شرکت سرمایه گذاری استان لرستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861305803


شماره ثبت:
5691
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/7/13
آدرس:
خرم اباد م كيو بلوار وليعصر خ 40 متري اداره كا تعاون استان لرستان 6814983334

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1074025
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۴/۹۱ شرکت فوق الذکر آقای اصغر کرمی خارج از سهامداران بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲سال انتخاب گردید ش۷۶۷۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۱۳۲۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1116457
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان سهامی خاص شماره ثبت ۵۶۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۱۸/۳/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۹۰ شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ شرکت تعاونی عدالت شهرستان ازنا، شرکت تعاونی عدالت شهرستان خرم آباد، شرکت تعاونی عدالت شهرستان بروجرد، شرکت تعاونی عدالت شهرستان دورود، شرکت تعاونی عدالت شهرستان الیگودرز بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی عدالت شهرستان کوهدشت و شرکت تعاونی عدالت شهرستان دلفان بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۱۸/۳/۹۲ انتخاب شدند. ۲ شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان خرم آباد با نمایندگی پرویز کسرائی بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بروجرد با نمایندگی حسین امینی خواه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان دورود با نمایندگی اکرم امیدی بسمت منشی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان ازنا با نمایندگی سپیده لک علی آبادی، شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان الیگودرز با نمایندگی شهلا هوشیار بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای اصغر کرمی خارج از شرکا بسمت مدیر عامل انتخاب شد، مقرر گردید کلیه قراردادها، اسناد، اوراق تعهدآور، بانکی، غیره با امضای مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ شرکت آریا بهروش بعنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال تعیین شدند. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۷۶۷۷۰۰۰۰۰۱۱۱۶۳۰۶۳۹۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9672991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

برابر صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸ شرکت فوق الذکر تغییرات ذیل به عمل آمد: آقای منصور مرادی خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل به مدت باقیمانده تا تاریخ ۶/۸/۸۹ انتخاب و مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته و برات و غیره با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای نایب رئیس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10499489
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری لرستان سهامی خاص به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۹ شرکت مذکور تغییرات ذیل به عمل آمد: ۱ صورتهای مالی سال ۱۳۸۸ موردتصویب اعضاء قرار گرفت. ۲ سید داود علوی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی پارس به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت تعیین شد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحدثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12848550
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورت حسابهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴مورد تصویب اعضاء قرار گرفت.. بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرسی اصلی وقانونی وموسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سامان پندارحسابداران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردیدند.. روزنامه‌های کثیرالانتشار کسب وکار و همشهری برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۳۱۱۰۹۶۲۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13578840
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۵ومجوز شماره ۲۴۰۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶سازمان بورس واوراق بهادار، مدیریت نظارت بر نهادهای مالی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. صورت حسابهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵مورد تصویب اعضاء قرار گرفت. بازرس اصلی وعلی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت ۲۱۲۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵بعنوان بازرسی اصلی وحسابرس قانونی وموسسه حسابرسی آرمان آروین پارس به شماره ثبت۲۲۱۵۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ بعنوان بازرس علی البدل تا تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار کار وکارگر و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۶۰۶۰۴۶۹۳۹۸۳۴۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14306274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان لرستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۶۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۳۰۵۸۰۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶وتاییدیه شماره ۳۳۳۱۳/۱۲۲ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: . صورت حسابهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. بازرس و حسابرسی اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵بعنوان بازرس اصلی و حسابرس قانونی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کار و کارگر و رسالت به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه