شرکت نساجی پارس ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861214002


شماره ثبت:
1257
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1352/8/17
آدرس:
رشت شهر صنعتي ورودي يك خيابان مدرس 4337185588

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید غلامرضا عنایی 12947184
آقای مسعود اسدی 12947184
آقای محمدعلی صابری افتخار 13107937
آقای مهدی حسین زاده کماکلی 13107937

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 10076941
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۱۲۵۷۲۳/۱۲/۶۱ و شماره شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۳/۶/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۲۳/۶/۹۰ شرکت فوق که به این دایره واصل گردیده: ۱ آقای محمدرضا حضوری به سمت بازرس اصلی و خانم معصومه سیدزاده به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال تعیین گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳ آقایان جواد افراشته به سمت رئیس هیئت مدیره و محسن افراشته به سمت نایب رئیس هیئت مدیره جواد افراشته به سمت مدیرعامل و آقایان مجید غلامرضا دخت یگانه و غلامرضا اسکندری و خانم زهره افراشته به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. ۴ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضای آقای جواد افراشته مدیرعامل و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات اداری با امضای هریک از اعضاء هیئت مدیره به تنهائی با مهر شرکت معتبر است. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10429210
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران سهامی عام شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۵/۴/۸۸ شرکت فوق ثبت شده بشماره ۱۲۵۷ ۲۳/۱۲/۶۱ تغییرات زیر در شرکت مذکور بعمل آمده است. ۱ آقای نادر سمیع انارستانی و خانم معصومه سید زاده بترتیب بعنوان بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ آقایان جواد و محسن و خانم زهره شهرت جملگی افراشته و آقایان مجید غلامرضا دخت یگانه و غلامرضا اسکندری بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند که آقای جواد افراشته مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و آقای محسن افراشته نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند و مقرر شد که حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور مالی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای هر یک از اعضای هیئت مدیره بتنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. مسئول ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11023736
آگهی تصمیمات شرکت نساجی پارس ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۲۵۷۲۳/۱۲/۶۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه۵/۸/۸۸ شرکت فوق این دایره واصل گردیده: ۱ به استناد گزارش بازرسان قانونی شرکت و هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال منقسم به۰۰۰/۰۰۰/۴ سهم۰۰۰/۱۰ریالی به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱ریال منقسم به۰۰۰/۱۰۰سهم ده هزار ریالی کاهش و ماده۶ اساسنامه اصلاح شده است. ثبت شرکتهای ثبت رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12947184
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای سید غلامرضا عنایی به کد ملی ۴۲۶۹۱۱۱۷۵۵ به سمت بازرس اصلی و آقای مسعود اسدی به کد ملی ۱۲۱۹۲۶۶۶۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی شرکت انتخاب شد. ش۹۵۰۵۱۳۷۵۲۲۰۴۶۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رشت
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107935
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به به ۵۰۰ سهم ۱۰۰۰۰ریالی بانام به مبلغ ۱۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۱۷۷۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰۰ریالی با نام از محل مطالبات نقدی حال شده سهامداران افزایش یافت و در نتیجه ماده ۶ اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13107937
آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲

آگهی تغییرات شرکت نساجی پارس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۵۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۱۴۰۰۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد علی صابری افتخار به کد ملی ۰۹۴۰۳۳۶۶۸۵به سمت بازرس قانونی اصلی وآقای مهدی حسین زاده کماکلی به کد ملی ۲۵۹۵۵۱۵۵۳۵ به سمت بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند۰ ۲ - ترازنامه وحساب سود وزیان شرکت منتهی به سال ۲۹/۱۲/۹۴ موردتصویب قرار گرفت۰
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه