شرکت فنرسازی زر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861186485


شماره ثبت:
9405
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1343/6/8
آدرس:
كيلومتر 15 جاده قديم كرج جنب شركت زامياد شركت زر 1386183711

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسن عموزاده 1015804
ابوالفضل گرجی 1015804
آقای سید مرتضی احمدی علویجه 1015804
حمیدرضا خضوعی 1118104
آقای سید احمد نصری 1118104
آقای مجتبی قاسمی شیران 1443704
محمد علی جهانی کیا 1620156
سید محسن شمس 10550919
آقای محمدرضا سروش 10550919
آقای سید حسین میر صالح آبادی 10550919
سیدمحمد سادات 13347642
حسین خوش طینت 13701336
آقای حسن نونژاد 13701336
آقای مهدی صدری 13750623

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 671544
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۰۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۰۲۰بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۵۰۶۵۰۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1015804
آگهی تصمیمات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱ مهدی صدری به ش ملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به جای سید محسن شمس به ش ملی ۰۰۵۵۰۸۴۰۰۱ به نمایندگی از شرکت سایپا سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت عضو و مدیرعامل و حمیدرضا خضوعی به ش ملی ۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به جای ابوالفضل گرجی به ش ملی ۰۰۵۶۵۲۴۰۷۲ به نمایندگی از طرف شرکت سازه گستر سایپا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عموزاده به ش ملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت رئیس هیئت مدیره و مرتضی احمدی علویجه به ش ملی ۰۴۵۰۵۴۳۱۶۱ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و سید احمد نصری به ش ملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. هیئت مدیره اختیارات خود را در ۹ بند از ماده ۳۷ اساسنامه طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اوراق و اسناد بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۲۶۰۱۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1118104
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زرشرکت (سهامی عام) بشماره ثبت۹۴۰۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مصوبه هیئت مدیره مورخ۹/۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمیدرضا خضوعی با کدملی۱۴۶۵۲۰۸۰۲۱ به نمایندگی از شرکت مهندسی سازه گستر سایپا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره و آقای مجتبی قاسمی شیران با کدملی۰۰۵۷۰۹۶۰۷۴ به نمایندگی از شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۰۳۳۹ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی صدری با کدملی۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی ازشرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و اقای حسن عموزاده با کدملی۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار با شناسه ملی۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید احمد نصری با کدملی۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضای متفق دو نفر، مدیرعامل و هریک از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای۲ نفر از اعضای هیئت مدیره و اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست. هیئت مدیره اختیارات خود در بندهای۱و۴و۶و۷و۹و۱۰و۱۲و۱۴و۱۸و۱۹ از ماده۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۱۶۷۶۴۲۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1287643
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۷۵۷۶۰۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1418203
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. موسسه حسابرسی آزموده کاران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ را بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرس فاطر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب و شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ شرکت مهندسی و مشاور سازه گستر سایپا بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ شرکت قالب‌های بزرگ صنعتی ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ و شرکت سرمایه گذاری تدبیر بشناسه ملی ۱۰۶۶۰۰۱۵۷۳۸ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ بتصویب رسید. پ۱۸۰۸۷۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1443704
آگهی تغییرات شرکت فنر سازی زر سهامی عام شماره ثبت ۹۴۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مهدی صدری به کد ملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولیدی اتومبیل (سایپا) شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره آقای حسن عمو زاده به کد ملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ بسمت عضو و رئیس هیئت مدیره آقای سید احمد نصری به کد ملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد علی جهانی کیا به کد ملی ۰۰۳۵۳۰۲۷۲۰ به نمایندگی از طرف شرکت مهندسی مشاور سازه گستر سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ بسمت عضو هیئت مدیره آقای مجتبی قاسمی شیران به کد ملی ۰۰۵۷۰۹۶۰۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ بسمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره هیئت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱۹، ۱۸، ۱۴، ۱۲، ۱۰، ۹، ۷، ۶، ۴، ۲، ۱ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیر عامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء دو نفر مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۳۰۹۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620156
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی صدری به کد ملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت ایرانی تولید اتومبیل (سایپا) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به سمت مدیرعامل و عضو هیأت مدیره و سید احمد نصری به کد ملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومحمدعلی جهانی کیا به کد ملی ۰۰۳۵۳۰۲۷۲۰ به نمایندگی از طرف مهندسی مشاور سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به سمت رئیس هیأت مدیره و مجتبی قاسمی شیران به کدملی ۰۰۵۷۰۹۶۰۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۳۳۹ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره وحسین خوش طینت به کد ملی ۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکاربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به جای حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به سمت عضو هیأت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیأت مدیره انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. در اجرای ماده ۱۲۸ قانونی تجارت، هیأت مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. پ۹۳۰۶۲۵۲۸۱۱۴۱۴۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1620159
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به سال مالی ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۳۰۶۲۵۸۶۸۷۵۵۶۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9693878
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام بشماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی هژیران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۷۰۰۲۰بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10550919
آگهی تصمیمات شرکت فنر سازی زر سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۶/۸۹ سید محسن شمس به کدملی ۰۰۵۵۰۸۴۰۰۱ به نمایندگی شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۸۷۱۲ به عنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و حسن عموزاده به کدملی ۴۵۶۹۴۰۸۷۷۱ به نمایندگی سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و سید حسین میرصالح آبادی به کدملی ۰۰۳۶۴۰۲۲۶۵ به نمایندگی شرکت مهندسی و مشاوره سازه گستر سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۰۱۷۶۶۳ به عنوان عضو موظف هیئت مدیره و محمدرضا سروش به کدملی ۰۵۶۹۷۴۴۴۴۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۶۷۷۹ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و احمد نصری به کدملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد مالی تعهدآور از جمله چک و سفته با امضای مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات خود را در بندهای شماره ۱ و ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۷ و ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ و از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979735
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ ومجوز شماره ۰۴۱ ۲۶۹۶۰۰ , ۹۵۴ مورخ ۱۴/۴/۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال بمبلغ ۴۹۹۹۹۷۰۶۸۹۳۲ ریال منقسم به تعداد ۴۹۹۹۹۷۰۶۸ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام ازمحل تجدید ارزیابی افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. جهت افزایش سرمایه درتاریخ فوق الذکر تکمیل امضا گردید. پ۹۵۰۶۰۱۸۶۸۸۲۴۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12979752
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه وحساب سود و زیان مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ را به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ را به عنوان بازرس قانونی علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۰۱۲۰۱۴۹۵۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036899
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

پیرو آگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۶۰۳۸۶ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۵ سرمایه شرکت ۴۹۹۹۹۷۰۶۸۰۰۰ریال صحیح می‌باشد که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. پ۹۵۰۷۰۴۷۹۸۱۵۲۸۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13347642
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کدملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و یکی از اعضای هیأت مدیره به این شرح: آقایان مجتبی قاسمی شیران با کدملی ۰۰۵۷۰۹۶۰۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای بزرگ صنعتی سایپا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹، حسین خوش طینت با کدملی ۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکار به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸، سیداحمد نصری با کدملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ و سیدمحمد سادات با کدملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیأت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۵۱۲۲۱۴۴۶۱۰۳۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701336
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صدری به کد ملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از طرف شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای حسن نونژاد به کدملی ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت قالبهای صنعتی سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۰۲۲۹ به سمت عضو ورئیس هیات مدیره. آقای حسین خوش طینت به کد ملی ۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری و توسعه صنعتی نیوان ابتکاربه شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۵۲۰۹۸ به سمت عضو و نایب رئیس هیات مدیره. آقای سید احمد نصری به کد ملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمد سادات به کد ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ به سمت عضو هیات مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین شدند. هیات مدیره اختیارات خود در مورد بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸، ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیر نقدی به کارکنان را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۸۱۷۶۸۸۵۰۹۱۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750623
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی صدری به کدملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ به سمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای حسن نونژاد به کدملی ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ به سمت عضو و رئیس هیئت مدیره. آقای حسین خوش طینت به کدملی ۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ به سمت عضو و موظف و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سیداحمد نصری به کدملی ۴۳۲۲۵۵۱۸۷۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره. آقای سیدمحمد سادات به کدملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ به سمت عضوهیئت مدیره انتخاب شدند اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۱، ۲، ۴، ۶، ۷، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۸و ۱۹ ماده ۳۷ اساسنامه، اعزام کارکنان شرکت به ماموریتهای داخلی و خارجی و پرداخت پاداش نقدی و یا غیرنقدی به کارکنان به مدیرعامل تفویض گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور شرکت با امضاء متفق دو نفر مدیرعامل آقای مهدی صدری با کدملی ۱۶۳۹۰۵۶۰۶۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایپا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ و یکی از اعضای هیئت مدیره به این شرح: آقایان حسین خوش طینت با کدملی ۰۰۵۲۶۲۷۴۸۹ به نمایندگی از شرکت خدمات فنی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۰۷۰۷۳۶، حسن نونژاد با کدملی ۰۰۴۱۷۹۶۵۴۳ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰، و سیدمحمد سادات با کدملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ و در غیاب مدیرعامل، با امضاء دونفر از اعضاء هیئت مدیره فوق الذکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۹۱۹۱۷۲۹۸۴۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13750638
آگهی تغییرات شرکت فنرسازی زر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۸۶۴۸۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ تصویب شد. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اطمینان بخش و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۳۳۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. اعضا هیئت مدیره بمدت ۲ سال بشرح ذیل انتخاب شدند شرکت گروه سرمایه گذاری سایپا شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۱۹۸۲۱ شرکت سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۲۷۱۶۰ شرکت خدمات فنی رنا (به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۷۰۷۳۶ شرکت سرمایه گذاری تدبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۷۶۶۶ آقای سیدمحمد سادات به شماره ملی ۰۰۵۳۳۱۲۳۲۵ پ۹۶۰۹۱۹۹۴۹۲۶۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه