کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان

شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861160121
شهرضا - شهرك صنعتي سپهرآباد - خيابان ششم - شماره 13 1111111111
8
افراد
7
آگهی‌ها
651
شماره ثبت
1336/12/26
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 648596
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۸/۳/۹۱ و ۱/۴/۹۱ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. سید احسان حوائی، محمد جواد میرزائی، مهرداد آذری، زهرا السادات هوایی و رضوان السادات نوربخش دهکردی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز و محمد حسین واحدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. هیئت مدیره از بین خود سید احسان حوائی را بسمت رئیس و مهرداد آذری را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و محمد جواد میرزائی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ضمنا روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۲۸۶۸۴۸۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1166826
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۲ صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ بتصویب رسید و خانم سمانه نیک آئین و آقای محمد رضا اصفا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند و روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۰۳۴۵۰۰۰۰۱۱۱۰۵۵۸۸۲۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10958676
آگهی تغییرات در شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۶۵۱ بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۳/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ سید احسان حوایی، محمد جواد میرزایی، مهرداد آذری، زهرا سادات هوایی، رضوان السادات نور بخش دهکردی بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز، محمد حسین واحدی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود سید احسان حوایی را بسمت رئیس، مهرداد آذری را بسمت نایب رئیس (هیئت مدیره) و محمد جواد میرزایی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و با مهر شرکت معتبر است. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. ۴ تراز مالی سال ۸۸ بتصویب رسید. مسئول ثبت شرکتهای شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10963506
آگهی تغییرات در شرکت ریسندگی پروین اصفهان سهامی عام ثبت شده به شماره ۶۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
برابر صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ۱/۳/۹۰ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است. ۱ موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان و محمدحسین واحدی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ ترازمالی سال ۸۹ به تصویب رسید. ۳ روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوتنامه‌های شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909289
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احسان حوایی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۵۵۴۶۳ و آقای محمدجواد میرزایی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۳۲۰۲۱ و آقای سیدعلیرضا هوایی به شماره ملی ۱۲۷۲۰۶۶۵۹۲ و خانم زهراالسادات هوایی به شماره ملی ۱۲۷۰۱۲۸۶۷۱ و خانم رضوان السادت نوربخش دهکردی ۱۲۸۰۳۳۶۸۸۹ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. خانم زهرا جعفری به شماره ملی ۱۲۸۳۵۲۹۹۰۴ به سمت بازرس اصلی و آقای ابراهیم ربیعی به شماره ملی ۱۱۹۹۶۱۳۴۷۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۳۴۱۷۶۰۵۱۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12909417
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احسان حوایی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۵۵۴۶۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدجواد میرزایی به شماره ملی ۱۲۸۸۰۳۲۰۲۱ به عنوان مدیرعامل وخانم رضوان سادات نوربخش دهکردی به شماره ملی ۱۲۸۰۳۳۶۸۸۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدعلیرضا هوایی به شماره ملی ۱۲۷۲۰۶۶۵۹۲ و خانم زهرا السادات هوایی به شماره ملی ۱۲۷۰۱۲۸۶۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه آوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیات مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبراست. مدیرعامل مجری مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۳۱۲۷۳۵۵۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13737449
آگهی تغییرات شرکت کارخانجات ریسندگی پروین اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۶۰۱۲۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:. خانم زهرا جعفری به شماره ملی ۱۲۸۳۵۲۹۹۰۴به عنوان بازرس اصلی و آقای بهنام بنائی به شماره ملی ۱۱۹۹۳۲۸۳۳۲ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه کثیرالانتشار نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۹۰۹۷۲۹۵۷۲۷۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شهرضا
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک