شرکت کود شیمیایی اوره لردگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861207150


شماره ثبت:
7603
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1387/5/21
آدرس:
شهركرد ، خيابان كاشاني ، نبش كوچه 2 ،پلاك 2 طبقه 2 8815715371

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرزاد اصلاحی 1770601
جلیل سبحانی 1770601
سید ابوالحسن سیدخاموشی 1770601
آقای داود فرمهینی فراهانی 1770601
آقای سیدجمال الدین اوحدی 1770601
رحمن مارینی 13045504
آقای علی ایمان زاده خانشان 13045504
آقای محسن زارعی فر 13045504
آقای بهمن بهزادی 13045504
آقای مهدی صمدی 13403722
حامد جمالی ب 14341670
سید محمدحسین جزایری موسوی 14341670
سید حسین طیبی 14341670
آقای محسن محمودی 14341670
آقای مجید رستگاریان جهرمی 14341670

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 692178
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگانسهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای سید جمال الدین اوحدی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، آقای علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی طهرانی صفا به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل سبحانی به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای فرزاد اصلاحی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و امضا کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۱۱۱۸۷۶۶۳۹۸ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1142927
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۵/۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ مرکز اصلی شرکت به شهرکرد بلوار آیت اله کاشانی، حد فاصل کوچه ۱/۴۳ و ۴۵، پلاک ۱۴۰ کدپستی ۸۸۱۶۷۵۴۷۹۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۰۳۸۹۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1234696
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۲ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی داریا روش شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ بتصویب مجمع عمومی رسید. ۳ روزنامه محلی سالداران و کثیرالانتشار اطلاعات جهت چاپ آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۳۵۹۱۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339667
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۲ منضم به نامه شماره ۲۵۳۶۸۳/۱۲۱ مورخ ۷/۱۱/۹۲ سازمان بورس و اوراق بهادار تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۶۴/۵۱۵/۷۵۲ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰/۱ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل مطالبات حال شده سهامداران و همچنین آورده نقدی افزایش یافت که مبلغ نقدی تماما طی گواهی بانکی شماره ۱۳۹۷/۸۱۴/۹۲ مورخ ۲۴/۹/۹۲ بانک سامان شعبه ونک و گواهی بانکی شماره ۱۵۵۵/۸۱۴/۹۲ مورخ ۱/۱۱/۹۲ بانک سامان شعبه ونک بحساب شرکت واریز گردیده و لذا ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۲۳۴۳۲۰۰۰۰۱۷۸۰۱۵۹۳۷۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770583
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره به شرح زیر برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ و شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ و شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ و شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ شرکت شیمیایی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰و شماره ثبت ۲۶۸۵۳۳ شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ و شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ ش۹۳۱۰۲۰۱۵۸۷۹۹۳۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1770601
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به شماره ملی۰۰۴۱۵۷۴۴۰۰ به نمایندگی گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به شماره ملی ۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به سمت نائیب رئیس هیئت مدیره. آقای داود فرمهینی فراهانی به شماره ملی۵۴۴۹۷۳۰۶۹۱ به نمایندگی شرکت مهرآوران کوی نارون (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای بهرام کلانتری به شماره ملی ۲۵۷۰۵۷۰۰۱۸به نمایندگی شرکت شیمیائی صدف عسلویه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۲۵۶۳۰به سمت عضو هیئت مدیره آقای جلیل سبحانی به شماره ملی ۰۶۲۱۲۲۹۵۰۴به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید جمال الدین اوحدی به شماره ملی ۱۸۱۷۶۵۵۴۴۲خارج از اعضای هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل در سمت خود ابقاء گردیدند. دارندگان حق امضاء و برداشت از حساب‌های بانکی به شرح زیر تعیین گردیدند: حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضای مدیرعامل به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و امضای کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضای مدیرعامل به تنهائی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۱۰۲۰۸۰۴۳۳۹۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9409763
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به شماره ثبت ۵۸۹ (ثبت شده در تهران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۶۹۵۸۷۱۷۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10418838
آگهی تغییرات در شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام شماره ثبت ۷۶۰۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۴/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۹۱ تغییرات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: ۱ آقای سید جمال الدین اوحدی بسمت مدیرعامل (خارج از اعضا هیئت مدیره)، آقای علی محمد بساق زاده به نمایندگی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای مصطفی طهرانی صفا به نمایندگی شرکت بازرگانی پتروشیمی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای سید ابوالحسن سید خاموشی به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای جلیل سبحانی به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره، آقای فرزاد اصلاحی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ایران (سهامی خاص) بسمت عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. حق برداشت از کلیه حساب‌های بانکی با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر خواهد بود. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادهای شرکت با امضا مدیرعامل به همراه یکی از اعضا هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا دو عضو هیئت مدیره و امضا کلیه مکاتبات و اسناد و اوراق عادی با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10962248
آگهی تصمیمات در شرکت پتروشیمی لردگان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۰۳ و شناسه ملی شماره ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت میدره مورخ ۹/۴/۸۹ تصمیمات ذیل در شرکت موصوف حاصل گردید: مبلغ تعهدی سرمایه برابر گواهی‌های بانکی شماره: ۳۰۰ ۱۳/۴/۸۹ موسسه مالی اعتباری مولی الموحدین و شماره ۶۲/۱۱۴۲/۷۲ ۱۴/۴/۸۹ بانک صادرات ایران شعبه ۱۱۴۲ نبش عارف ادیب تماما به حساب شرکت واریز گردیده است. مراتب در تاریخ ۱۳/۴/۸۹ به این واحد ثبتی واصل گردیده و در تاریخ ۱۴/۴/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکت نامه ثبت گردید. رئیس اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12660003
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: دفتر شهرکرد: شهرکرد خیابان کاشانی نبش کوچه ۲ پلاک ۲ کدپستی ۸۸۱۵۷۱۵۳۷۱ دفتر تهران: تهران بلوار فرحزادی بالاتر از بزرگراه نیایش کوچه گلستان یک پلاک ۴۸ کدپستی: ۱۹۹۸۹۶۳۶۵۳ ش۹۴۱۱۲۶۷۷۹۲۷۳۶۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12753468
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ منضم به نامه ۵۷۰۹/۱۲۲مورخ۱۵/۱/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار مدیریت نظارت برناشران اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه شرکت در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید وجایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۵۰۱۳۰۶۳۰۷۶۷۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860232
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۰۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۹۱۵۷۷۱۳۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12865079
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ (ثبت شده در تهران) به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و روزنامه محلی سالداران جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۳۱۴۶۶۹۹۶۶۶۸ اداره ثبت شرکت هاو موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13029104
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵منضم به نامه شماره ۵۸/۲۴۰۴۱۰/۹۵۹مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار - اداره نظارت بر انتشار وثبت اوراق بها دار سرمایه‌ای تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴، سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال (معادل چهار هزار میلیارد ریال) منقسم به ۴٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی افزایش یافت که مبلغ ۲۲۱۹۳۳۸۲۷۲۰ریال از محل آورده نقدی سهامداران طی گواهی شماره ۵۴۸ مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۵بانک سپه شعبه هفت تیر تهران ومبلغ ۱۹۷۷۸۰۶۶۱۷۲۸۰ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران که طی نامه شماره ۹۵۰۷۳۴مورخ ۱۳/۰۶/۱۳۹۵به تائید بازرس قانونی شرکت رسیده است تادیه شده است ولذا ماده مربوطه در اساسنامه بدین نحو اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13045504
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رحمن مارینی به کدملی ۱۸۶۰۹۲۳۹۳۳ به نمایندگی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به عنوان رئیس هیات مدیره. آقای فرزاد اصلاحی به کدملی ۲۲۹۱۱۴۹۶۳۶ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره. آقای محسن زارعی فر به کدملی ۲۲۹۷۳۸۲۳۱۶ به نمایندگی شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای علی ایمان زاده خانشان به کدملی ۲۸۷۱۸۴۳۱۰۴ به نمایندگی شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به عنوان عضو هیات مدیره. آقای بهمن بهزادی به کدملی ۳۵۳۹۴۱۴۵۳۳ به نمایندگی شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد اوراق عادی و مکاتبات با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل: علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۷۰۸۷۶۵۶۶۴۴۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13403722
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صمدی به کدملی ۲۷۵۰۵۲۸۷۷۱ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پتروایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیئت مدیره جهت باقیمانده مدت ماموریت هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۰۷۹۹۱۷۱۸۷۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13443817
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۶ منضم به نامه شماره ۰۱۷/۳۰۱۴۴۰/۹۶۹مورخه ۳۱/۰۲/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به تعداد پنج میلیارد سهم بانام یک هزار ریالی که مبلغ ۶۷۴۶۸۲۹۳۲۵۹ ریا ل آن به صورت نقدی برابر گواهی بانکی شماره ۱۶۲ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه میدان هفتم تیر تهران به حساب شرکت واریزگردید و مبلغ ۹۳۲۵۳۱۷۰۶۷۴۱ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران می‌باشد، افزایش یافت و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۳۰۳۳۷۸۲۰۱۳۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527812
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد با توجه به خلاصه مذاکرات مجمع به اتفاق آراء حاضرین مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ (ثبت شده در تهران) به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۰۲۶۰۸۵۸۷۷۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13788953
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی ذیل به مدت دو سال به عنوان اعضاء هیات مدیره انتخاب گردیدند: شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۶۸۸۸ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۸۵۹۶۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۷۰۶۴۲ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۳۴۴۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ شرکت توسعه صنایع پائین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۶۲۸۵۰ وشناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ ش۹۶۱۰۰۹۵۴۶۱۹۵۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14080644
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ شامل ترازنامه، صورت سود وزیان و جریان وجوه نقد مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شماره ثبت ۱۲۰۰۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حافظ گام به شماره ثبت ۱۲۵۲۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۷ انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۸۵۶۶۵۴۵۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14341670
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حامد جمالی به کدملی ۱۲۸۸۲۷۰۹۲۵ نماینده شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۶۶۱۱۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای محسن محمودی به کدملی ۴۶۲۲۱۰۲۱۷۱ نماینده شرکت مدیریت توسعه سرمایه گروه پتروشیمی ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۱۹۸۹۶۰ ببه سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل آقای سید محمد حسین جزایری موسوی به کدملی ۰۰۶۶۰۵۲۹۹۸ نماینده شرکت مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵به عنوان عضو هیات مدیره آقای مجید رستگاریان جهرمی به کدملی ۲۴۷۱۱۸۶۸۸۲ نماینده شرکت پتروشیمی ممسنی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۹۴۷۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید حسین طیبی به کدملی ۰۵۳۲۱۷۶۲۲۷ نماینده شرکت توسعه صنایع پایین دستی پترو ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۵۱۶۱۰۴ به عنوان عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت ماموریت هیات مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و غیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. اوراق عادی و مکاتبات با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیات مدیره منفردا همراه با مهر شرکت معتبر است. علاوه بر اختیارات مصرح در اساسنامه شرکت، اختیارات زیر از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت گروه پتروشیمی سرمایه گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. - شرایط استخدام و میزان حقوق و دستمزد. - دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. - تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس. - تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس بازرس، از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت. کلیه اختیارات فوق با رعایت آئین نامه‌های اداری و مالی شرکت و شرکت گروه پتروشیمی سرمایه - گذاری ایرانیان به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۲۴۳۲۷۰۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14352744
آگهی تغییرات شرکت کود شیمیایی اوره لردگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۲۰۷۱۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۷ منضم به نامه شماره ۷۱ - ۴۲۸۵۸۵ / ۹۷۹ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی افزایش یافته که مبلغ افزایش یافته به ترتیب مبلغ ۳۶۶۴۶۱۲۵۶۱۳۴۶ ریال ازمحل مطالبات حال شده سهامداران و مبلغ ۳۳۵۳۸۷۴۳۸۶۵۴ ریال که بصورت نقدی برابر گواهی شماره ۱۳۲۹ مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۷ نزد بانک سپه شعبه میدان هفت تیر تهران به جساب شرکت واریز گردید و بدین نحو ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۷۰۹۱۹۴۷۳۶۳۶۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرکرد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه