شرکت سیمان خرم آباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861286346


شماره ثبت:
3573
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1382/5/20
آدرس:
خرم آباد م 22بهمن بلوار وليعصر مقابل اداره آزمايشگاه مكانيكي خاك 6817811956

اشخاص

عنوان طبق آگهی
علی نظاری 1682030
آقای مسعود مبارک 12773465
آقای عباس وفادار 12773465
حسن مهدی پوردامیر 12911928
نزهت خدری 12911928
محمد خدری 12911928
حاصل خدری 12911928
آقای اسمعیل تبادار 12962773
آقای فرامرز چهره گشا 12962773
ابراهیم خدری 13364376
خانم فریده شیرازی 13364376
آقای علی اصغر حمزه گودرزی 13364376
آقای جعفر عوض پور 13364376

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1141703
آگهی تصمیمات شرکت سیمان خرم آباد سهامی عام بشماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ شرکت مذکور تغییرات ذیل بعمل آمد: ۱ صورتهای مالی منتهی به اسفند۱۳۹۱ بتصویب اعضا رسید. ۲ محمد خدری فرامرز چهره گشا , خلیفه خدری , داریوش محمودی , مهدی خدری بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره شرکت و نزهت خدری و حاصل خدری بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شدند. ۳ محمد خدری بعنوان مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و خلیفه خدری بسمت نائب رئیس هیئت مدیره بمدت ۲ سال انتخاب گردیدند و مقرر گردید کلیه قراردادها و اسناد و اوراق تعهدآور بانکی از جمله چک و سفته و برات و غیره با امضای محمد خدری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آوند (حسابداری رسمی) و علی نظاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی تعیین شد. ش۱۶۸۵۸۸۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری واحد ثبتی خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1682030
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اوند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۸۸۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی، علی نظاری به شماره ملی ۰۰۴۴۴۷۶۵۸۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۲ مورد تصویب اعضا قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۰۷۵۵۳۷۱۳۶۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12744158
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه تهران از نشانی قبلی به تهران بلوار میرداماد خیابان شمس تبریزی شمالی پلاک ۲۸ طبقه سوم کدپستی ۱۹۱۹۷۱۴۳۸۹ تغییر یافت. ش۹۵۰۱۲۵۱۸۲۱۶۴۱۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12773465
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه ازمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و با نمایندگی عباس وفادار به شماره ملی ۴۱۳۲۱۴۷۶۸۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی وخدمات مالی همیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ و با نمایندگی مسعود مباک به شماره ملی ۴۱۳۰۸۶۹۲۵۶ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۲۱۲۷۲۴۵۹۸۲۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12911928
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. تعیین سمت اعضاء هیئت مدیره: محمد خدری به کد ملی ۵۲۹۹۸۲۰۶۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خلیفه خدری به کد ملی ۵۲۹۹۶۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز چهره گشا به کد ملی ۰۰۳۱۸۲۱۳۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره حسن مهدی پوردامیر به کد ملی ۲۰۹۰۹۸۳۱۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره اسماعیل تبادار به کد ملی به سمت ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره حاصل خدری به کد ملی ۵۲۹۹۹۲۴۰۶۲ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره نزهت خدری به کد ملی ۴۲۶۸۸۵۵۸۵۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲سال انتخاب گردیدند.. تعیین دارندگان حق امضاء: امضاء کلیه اوراق و اسناد و مدارک تعهدآور اعم از چک، سفته، برات و قراردادها با امضاء محمد خدری و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۶۷۱۴۱۸۰۶۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962763
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی حمیار حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۳۹۷۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۲۳۱۷۰۲۶۷۵۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962773
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمد خدری به کدملی ۵۲۹۹۸۲۰۶۴۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره خلیفه خدری به کدملی ۵۲۹۹۶۳۵۰۰۹ به سمت رئیس هیئت مدیره فرامرز چهره گشا به کدملی ۰۰۳۱۸۲۱۳۴۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اسماعیل تبادار به کدملی به سمت ۳۵۳۹۸۳۳۳۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره حاصل خدری به کدملی ۵۲۹۹۹۲۴۰۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷. ش۹۵۰۵۲۳۹۸۷۶۵۰۶۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13364376
آگهی تغییرات شرکت سیمان خرم آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۵۷۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۸۶۳۴۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر حمزه گودرزی به شماره ملی ۰۰۳۰۰۷۵۲۱۱ بعنوان عضو اصلی و ابراهیم خدری به شماره ملی ۴۲۶۹۸۵۱۵۵۴ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی کاشفان به شماره ثبت ۲۷۸۲ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ با نمایندگی جعفر عوض پور به شماره ملی ۱۸۱۵۲۷۲۲۲۸ بعنوان بازرس اصلی قانونی و موسسه حسابرسی بهراد مشار بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل به شماره ثبت ۱۳۸۹۸ وشناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ با نمایندگی فریده شیرازی به شماره ملی ۱۸۱۶۶۹۲۸۵۹ برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۸۶۲۲۱۱۶۴۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرم آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه