شیر پاستوریزه پگاه اصفهان

شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861147912
استان اصفهان - شهرستان اصفهان - بخش مركزي - دهستان محمودآباد - روستا منطقه صنعتي محمودآبا-شهرك صنعتي محمود آباد-خيابان 18 شرقي-خيابان اصفهان تهران-پلاك 951-طبقه همكف- 8161194619
15
افراد
18
آگهی‌ها
8252
شماره ثبت
1355/1/29
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 646301
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۶/۲/۹۱ که در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ واصل گردید اختیارات مندرج در بند ۱۴ از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت در صفحه ۱۶ اساسنامه بشرح صورت جلسه که قبلا به اختیارات مدیرعامل در صورت جلسات ۳۶۱ و ۳۶۲ اضافه گردیده بود مجددا به مدیرعامل تفویض اختیار گردید و جزء لاینفک صورت جلسات ۳۶۱ و ۳۶۲ می‌باشد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۱/۳/۹۱ تکمیل گردید. ش۱۰۱۵۰۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۱۳۱۳۴ رئیس اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1134377
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۳/۳/۹۲ و ۱/۵/۹۲ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: ۱ شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ به نمایندگی علی اسدیان به کد ملی ۱۹۳۰۲۵۰۹۱۶ بسمت رئیس هیئت مدیره، مسعود گلشیرازی به کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت آتیه پگاه بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به نمایندگی مجید امیدی شهرکی با کد ملی ۴۶۲۲۴۸۷۹۹۳، علیرضا نباتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۸۹۶۸۷ و شرکت صنایع شیر ایران بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۳ به نمایندگی عبداله کاشانی زاده به کد ملی ۱۹۷۰۴۲۷۹۲۲ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، عبداله کاشانی زاده بسمت مدیر عامل برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق، اسناد مالی، تعهدات شرکت با امضای مدیر عامل و معاون مالی و اقتصادی آقای مسعود شهنام نیا به کد ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ و در غیاب هر یک از آنان با امضای یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیر عامل و در غیاب ایشان با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است اختیارات هیئت مدیره مندرج در بندهای ۷ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۶ ۱۸ ۱۹ از ماده ۳۷ اساسنامه به مدیر عامل تفویض گردید. ۲ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۵/۵/۹۲ تکمیل گردید. ش۱۰۱۰۰۰۰۰۰۱۱۱۷۱۷۶۹۱۲۳ رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1715878
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۳ موسسه حسابرسی آگاه تدبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین گردید. تراز مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. پ۹۳۰۹۰۹۲۲۵۳۱۲۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405938
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: عبارات ذیل به موضوع فعالیت شرکت الحاق شد: ثبت موضوع به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نیست انجام خدمات آزمایشگاهی در زمینه صنایع غذایی و کشاورزی و انجام خدمات مشاوره و آموزش با کسب مجوز از مراجع ذیصلاح ش۹۳۱۱۰۵۳۸۶۲۱۲۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9405939
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود احمدلو به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه به سمت عضو هیئت مدیره ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ برای باقیمانده دوره تصدی انتخاب گردید. ش۹۳۱۱۰۵۹۳۶۸۶۴۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9848816
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. آقای مسعود گلشیرازی به کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۸۴۶۳۱ بجای آقای رسول گلشیرازی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104906
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۲/۹۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ شرکت نامبرده بتصویب رسیده و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شراکت بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ضمنا روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. آقای مسعود گلشیرازی به کد ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ و کدپستی ۸۱۶۸۶۸۴۶۳۱ بجای آقای رسول گلشیرازی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۳/۳/۹۱ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10141371
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ آقای مجید امیدی شهرکی به کد ملی ۴۶۲۲۴۸۷۹۹۳ و کدپستی ۸۸۱۷۹۴۳۷۱۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به جای آقای محمد رفعتی بعنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره تعیین گردید؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۲۰/۷/۱۳۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10403577
آگهی تغییرات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام، ثبت شده بشماره ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
بموجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۳۱/۶/۸۹ تغییرات زیر در شرکت نامبرده به عمل آمده است: آقای علی اسدیان به شماره ملی ۱۹۳۰۲۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۳۸۱۹۳۴۱۹۸ به نمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ به سمت رئیس هیات مدیره و آقای رسول گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۷۴۸۹۰۸۷ و کدپستی ۸۱۶۳۹۸۳۷۳۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمد رفعتی به شماره ملی ۵۰۳۹۶۹۲۵۰۱ و کدپستی ۸۱۶۱۹۲۱۱۹۳ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه سهامی خاص به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره و آقای مهرداد رومی به شماره ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ به سمت عضو و منشی هیات مدیره و مدیرعامل و علیرضا نباتی نژاد به شماره ملی ۱۲۸۶۴۸۹۶۸۷ و کدپستی ۸۱۹۹۷۹۸۷۳۱ به سمت عضو اصلی هیات مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیات مدیره به اتفاق مدیرمالی و با مهر شرکت معتبر میباشد؛ امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۷/۷/۸۹ تکمیل گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10783394
آگهی تغییرات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۶/۳/۸۸ تغییرات زیر در شرکت نامبرده بعمل آمده است. ۱ شرکت صنایع شیر ایران سهامی خاص بنمایندگی آقای مهرداد رومی و شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی سهامی عام بنمایندگی آقای محمد حسن واصفی و شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه بنمایندگی آقای علیرضا تحسیری و رسول گلشیرازی و علیرضا نباتی نژاد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال و موسسه حسابرسی امجد تراز سپاهان و آقای اصغر بهنیا بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۲ هیئت مدیره از بین خود آقای محمد حسن واصفی را بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای رسول گلشیرازی را بسمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای علیرضا تحسیری را بسمت منشی هیئت مدیره، آقای مهرداد رومی را بسمت مدیرعامل شرکت تعیین نمودند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر است، ضمنا اختیارات مدیرعامل بشرح زیر است: الف. امضای کلیه نامه‌های اداری، ب. تهیه و تنظیم بودجه سالیانه شرکت جهت ارائه به هیئت مدیره و اجرای آن پس از تصویب، ج. انجام معاملات جزئی و متوسط تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال (طبق آیین نامه معاملات شرکت) و پیشنهاد انجام معاملات عمده به هیئت مدیره، د. تهیه و تنظیم صورتهای مالی و هرگونه گزارش که برای هیئت مدیره ضرورت داشته باشد. ه. تنظیم خلاصه دارایی و بدهی شرکت هر شش ماه یک بار و تسلیم آن به هیئت مدیره و بازرس شرکت و تهیه گزارشات و اطلاعات مورد نیاز سازمان بورس اوراق بهادار تهران. و. انجام کلیه تشریفات مربوط به ثبت و انتشار مصوبات مجامع عمومی و هیئت مدیره و همچنین اجرای مصوبات. ز. بند ۱۸ ماده ۵۱ اساسنامه شرکت. ح. امضای کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت باتفاق مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره. ۳ روزنامه اطلاعات نسل فردا جهت درج آگهی‌ها و دعوت نامه‌های شرکت تعیین شده است. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۱۰/۴/۸۸ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10980090
آگهی تصمیمات در شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان سهامی عام ثبت شده بشماره ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
برابر صورت جلسات مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۲/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۲۲/۳/۹۰ تصمیمات زیر در شرکت اتخاذ گردید: آقایان علی اسدیان به کد ملی ۱۹۳۰۲۵۰۹۱۶ و کدپستی ۶۴۸۱۹۳۴۱۹۸ بنمایندگی شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) بشناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ بسمت رئیس هیئت مدیره و رسول گلشیرازی به کد ملی ۱۲۸۷۴۸۹۰۸۷ و کدپستی ۸۱۵۳۶۴۴۸۱۴ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهرداد رومی به کد ملی ۴۰۷۲۱۸۱۳۸۲ و کدپستی ۸۱۶۴۹۸۳۷۳۶ بنمایندگی شرکت صنایع شیر ایران (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۳۴۹۳۲ بسمت مدیرعامل و محمد رفعتی به کد ملی ۵۰۳۹۶۹۲۵۰۱ و کدپستی ۷۱۸۵۹۷۳۵۸۷ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه (سهامی خاص) بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و علیرضا نباتی نژاد به کد ملی ۱۲۸۶۴۸۹۶۸۷ و کدپستی ۸۱۹۹۷۹۸۷۳۱ بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای مدیرعامل و مدیر مالی و در غیاب مدیرعامل با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیر مالی و با مهر شرکت معتبر است ضمنا اختیارات مدیرعامل برابر صورت جلسه هیئت مدیره بشماره ۳۶۱ مورخ ۲۲/۳/۹۰ می‌باشد. موسسه حسابرسی امجد تراز بشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۱۷۹۷۵ و موسسه حسابرسی تدبیر گران مستقل بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۳۸۴۶ بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال و روزنامه‌های اطلاعات و نسل فردا جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شده است. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تصویب شد. امضای ذیل ثبت در تاریخ ۳۰/۳/۹۰ تکمیل گردید. رئیس اداره ثبت شرکتها و موسسات
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840986
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آگاه تدبیر (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۹۲۳۸۹ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت نشرآگهی‌های شرکت برای مدت یکسال انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۹۸۵۹۸۷۵۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13257420
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید زه تاب به شماره ملی ۱۱۴۱۵۳۱۰۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه تهران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۰۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا صادقی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم زهرا اخوان نسب به شماره ملی ۱۲۹۱۰۲۱۰۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره و آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به سمت مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی (تا تاریخ ۲/۳/۱۳۹۶) انتخاب گردیدند. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه می‌باشد ضمنا هیئت مدیره بندهای ۴۱ ۶۱۴ ۱ ۰ ۷۱ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) از ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۲۶۵۹۱۴۹۹۶۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13430271
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۲/۱۳۹۶ و به استناد مجوز شماره ۰۰۳ ۲۵۶۲۶۷ , ۹۶۹ مورخ ۰۳/۲/۱۳۹۶سازمان بورس و اواراق بهادار افزایش سرمایه از مبلغ ۸۴ میلیارد ریال به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده (به مبلغ ۹۵ , ۵۴۶ , ۴۵۱ , ۲۱۱ ریال) و آورده نقدی سهامداران (به مبلغ ۲۰ , ۴۵۳ , ۵۴۸ , ۷۸۹ ریال) جمعا به مبلغ ۱۱۶ میلیارد ریال انجام شد و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم بانام عادی ۱٫۰۰۰ ریالی می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۰۲۲۵۷۳۲۹۴۹۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13494405
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ شامل ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد مورد تصویب مجمع قرارگرفت. مؤسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دش و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نسل فردا جهت نشر آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال انتخاب شد. شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱، شرکت سرمایه گذاری صبا جهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷، شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ و آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۱۲۹۹۰۵۱۲۳۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13538801
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمد لو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صباجهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ و شماره ثبت ۱۷۰۱۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. مجید زه تاب به شماره ملی ۱۱۴۱۵۳۱۰۱۱ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. محمدعلی کارگر مطلق با شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. محمد رضا صادقی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ و شماره ثبت ۱۹۲به عنوان عضو هیئت مدیره برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ بسمت مدیرعامل، برای مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ شرکت انتخاب شدند.. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای محمدعلی کارگر مطلق به شماره ملی ۰۷۵۹۱۵۸۱۶۹ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای ۱ ۷ ۱۰ ۱۴ ۱۶ ۴ (بعلاوه نصب و عزل کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آن‌ها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید ش۹۶۰۵۰۹۳۹۱۳۵۲۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595286
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمود احمد لو به شماره ملی ۰۰۳۳۹۶۶۹۷۴ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صباجهاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۲۶۷۴۷ و شماره ثبت ۱۷۰۱۹۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. مجید زه تاب به شماره ملی ۱۱۴۱۵۳۱۰۱۱ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۷۰۰۱۲۹۳۹۸ و شماره ثبت ۴۲۵۸ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. عبداله قدوسی با شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به نمایندگی از طرف شرکت آتیه پگاه (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ و شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. محمد رضا صادقی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۵۵۰۷۹ کماکان به نمایندگی از طرف شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۲۲۰۰۱۲۰۳۱ و شماره ثبت ۱۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸. عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ به عنوان شخصی حقیقی، برای بقیه مدت قانونی تا تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۸ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و بانکی، توأما با امضاء مدیرعامل آقای عبداله قدوسی به شماره ملی ۶۲۴۹۳۱۳۱۲۵ و معاون مالی و اقتصادی شرکت، آقای مسعود شهنام نیا به شماره ملی ۱۲۸۵۶۶۱۵۰۸ و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب آنها با امضای دو عضو هیئت مدیره، به همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضای یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت، معتبر می‌باشد. اختیارات مدیرعامل طبق اساسنامه، ضمنا هیئت مدیره به اتفاق آرا بندهای ۴۱۶۱۴۱۰ ۷۱ (بعلاوه عزل و نصب کلیه کارکنان و مدیران و مشاوران شرکت و تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تعیین سایر شرایط استخدام، طبق طرح طبقه بندی مشاغل و مرخصی و بازنشستگی آنها، به استثنای تصویب ساختار سازمانی) ماده ۳۷ اساسنامه شرکت از حدود اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نمود تا بر اساس صرفه و صلاح و با رعایت مقررات و ضوابط جاری شرکت اقدام نماید. ش۹۶۰۶۱۴۲۷۴۶۵۵۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13862749
آگهی تغییرات شرکت شیر پاستوریزه پگاه اصفهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۴۷۹۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت استان اصفهان شهرستان اصفهان بخش مرکزی دهستان محمودآباد روستا منطقه صنعتی محمودآباد شهرک صنعتی محمود آباد خیابان ۱۸ شرقی خیابان اصفهان تهران پلاک ۹۵۱ طبقه همکف کدپستی ۸۱۶۱۱۹۴۶۱۹می باشد. ش۹۶۱۱۱۸۱۵۵۴۸۹۱۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اصفهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک