شرکت فروسیلیس ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861153704


شماره ثبت:
2044
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1361/9/16
آدرس:
سمنان كليومتر11 جاده سمنان دامغان مقابل شهرك صنعتي سمنان كارخانه فروسيليس 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم موناالسادات عقیلی 12861898
ناهید حاجی بابا 13581615
آقای محید محمدزاده 13581615
آقای میثم احمدی شهرابی 13581615
علی اصغر حاجی بابا 13768594
آقای سیروس ابن رسول صنعتی 13768594
آقای قاسم حاجی بابا 13768594
مهدی حاجی بابا 13768594
خانم سهیلا اکبرآبادی بزچلوئی 13768604

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691609
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایرانسهامی عام شماره ثبت۲۰۴۴شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۴۱۰۴۵۱ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1119707
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام شماره ثبت ۲۰۴۴ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۲ و صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱۱/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به۳۰ اسفند ماه۹۱ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۲ بمدت ۱ سال انتخاب شدند. روزنامه جهان اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. آقایان مجید محمدزاده بسمت رئیس هیات مدیره و قاسم حاجی بابا بسمت نایب رئیس هیات مدیره و علی اصغر حاجی بابا و حسین حاجی بابا و شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات به نمایندگی ترانه فرهی و فرزام رهبران بسمت اعضای هیات مدیره و سیروس ابن رسول صنعتی بسمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان حسین توسلی خواه و حسن مشایخی بسمت اعضای علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهداور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره بتنهایی و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۷۶۹۷۴ ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1383145
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ دویست میلیارد ریال به مبلغ هشتصد و هفتاد و چهار میلیارد و چهارصد و نود و یک میلیون ریال منقسم به هشتصد و هفتاد و چهار میلیون و چهارصد و نود و یک هزار سهم یکهزار ریالی از محل مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت افزایش یافت و ماده پنج در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ بند ۳ بشرح ذیل به موضوع فرعی اساسنامه اضافه گردید و ماده دو اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ۳ خدمات آزمایشگاهی مرتبط با فرو آلیاژها مواد معدنی و مواد کربنی مورد استفاده در آنها طبق مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران و بعد از اخذ مجوزهای لازمه. پ۱۷۹۳۹۷۳ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9863625
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۲۰۴۴و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

برابر صورتجلسه مجمع عمو می‌فوق العاده مورخ۲۲/۱/۹۰ که در تاریخ۱۴/۲/۹۰ واصل گردید: سرمایه شرکت از مبلغ یکصد میلیارد ریال به دویست میلیارد ریال منقسم به دویست میلیون سهم یکهزار ریالی با نام از محل سود انباشته با هماهنگی مدیریت نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس و اوراق بهادار افزایش یافت. اساسنامه جدید شرکت بعد از تایید مدیریت نظارت بر ناشران اوراق بهادار سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید. ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9916970
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران سهامی عام شماره ثبت۲۰۴۴شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

برابر صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۱ که در تاریخ ۲۰/۴/۹۱ واصل گردید. ترازنامه و صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی داریا روش بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک شهرستان سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12861898
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم موناسادات عقیلی به شماره ملی ۰۰۶۳۶۲۲۰۴۱ به عنوان نمایندۀ حقیقی جدید شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) جایگزین نماینده قبلی شرکت خانم ترانه فرهی جهت حضور در جلسات هیأت مدیره این شرکت معرفی شد ش۹۵۰۳۳۰۱۹۹۹۶۹۸۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12945624
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ (بمدت یک سال) انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۵۱۲۶۴۰۷۲۱۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581597
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۰ اسفندماه ۱۳۹۵ مورد تصویب صاحبان سهام قرار گرفت مؤسسه حسابرسی رایمند و همکاران (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت داریا روش (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۲۹۳۸ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶ (بمدت یک سال) انتخاب شدند. روزنامه عصر اقتصاد و اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره: مجمع با رأی کتبی، نامبردگان ذیل را به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب نمود که طبق مقررات قانونی برای مدت ۲ سال شرکت را اداره نمایند. اعضاء اصلی: آقای مهدی حاجی بابا آقای سیروس ابن رسول صنعتی آقای مجید محمدزاده خانم ناهید حاجی بابا شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) آقای قاسم حاجی بابا آقای میثم احمدی شهرابی و اعضاء علی البدل: آقای علی اصغر حاجی بابا آقای حسن مشایخی ش۹۶۰۶۰۶۳۴۰۴۷۲۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13581615
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۱۳۳۹۶ رئیس هیئت مدیره به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا به شماره ملی ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ آقای قاسم حاجی بابا کدملی ۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸ نایب رئیس هیئت مدیره آقای مجید محمدزاده کدملی ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ عضو هیئت مدیره آقای سیروس ابن رسول صنعتی کدملی ۰۰۵۷۳۰۶۶۳۱ عضو هیئت مدیره آقای مهدی حاجی بابا کدملی ۰۴۵۱۲۸۸۷۴۲ عضو هیئت مدیره خانم ناهید حاجی بابا کدملی ۰۰۴۴۳۳۶۰۲۰ عضو هیئت مدیره آقای میثم احمدی شهرابی کدملی ۰۰۷۵۷۳۹۵۳۴ عضو هیئت مدیره نظر به اینکه قرارداد مدیرعامل شرکت آقای دکتر کورش کیهانی زاده در تاریخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۶ خاتمه می‌یابد، مقرر گردید تا انتخاب مدیرعامل جدید، آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیئت مدیره سرپرستی شرکت را عهده دار بوده تا سه ماه آینده مدیرعامل جدید شرکت انتخاب و معرفی گردد. اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات)، قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیرعامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیئت مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۰۶۴۹۸۹۸۹۴۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768594
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تمدید سرپرستی شرکت (آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیات مدیره) تا پایان ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۶، تعیین سمت مدیران و. با توجه به عدم انتخاب مدیر عامل، آقای علی اصغر حاجی بابا به کدملی۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ رئیس هیات مدیره عهده دار مسئولیت شرکت خواهد بود: شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) ۱۰۱۰۲۳۱۳۳۹۶ به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا ۰۰۳۸۴۲۶۵۸۷ رئیس هیات مدیره آقای قاسم حاجی بابا ۰۰۳۸۴۶۳۵۹۸ نایب رئیس هیات مدیره آقای مجید محمد زاده ۰۰۵۰۷۶۳۷۵۱ عضو هیات مدیره آقای سیروس ابن رسول صنعتی ۰۰۵۷۳۰۶۶۳۱ عضو هیات مدیره آقای مهدی حاجی بابا ۰۴۵۱۲۸۸۷۴۲ عضو هیأت مدیر خانم ناهید حاجی بابا ۰۰۴۴۳۳۶۰۲۰ عضو هیات مدیره آقای میثم احمدی شهرابی ۰۰۷۵۷۳۹۵۳۴ عضو هیات مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل و یا سرپرست شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۸۵۲۸۴۳۳۱۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13768604
آگهی تغییرات شرکت فروسیلیس ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۵۳۷۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سهیلا اکبرآبادی بزچلوئی به کدملی ۰۵۶۹۹۰۰۷۲۷بسمت مدیرعامل تاپایان مدت تصدی انتخاب شدند الف) اختیارات مدیر عامل بشرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: - ۲ - اداره امور شرکت. - ۲ - استخدام و عزل، تعیین حقوق و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش به کارکنان و متخصصین شرکت و کارخانه و شعبات. - ۲ - خرید و فروش کالاهای وارداتی و مواد اولیه و تولیدات شرکت و صادرات محصولات طبق مصوبات هیات مدیره. - ۲ - صدور، و امضاء و ظهر نویسی چکها، بروات، سفته‌ها و اسناد تعهدآور شرکت (اسناد قابل معامله) و دریافت وجه آنها، قبول و استفاده از اعتبارات و ضمانتنامه‌های بانکی و تجاری. - ۲ - انجام تشریفات گمرکی، انجام امور پستی، تلگرامی، فکس، تلکس و رسیدگی به کار صندوق. - ۲ - تصویب آیین نامه‌های داخلی شرکت. - ۲ - انعقاد و امضای قراردادها تا سقف یک میلیارد ریال. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل (چک، سفته، برات) و قراردادها و سایر اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مکاتبات جاری با امضای مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای رئیس هیات مدیره به تنهایی و مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرکت کارآفرینان صنعت ذوب فلزات (سهامی خاص) به نمایندگی آقای علی اصغر حاجی بابا رئیس هیات مدیره. قاسم حاجی بابا نایب رئیس هیات مدیره مجید محمدزاده عضو هیات مدیره مهدی حاجی بابا عضو هیات مدیره ناهید حاجی بابا عضو هیات مدیره سیروس ابن رسول صنعتی عضو هیات مدیره میثم احمدی شهرابی عضو هیات مدیره. سهیلا اکبرآبادی بزچلوئی خارج از هیات مدیره به عنوان مدیر عامل شرکت ش۹۶۰۹۲۸۹۸۷۵۰۹۲۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سمنان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه