شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861207393


شماره ثبت:
930
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1378/8/20
آدرس:
اصفهان - شهرستان نجف آباد - بخش مركزي - شهر نجف آباد-امام خميني-كوچه شهدا-خيابان امام خميني-پلاك 0-طبقه سوم-واحد 4- 8518687967

اشخاص

عنوان طبق آگهی
فتح اله معین نجف آبادی 1124032
آقای محسن پوراسماعیلی 1124032
مرتضی معینی 1124032
آقای سید مجتبی نوریان 1124032
آقای محمد رضا تقیان 1124032
آقای محمود فتاح الجنان 1124032
احمد حری 1124032
حمید حسینی 1124032
عبدالعظیم ایزدی 1124032
محمد رضا رستگاری نجف آبادی 13170927
احمد حق پرستی 13661459
آقای مهدی حری 13661459
علیرضا رضائیان 13661465
سعید صادقی نجف آبادی 13661465
عبدالمحمود ایزدی 13661465
آقای فرهاد پالیزوان 14236876

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1085955
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۹۲ که در تاریخ ۱۹/۰۳/۹۲ واصل گردید با توجه به استعفای آقای عبداله پورشبانان، آقای سید مجتبی نوریان کد ملی ۱۰۹۰۸۲۷۹۸۹ کدپستی ۸۵۱۷۶۱۳۴۹۱ بعنوان مدیرعامل جدید شرکت برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای مرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۶۲۱۸۶۷۱ مسئول ثبت شرکت‌های نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1124032
آگهی تصمیمات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد سهامی عام شماره ثبت ۹۳۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۴/۴/۹۲ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۲ واصل گردید تصمیمات ذیل در شرکت نامبرده بعمل آمده است: ۱ آقای فتح اله معین بشماره ملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ و کدپستی ۶۱۳۳۶۴۵۱۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمود فتاح الجنان بشماره ملی ۱۰۹۰۹۳۹۹۸۱ و کدپستی ۸۵۱۸۷۸۶۶۳۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن پوراسماعیلی بشماره ملی ۱۰۹۱۰۸۸۸۴۵ و کدپستی ۸۵۱۸۷۹۴۸۷۵ بسمت منشی، آقای احمد حری بشماره ملی ۱۰۹۰۹۵۸۹۹۴ و کدپستی ۱۹۴۳۹۴۳۴۱۷ بسمت عضو هیئت مدیره، آقای احمد حق پرستی بشماره ملی ۱۰۹۰۳۵۳۷۶۶ و کدپستی ۸۵۱۳۶۸۳۸۹۳ بسمت عضو هیئت مدیره بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، مرتضی معینی بشماره ملی ۱۰۹۰۷۳۴۲۷۱ و کدپستی ۸۵۱۸۶۸۵۴۷۵، حمید حسینی بشماره ملی ۱۰۹۱۰۴۹۰۳۳ و کدپستی ۸۵۱۳۷۵۳۸۶۱ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره، آقای سید مجتبی نوریان بشماره ملی ۱۰۹۰۸۲۷۹۸۹ و کدپستی ۸۵۱۷۶۱۳۴۹۱ بسمت مدیرعامل خارج از اعضاء هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال تعیین شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت باامضای ثابت مدیرعامل و یکی از سه امضای آقایان فتح اله معین و محمود فتاح الجنان و محسن پوراسماعیلی و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ قانون تجارت آقای عبدالعظیم ایزدی بشماره ملی ۱۰۹۰۸۲۳۶۱۴ و کدپستی ۸۱۶۵۸۶۵۲۳۱، آقای محمد رضا تقیان بشماره ملی ۴۷۲۳۵۴۸۷۹۳ و کدپستی ۱۹۱۱۷۵۴۹۴۴ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال تعیین شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهیها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید. امضاء ذیل ثبت در تاریخ ۲۶/۴/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۲۵۵۰۰۰۸۱۱۱۰۶۴۹۵۰۷۷ رئیس ثبت اسناد و املاک نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9604088
آگهی تغییرات در شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۸ و هیئت مدیره مورخ ۸/۵/۱۳۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: ۱ - عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۷ به تصویب رسید. ۲ - هیئت مدیره از بین خود آقای فتح اله معین را به سمت رئیس، محمود فتاح الجنان را به سمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و مرتضی معینی به سمت منشی و عبداله پورشبانان را به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و امضای رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و یا آقای مرتضی معینی و با مهر شرکت معتبر است. ۴ - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها ودعوتنامه‌های شرکت تعیین شده است. مسئول ثبت شرکتهای نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842119
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای مدیرعامل، آقای مهدی حری به شماره ملی ۱۲۸۴۵۳۳۲۲۰ نایب رئیس هیات مدیره را با حفظ سمت به عنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره هیات مدیره (تا تاریخ ۱۹/۴/۹۶) انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء ثابت آقای مهدی حری مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان فتح اله معین نجف آبادی و محسن پوراسماعیلی نجف آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود ضمنا مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره می‌باشد. ش۹۵۰۳۱۹۶۸۳۶۸۷۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13170927
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت ثبت آگهی‌های شرکت و به عنوان روزنامه محلی شرکت انتتخاب شد. - موسسه دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و محمدرضا رستگاری به شماره ملی ۱۰۹۰۸۸۴۲۸۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۵۰۹۱۶۹۵۰۳۰۸۸۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661459
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ به عنوان رئیس هیات مدیره و آقای مهدی حری نجف آبادی کدملی ۱۲۸۴۵۳۳۲۲۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۳۵۳۷۶۶ به عنوان منشی هیات مدیره و آقایان سعید صادقی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۳۴۱۲۲ و احمد حری کدملی ۱۰۹۰۹۵۸۹۹۴ به سمت اعضای هیات مدیره و آقای سعید صادقی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۳۴۱۲۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت دوسال انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق تعهداور با امضاء مدیرعامل و یکی از دو امضاء آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی دو عضو هیات مدیره و مهر شرکت خواهد بود. مدیرعامل مجری مصوبات هیات مدیره خواهد بود. با توجه به ماده ۵۲ اساسنامه در غیاب آقایان مهدی حری نجف آبادی و احمد حق پرستی نجف آبادی اسناد و اوراق تعهداور شرکت با امضای آقای محسن پوراسماعیلی نجف آبادی صادر خواهد شد. ش۹۶۰۷۲۴۶۰۱۹۷۳۴۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661465
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عملیات ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. آقایان فتح اله معین نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۱۳۶۳۱ و مهدی حری نجف آبادی کدملی ۱۲۸۴۵۳۳۲۲۰ و آقای احمد حق پرستی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۳۵۳۷۶۶ و سعید صادقی نجف آبادی کدملی ۱۰۹۰۹۳۴۱۲۲ و احمد حری کدملی ۱۰۹۰۹۵۸۹۹۴ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و علیرضا رضائیان کدملی ۱۰۹۰۳۴۵۰۲۱ بعنوان عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردید. موسسه دقیق ترازسپاهان شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بعنوان بازرس اصلی و عبدالمحمود ایزدی کدملی ۱۰۹۰۹۴۲۳۲۱ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۹۶۰۷۲۴۲۳۹۴۲۱۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719479
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت در واحدثبتی نجف آباد به نشانی نجف آباد امام خمینی کوچه شهدا خیابان امام خمینی پلاک ۰ طبقه سوم واحد ۴ )) کدپستی ۸۵۱۸۶۸۷۹۶۷ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۸۲۹۲۸۹۸۳۳۹۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14236876
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران نور نجف آباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۳۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۳۹۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه ارقام و مواد ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۶ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به سمت بازرس اصلی و آقای فرهاد پالیزوان به شماره ملی ۴۶۲۳۰۰۹۱۲۲ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۰۸۳۲۷۴۲۰۷۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نجف آباد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه