شرکت تولیدی فرآورده های نوشیدنی تسنیم نوش (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861179333


شماره ثبت:
7686
تعداد بازدید:
17
تأسیس:
1387/6/11
آدرس:
اردبيل خيابان امام خميني نرسيده به چهار راه امام خميني روبروي فرمانداري سابق مجتمع تجاري مرواريد طبقه پنجم 5614751986

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فرشاد خلفی 13005633
عباس ابراهیمی 13527738
آقای عمران صادقپورباکدملی 13527738
آقای علیرضا فتحی نیا 13527738
آقای اردشیر مردان پور 13527738
آقای احمد خواست خدائی اردکانی 13906161
علی بیگدلی 13906161
آقای محسن زرندی مقدم 14074057
آقای عبدالناصر پورمهران 14074057

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599133
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیمنوش (سهامی عام) بشماره ۷۶۸۶و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ که طی تقاضای وارده شماره ۲۴۰۶۲ مورخه ۱۱/۱۲/۹۰ واصل گردیده تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۰ مورد تصویب واقع شده است. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل موسسه حسابرسی آریان فراز بعنوان بازرس علی‎البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب گردیده‌اند. ۳ مقاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت بشرح مندرج در گزارش بازرس قانونی مورد تنفیذ قرار گرفت. ۴ روزنامه اطلاعات و جهان صنعت بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیده است. ۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ آدرس قبلی شرکت به نشانی جدید اردبیل خیابان امام خمینی نرسیده به چهارراه امام خمینی روبروی فرمانداری سابق مجتمع تجاری مروارید طبقه پنجم کدپستی: ۵۶۱۵۱۸۳۵۱۹ تغییر یافته و در حقیقت ماده ۴ اساسنامه اصلاح شده است و ضمنا از لحاظ امضاء ذیل دفتر در تاریخ ۲۵/۲/۹۱ تکمیل گردیده است. ش۱۱۴۴۸۳۹ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 613188
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ با استعفای آقای مهدی سنایی فرد از عضویت در هیات مدیره , آقای اردشیر مردان پورپینوندی به نمایندگی از شرکت افق آتی ساوالان (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب و سایر سمت‌ها کماکان بقوت خود باقیست و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۱۴۷۲۶۶ ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10953812
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۵/۱۳۹۰ و تاییدیه شماره ۱۵۲۶۶۸/۱۲۱ مورخه ۲۲/۶/۹۰ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ گردیده است. ۱ اساسنامه جدید شرکت فوق الذکر مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره در تاریخ ۲۴/۵/۹۰ به تصویب مجمع عمومی فوق العاده رسیده و جایگزین اساسنامه قبلی شرکت گردیده است و ضمنا از لحاظ امضاء ذیل دفتر در تاریخ ۵/۷/۹۰ تکمیل گردیده است. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11114605
آگهی تصمیمات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورت جلسه هیات مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ با استعفای آقای مهدی سنایی فرد از عضویت در هیات مدیره , آقای اردشیر مردان پورپینوندی به نمایندگی از شرکت افق آتی ساوالان (سهامی خاص) بعنوان عضو جدید هیات مدیره برای مدت باقیمانده دوره تصدی هیات مدیره انتخاب و سایر سمت‌ها کماکان بقوت خود باقیست و امضای کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک و سفته و غیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت شرکتهای ثبت اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12800207
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴وحساب سود زیان وسایرصورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وخدمات مالی دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی وحسابرس مستقل شرکت وموسسه حسابرسی وخدمات مالی فاطربعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵به اتفاق آراء حاضردرجلسه انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۷۳۴۲۹۳۹۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13005633
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با عنایت به نامه شماره ۰۱ ۹۵/۱۰۲۲مورخ ۲۸/۰۱/۹۵، آقای فرشاد خلفی با کدملی ۱۴۶۱۵۰۴۷۰۸بنمایندگی ازشرکت حامی آتیه ساوالان (سهامی خاص) به عنوان عضوجدید هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره‌ی تصدی هئیت مدیره انتخاب گردیدند. شایان ذکر است، سمت‌های پیشین کما فی السابق به قوت خود باقی مانده وامضای کلیه اوراق تعهدآور ازجمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای دونفر ازاعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت وسایر اوراق عادی واداری با امضا مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهدبود. ش۹۵۰۶۱۵۸۰۲۶۰۰۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122170
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۱۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۴۰۰ میلیارد ریال منقسم به چهارصد میلیون سهم یکهزارریالی با نام که تماما از طریق بالا بردن اسمی سهام موجود و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردیده، افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۸۲۲۲۲۸۳۴۰۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13439213
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارشات هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵و نیز گزارش بازرس قانونی و حسابرس قرائت گردید و صورتهای مالی شامل ترازنامه مورخ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و حساب سود و زیان و سایر صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت.. موسسه حسابرسی و خدمات مالی دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطربه شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. ور وزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۲۳۱۹۴۲۲۱۶۶۸۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527738
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کد ملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس ابراهیمی به کد ملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی بیگدلی به کد ملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره اردشیر مردانپور به کد ملی ۵۱۷۹۳۸۷۳۷۱ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عمران صادقپور به کدملی ۶۳۶۹۲۳۳۱۶۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند.: هیئت مدیره آقای عمران صادقپور را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمود. امضای کلیه اورق تعهد آور از جمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۰۲۳۳۹۸۲۷۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13527743
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اشخاص حقوقی به شرح ذیل به مدت دوسال به سمت اعضاء هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. گروه آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت افق آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت گردشگری آتیه ساوالان (سهامی خاص) شرکت شمس ارتباطات پارس (سهامی خاص) شرکت افق توسعه پاسارگاد (سهامی خاص) ش۹۶۰۵۰۲۲۰۰۶۴۰۶۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906161
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فتحی نیا به کدملی ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره آقای عباس ابراهیمی به کدملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی بیگدلی به کدملی ۴۸۹۷۸۱۵۹۶۷به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای احمد خواست خدائی اردکانی به کدملی ۲۵۴۹۲۵۲۳۳۰ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره آقای عمران صادقپور به کدملی ۶۳۶۹۲۳۳۱۶۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پاسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره و آقای عمران صادقپور به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. امضای کلیه اورق تعهدآور از جمله چک، سفته وغیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس و یکی از اعضای مدیره متفقا همراه با مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۲۰۹۹۶۰۶۴۸۱۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14039163
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. گزارش فعالیت هیئت مدیره مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶و نیز گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی قرائت گردید و صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲. موسسه حسابرسی و خدمات مالی آگاه نگر به شماره ثبت۱۳۶۱۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۵۹۹۳ به سمت حسابرس مستقل و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شماره ثبت۲۳۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۷۴ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۷۰۲۳۰۳۶۷۵۷۱۹۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14074057
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۲/۱۳۹۷تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف۱. آقای عبدالناصر پورمهران به شماره ملی ۰۰۴۶۳۰۱۸۰۱ به نمایندگی شرکت افق آتیه ساوالان به سمت رئیس هیئت مدیره ۲. آقای محسن زرندی مقدم به شماره ۰۰۷۱۷۰۲۳۸۵ به نمایندگی شرکت شمس ارتباطات پارس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره ۳. آقای علیرضا فتحی نیا به شماره ۰۰۶۱۲۸۹۱۱۶ به نمایندگی شرکت گروه آتیه ساوالان به سمت عضو هیئت مدیره ۴. آقای احمد خواست خدایی اردکانی به شماره ۲۵۴۹۲۵۲۳۳۰ به نمایندگی شرکت گردشگری آتیه ساوالان به سمت عضوءهیئت مدیره ۵. آقای عمران صادقپور به شماره ملی ۶۳۶۹۲۳۳۱۶۱ به نمایندگی شرکت افق توسعه پارسارگاد به سمت عضو هیئت مدیره هیئت مدیره آقای عمران صادقپور را بعنوان مدیرعامل شرکت تا پایان دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ب) امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۳۷۴۷۲۱۸۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14206863
آگهی تغییرات شرکت تولیدی فرآورده‌های نوشیدنی تسنیم نوش شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۶۸۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۷۹۳۳۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱) امضاء کلیه اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته و غیره با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات داخلی و خارجی و انتصابات با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲) صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۹۶ شرکت مبنی بر تعیین حدود اختیارات تنفیذی هیئت مدیره به مدیرعامل لغو و مقرر گردید مدیرعامل صرفا مجری مصوبات هیئت مدیره باشد. ۳) اجرای کلیه امور جاری شرکت منوط به تایید رئیس هیئت مدیره گردید. ش۹۷۰۶۱۸۴۱۵۲۴۹۶۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اردبیل
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه