شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861238423


شماره ثبت:
168
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1353/12/5
آدرس:
15كيلومتري جاده نكا 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مسعود بختیاری ساوجبلاغی 1212864
آقای جواد مدلل 13133486
آقای محمدرضا مدلل 13133486
سعید مدلل 13133488
حمید اسماعیلی 13133488
آقای حاج عبدالعلی مدلل 14299123
آرمان مدلل 14299123
آقای ابوالحسن خلیلی 14299129

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 587117
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرودو شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

باستناد صورتجلسه هیات مدیره شرکت مذکور مورخ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد. مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان عبدالعلی مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا ایزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جواد مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل و خانم سهیلا شکری بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ش۱۱۴۱۹۰۳ اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 932320
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

با استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: الف: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرارگرفت. ب: مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مدلل و حمید اسماعیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. ج: بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای مسعود بختیاری بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۴۲۷۵۵۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1212864
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مورخ ۳۰/۴/۹۲ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید: الف ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی بتاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. ب بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزموده کاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای مسعود بختیاری سوجبلاغی بشماره ملی ۰۰۴۲۳۸۹۶۰۷ کدپستی ۷۶۷۱۱۱۹۱۳۸ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ج روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۱۷۲۱۷۵۰ ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1717855
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال سهامی عام شماره ثبت ۱۶۸ میاندرود شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ ۱۰/۸/۹۳ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد: الف: مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بشماره ملی ۳۲۵۱۰۸۶۰۶۵ و کدپستی ۴۶۳۱۴ ۱۵۱۳۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره، عبدالعلی مدلل بشماره ملی ۳۲۵۰۹۷۹۲۷۹ و کدپستی ۶۴۳۱۴ ۱۵۱۳۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سعید مدلل بشماره کد ملی ۳۲۵۱۸۰۴۹۰۱ و کدپستی ۴۶۳۱۴ ۱۵۱۳۶ بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و محمدرضا مدلل با کد ملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ و کدپستی ۴۶۳۱۴ ۱۵۱۳۶ و حمید اسماعیلی با کد ملی ۳۳۴۰۱۸۰۲۳۷ و کدپستی ۴۶۳۱۴ ۱۵۱۳۶ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر شد کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری باامضاء مدیرعامل باتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر باشد، مکاتبات عادی و اداری باامضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۹۱۶۹۴ رئیس ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799508
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی سالیانه و هیات مدیره شرکت مزبو مورخ ۳۰/۴/۱۳۸۸ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام میگردد. الف: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۸۷ مورد تصویب قرار گرفت. ب: اعضاء هیات مدیره: آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت مدیره، مسعود مدلل نائب رئیس هیئت مدیره، عبدالعلی مدلل، سعید مدلل و خانم سهیلا شکری همگی از اعضاء هیات مدیره و آقای حمیدرضا ایزدی بسمت مدیرعامل انتخاب گردیدند. اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال و مدیرعامل برای یکسال منصوب گردیدند. صاحبان امضاء مجاز: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ج: بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی آزمون پرداز بعنوان بازرس قانونی اصلی و آقای تقی اختیاری به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. د: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232302
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

با استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره شرکت مذکور مورخ۶/۷/۹۱ تصمیماتی بشرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم آگهی میگردد: الف: صورتهای مالی سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ مورد تصویب قرارگرفت. ب: مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان جواد مدلل بعنوان رئیس هیئت مدیره و عبدالعلی مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مدلل و حمید اسماعیلی بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچنین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرباشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرخواهدبود. ج: بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران (حسابداران رسمی) به نمایندگی آقای مسعود بختیاری بعنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای علی اصغر فرخ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی۱۳۹۱ انتخاب گردیدند. د: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10932433
آگهی تصمیمات مجتمع کارخانجات روغن نباتی شمال (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۸ میاندرود و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

باستناد صورتجلسه هیات مدیره شرکت مذکور مورخ۱۴/۰۱/۱۳۹۱ تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید که جهت اطلاع عموم اعلام می‌گردد. مدیران و صاحبان امضاء مجاز: آقایان عبدالعلی مدلل بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حمیدرضا ایزدی بعنوان رئیس هیئت مدیره و جواد مدلل بعنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سعید مدلل و خانم سهیلا شکری بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و معاملات شرکت و همچین کلیه چکها و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات اداری توسط مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک میاندرود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865408
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی ۱۳۹۳ به تصویب رسید. - ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۳۳۱۳۶۸۹۳۰۴۷۱ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133486
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای جواد مدلل به کدملی ۳۲۵۱۰۸۶۰۶۵ و آقای عبدالعلی مدلل به کدملی ۳۲۵۰۹۷۹۲۷۹ و آقای سعید مدلل به کدملی ۳۲۵۱۸۰۴۹۰۱ و آقای محمدرضا مدلل به کدملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ و آقای حمید اسماعیلی به کدملی ۳۳۴۰۱۸۰۲۳۷ بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ بازرس اصلی و علی البدل: موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ و موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی و تراز مالی سال ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های داخلی شرکت انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۷۵۰۱۷۹۱۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13133488
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای جواد مدلل به کدملی ۳۲۵۱۰۸۶۰۶۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی مدلل به کدملی ۳۲۵۰۹۷۹۲۷۹ بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید مدلل به کدملی ۳۲۵۱۸۰۴۹۰۱ بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمدرضا مدلل به کدملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسماعیلی به کدملی ۳۳۴۰۱۸۰۲۳۷ بسمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ دارندگان حق امضاء: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور و قراردادها و عقود اسلامی با امضای مشترک مدیرعامل (سعید مدلل) و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای مشترک دونفر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود وهمچنین نامه‌های عادی و اداری با امضا منفرد هریک از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۸۲۷۲۲۹۷۲۳۵۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13650607
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه تراز نما همکاران به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۷۱۸۹۱۴۷۲۲۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299123
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبدالعلی مدلل به شماره ملی ۳۲۵۰۹۷۹۲۷۹ و آقای محمدرضا مدلل به شماره ملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ و آقای آرمان مدلل به شماره ملی ۳۲۴۰۴۰۷۲۷۲ و آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ و آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی ۳۳۴۰۱۸۰۲۳۷ تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۱۳۳۷۱۶۳۲۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14299129
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۹ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای ابوالحسن خلیلی به شماره ملی ۰۴۳۹۵۹۱۰۷۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی مدلل به شماره ملی ۳۲۵۰۹۷۹۲۷۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا مدلل به شماره ملی ۳۲۵۷۴۲۴۵۷۴ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای حمید اسماعیلی به شماره ملی ۳۳۴۰۱۸۰۲۳۷ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مدلل به شماره ملی ۳۲۴۰۴۰۷۲۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای آرمان مدلل به شماره ملی ۳۲۴۰۴۰۷۲۷۲ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۸۱۳۹۲۸۲۵۳۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14325372
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کارخانجات روغن نباتی کشت و صنعت شمال شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۳۸۴۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل، در خصوص صورتهای مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ قرائت و به سمع و تصویب حاضرین رسید. ۳. ترازنامه شرکت به تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۶ و صورتهای سود و زیان و جریتن نقد دوره مالی منتهی به تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹، به اتفاق آراء حاضرین در مجمع، مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شماره ثبت ۲۰۳۵ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ترازنما و همکاران به شماره ثبت ۱۳۸۳۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ را به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب نمودند ۳. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۸۳۰۶۳۸۶۴۹۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری میاندورود
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه