۲۶۵ از سیدناصر صورتیان خرم آباد به شماره ملی ۴۰۷۲۵۸۹۱۷۹ به هبت اله سیفی به شماره ملی ۴۰۷۲۹۸۲۰۶۷ تغییر یافت. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک برات سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۰۶۴۹۳۵۷۱۱۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14213057
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۷۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۱۳۰۰۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین دارندگان حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد بهادارو تعهدآور شرکت از قبیل چک، برات، سفته و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است، ضمنا اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار است ش۹۷۰۶۲۱۵۴۹۸۳۴۷۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه