شرکت کی بی سی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861220664


شماره ثبت:
4345
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1333/2/14
آدرس:
تهران خ قائم مقام فراهاني كوچه ميرزا حسني ساختمان سارا شماره 13 واحد 8 1586767119

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای پویا فرهت 581494
احمد درخشنده 1140830
علی شریف اعلم 1140830
احمد شیبانی 1630953
داریوش افشار 1630953
حمیدرضا راسخ 11015583
محمدرضا مرادی 11015583
فرهاد حبیبی 11015583
آقای ابراهیم موسوی 11055568
سید رضا صالح 13970811
آقای فرشید مرادی 14088809
آقای سید علی میرمحمدی 14088809

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 581494
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ محل شرکت به پویا فرهت به کدملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به جای ناصر محمدی به کدملی ۱۵۳۲۵۱۷۶۵۲ بعنوان نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ جهت بقیه مدت تصدی هیئتمدیره تعیین گردید. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین شد. پ۲۰۱۶۳۰۰۰۰۱۱۱۰۲۶۱۵۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 673028
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سیسهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۳۱۷۱۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 688626
آگهی تغییرات در شرکت کی بی سیسهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۸/۳/۹۱ نسبت به موارد ذیل تصمیم اتخاذ گردید: فرهاد حبیبی به ک م۲۱۶۱۵۴۹۰۸۱ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به ش م۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره و احمد درخشنده به ک م۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به ش م۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و محمدرضا مرادی به ک م۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به ش م۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و پویا فرهت به ک م۲۷۰۹۲۶۴۲۶۳ به نمایندگی از گروه داروئی سبحان به ش م۱۰۱۰۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره و داریوش افشار به ک م۲۲۵۵۶۴۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به ش م۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۰۵۶۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1083031
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۲ که در تاریخ ۳۰/۲/۹۲ که به این اداره واصل گردید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. پ۱۶۵۸۶۶۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1140830
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۲ سمت اعضای هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردید: آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به نمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد درخشنده به شماره ملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ به نمایندگی از شرکت سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای علی شریف اعلم به شماره ملی ۰۰۵۵۱۵۵۶۹۳ به نمایندگی از شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و آقای پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به نمایندگی از شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت اعضای هیئت مدیره. اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره به امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. پ۱۶۸۵۵۶۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1192192
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت۴۳۴۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق مطالبات حال شده و سود اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۱/۷/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. پ۱۷۱۲۵۴۶ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1302258
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل و اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. اعلامیه تبدیل شرکت به سهامی عام به شرح ذیل می‌باشد: ۱ نام و شمارة ثبت شرکت: شرکت کی بی سی (سهامی خاص) ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴ که نزد اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری تهران ثبت گردیده. ۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت موضوع شرکت عبارتست از: انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید و فروش هرگونه کالا، ساخت دارو، بسته بندی اقلام بانک داروئی، تأسیس کارخانه و نظیر آنها و هر قسم معاملات مجاز، مشارکت در شرکتهای دیگر، خرید سهام آنها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، انجام هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت. ۳ مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران: خیابان قائم مقام فراهانی، کوچه میرزاحسنی، پلاک ۱۲ قدیم ۱۳ جدید، طبقه چهارم واحدهای ۷ و ۸ و کدپستی: ۱۵۸۶۷۶۷۱۱۹ و شرکت فاقد شعبه است. ۴ مدت شرکت: از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود خواهدبود. ۵ سرمایه شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال (شصت میلیارد ریال) که به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ میلیون سهم عادی یکهزارریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. ۶ سهام ممتاز: شرکت فاقد هرگونه سهام ممتاز می‌باشد. ۷ هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت به شرح ذیل می‌باشد: الف شرکت البرز دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۵۸۵۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به نمایندگی آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره. ب شرکت سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۱۱۶۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به نمایندگی آقای احمد درخشنده به شماره ملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. ج شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۵۶۷۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به نمایندگی آقای پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. شرکت سبحان دارو (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۹۸۴۳۳ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به نمایندگی آقای علی شریف اعلم به شماره ملی ۰۰۵۵۱۵۵۶۹۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. ه شرکت داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۹۳۰۹۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به نمایندگی آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. ۸ شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدارک وکالت یا نمایندگی حضور به همرسانند. هر سهامدار برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهدداشت. تبصره: در صورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائة یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسة مجمع را خواهدداشت: اعلامیة خرید سهام، گواهی نامة نقل و انتقال و سپردة سهام، اصل ورقة سهام، تأییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی ۹ مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تصمیم گیری در مورد تقسیم سود بین سهامداران از جمله اختیارات هیئت مدیره میباشد، وضع اندوختة قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. هرگاه شرکت طبق مندرجات مادة ۵۲ اساسنامه منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعات از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. ۱۰ مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بدهی کوتاه مدت ۳۱۱/۶۰۷ میلیون ریال بدهی بلندمدت ۰۰۲/۲۵ میلیون ریال بدهی‌های احتمالی ۰۰۰/۱۵۹/۵ میلیون ریال ۱۱ برطبق تصمیمات اتخاذ شده در مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۲/۹۲ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت انتخاب گردید. اساسنامه شرکت و دو ترازنامه حساب سود و زیان آن مربوط به ۲ سال قبل از اتخاذ تصمیم نسبت به تبدیل شرکت و همچنین صورت دارایی شرکت و اموال منقول و غیرمنقول آن در مرجع ثبت شرکتها و در دفتر مرکزی شرکت برای مراجعین و علاقه مندان آماده می‌باشد. پ۱۷۶۰۸۶۹ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1473123
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام شماره ثبت ۴۳۴۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. شرکت‌های گروه سرمایه گذاری البرز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ گروه داروئی سبحان بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، البرز دارو بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، سبحان دارو بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و دارو سازی سبحان انکولوژی بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۱۸۳۳۴۲۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1630953
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ نماینده شرکت سبحان انکولوژی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای دکتر احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای احمد درخشنده به شماره ملی ۱۲۲۹۴۵۴۱۵۲ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای دکتر پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰به سمت عضو هیأت مدیره و آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به سمت مدیرعامل وعضو هیأت مدیره _ امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشدو امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. _ حدود اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل به تصویب رسید: مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهادتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه. پ۹۳۰۷۰۲۲۹۹۴۶۸۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9587258
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت شده به شماره ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۳/۸۹ نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید: حمیدرضا راسخ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری البرز و محمدتقی جمالیان به عنوان نماینده شرکت سبحان انکولوژی و حمیدرضا جمشیدی به عنوان نماینده گروه داروئی سبحان و آرش عازمی خواه به عنوان نماینده شرکت سبحان دارو و فرهاد حبیبی به عنوان نماینده شرکت البرز دارو در هیئت مدیره تعیین گردیدند. حمیدرضا جمشیدی بسمت رئیس هیئت مدیره و محمدتقی جمالیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آرش عازمی خواه بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور ازجمله چک و سفته و برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9969447
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ و شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ و شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10732723
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۶/۷/۹۰ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11015583
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۴۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۹/۹۰ حمیدرضا راسخ به کدملی۲۹۹۱۳۹۰۴۶۸ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و فرهاد حبیبی به کدملی۲۱۶۱۵۴۹۰۸۱ بنمایندگی از شرکت البرز دارو به شناسه ملی۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و ناصر محمدی به کدملی۱۵۳۲۵۱۷۶۵۲ بنمایندگی از شرکت گروه دارویی سبحان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ و محمدرضا مرادی به کدملی۰۰۶۶۸۳۰۴۹۴ بنمایندگی از سبحان دارو به شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بسمت اعضای هیات مدیره و داریوش افشار به کدملی۳۲۵۵۶۴۷۹۱ بنمایندگی از شرکت سبحان انکولوزی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضای اوراق عادی و مراسلات با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات یرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11055568
آگهی تصمیمات شرکت کی بی سی سهامی خاص ثبت شده بشماره ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بسمت بازرس اصلی و ابراهیم موسوی به کد ملی ۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12704195
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۲۱۸۳۶۴۰۶۴ , ۹۴۹ مورخه ۴/۱۲/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و نقدی بموجب گواهی شماره ۱۰۰۹/۱۰۳۹ مورخه ۲۷/۱۱/۹۴ بانک پارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۴۱۲۱۹۳۶۶۱۹۵۱۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12802527
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی مفید راهبر به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ بعنوان بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب شد شرکتهای گروه دارویی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و داروسازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره مدت ۲ سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۲۲۸۲۵۴۶۱۶۵۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834553
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ نماینده شرکت سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سید علی میرمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۸۵۶۱۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای پویا فرهت به شماره ملی ۲۷۰۹۳۶۴۲۶۳ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، بروات، اسناد اعتباری و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت، اوراق عادی و دیگر مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را طبق ماده ۳۷ اساسنامه به میرعامل بشرح ذیل تفویض نمود. مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهادتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیر مادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن و لو کرارا به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه. پ۹۵۰۳۱۶۷۲۸۱۷۲۷۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300491
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳/۷/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۲۸۱۴۷۰۰۹۸ , ۹۵۹ مورخه ۱۵/۱۰/۹۵ سازمان بورس اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به۱۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت شده و از محل مطالبات حال شده و پرداخت نقدی بموجب گواهی شماره ۱۷۹۵/۱۰۳۹ مورخه ۲۰/۱۰/۹۵ بانکپارسیان شعبه حافظ شمالی تامین گردیده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۱۱۲۰۶۸۹۳۳۳۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13483836
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۶ و تنفس مربوطه تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۰۳۶۱۲۹۹۱۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13901723
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موضوع شرکت به شرح ذیل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید: انجام معاملات بازرگانی اعم از واردات، صادرات، خرید، فروش و توزیع کلیه کالاها و محصولات مجاز از جمله انواع دارو بصورت داروی آماده مصرف، نیمه آماده، مواد اولیه و بالک دارو، انواع داروهای دامی و مکمل‌ها و غذای دامی، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، ارتوپدی و بیمارستانی و اجزا و قطعات آن‌ها، مکمل‌های غذایی و دارویی و افزودنی‌های خوراکی و دارویی، فرآورده‌های غذایی و خوراکی‌ها بصورت محصول آماده، نیمه آماده و یا مواد اولیه، نوشابه‌ها و آشامیدنی‌ها بصورت آماده مصرف، فله، بسته بندی شده و یا مواد اولیه، فرآورده‌های طبیعی، سنتی و بیولوژیک بصورت آماده مصرف، نیمه آماده و یا مواد اولیه، شیر خشک و غذای کودک بصورت آماده، بالک و یا مواد اولیه آن، محصولات آرایشی و بهداشتی، پاک کننده‌ها بصورت آماده مصرف، بالک و یا مواد اولیه، همچنین کلیه فعالیت‌های مجاز در زمینه ساخت دارو، بسته بندی اقلام بالک دارویی و کلیه اقلام مرتبط با موضوع فعالیت، تأسیس کارخانه و نظیر آن و هر قسم معاملات مجاز، تأسیس شرکت، سرمایه گذاری و مشارکت در شرکت‌های دیگر و خرید سهام آن‌ها و هر نوع سهام و اوراق بهادار دیگر، سرمایه گذاری و مشارکت در فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و خدماتی و مالی و مدیریتی، اخذ و اعطای نمایندگی، مشارکت در عقود اسلامی و هرگونه امور بازرگانی مجاز مربوط به موضوع شرکت در صورت لزوم پس از اخذ مجوز‌های لازم. پ۹۶۱۲۰۸۵۵۸۷۴۷۸۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13970811
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ نماینده شرکت دارو سازی سبحان انکولوژی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ نماینده شرکت البرز دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶به سمت نائب رئیس هیأت مدیره آقای سیدعلی میر محمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۸۵۶۱۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ به سمت عضو هیأت مدیره آقای فرشید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ نماینده گروه داروئی سبحان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدرضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ نماینده سبحان دارو (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. امضاء کلیه قراردادها و اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضاء اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت انجام شود. حدود اختیارات مدیرعامل شامل بخشی از ماده ۳۷ اساسنامه بشرح ذیل به تصویب رسید: مدیریت و نظارت بر کلیه عملیات شرکت نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، پیشنهادتصویب آئین نامه‌های داخلی شرکت، اتخاذ تصمیم در خصوص تاسیس و انحلال نمایندگی‌ها یا شعب در هر نقطه از ایران یا خارج از ایران، پیشنهاد تصویب ساختار سازمانی، شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد، تهیه و ارائه برنامه و بودجه سالانه شرکت، افتتاح و یا بستن حساب جاری یا هر حساب دیگری در بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجارتی، انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات، اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هر گونه، حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره، به امانت گذاردن هر نوع سند، مدرک، وجوه شرکت یا اوراق بهادار و استرداد آنها، تحصیل تسهیلات از بانکها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر و تضمین تسهیلات دریافتی اشخاص حقوقی مرتبط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیرمنقول و فک رهن و لو کرارا به نفع خود و سایر اشخاص حقوقی مرتیط با فعالیت اصلی شرکت و اشخاص وابسته، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع ازآن در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام و کلیه موارد ذکر شده در اساسنامه. پ۹۷۰۱۲۰۴۹۴۱۶۱۹۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14052375
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۰۰۶ ۳۷۸۵۱۸ / ۹۷۹ مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۲۶۱۹۳۳۷۳۵۵ ریال بموجب گواهی شماره ۹۶۷ ۱۰۳۹ مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۹۷ بانک پارسیان و مبلغ ۲۳۸۰۹۵۵۱۸۴ ریال به موجب گواهی شماره ۸۹۷ ۱۰۳۹ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۶ شعبه حافظ و مبلغ ۴۷۳۸۰۶۶۲۶۴۵ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۷۰۳۰۷۱۷۱۸۸۷۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088807
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی برای مدت سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و صورت سود و زیان مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. شرکتهای گروه دارویی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰، گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸، البرزدارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶، سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ و داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۴۰۲۹۲۸۸۶۷۴۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088809
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داریوش افشار به شماره ملی ۳۲۵۵۶۴۹۷۹۱ نماینده شرکت داروسازی سبحان انکولوژی به شناسه ملی۱۰۱۰۲۳۵۰۲۰۳ بعنوان رئیس هیات مدیره، آقای دکتر احمد شیبانی به شماره ملی ۴۵۶۹۱۶۶۵۳۹ نماینده شرکت البرز دارو به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۴۱۲۶۲۶ بعنوان نائب رئیس هیات مدیره، آقای سید رضا صالح به شماره ملی ۲۵۹۴۲۰۶۸۲۲ نماینده شرکت سبحان دارو به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۲۵۵۳ بعنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل، آقای سید علی میرمحمدی به شماره ملی ۰۰۷۳۴۸۵۶۱۶ نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۳۹۰۸ بعنوان عضو هیات مدیره و آقای فرشید مرادی به شماره ملی ۰۰۸۲۶۶۰۲۵۵ نماینده شرکت گروه داروئی سبحان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۱۱۳۵۰ بعنوان عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و غیره و قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۷۰۴۰۲۹۹۵۳۱۴۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14408786
آگهی تغییرات شرکت کی بی سی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۲۰۶۶۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرساستان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، گاندی، خیابان اهورامزدا، کوچه آویز، پلاک ۵، طبقه چهارم کدپستی۱۵۱۶۹۱۴۶۱۵ تغییر یافت. پ۹۷۱۰۱۲۲۴۹۱۸۶۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه