شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861122047


شماره ثبت:
3200
تعداد بازدید:
66
تأسیس:
1376/3/4
آدرس:
استان همدان ، شهرستان همدان ، بخش مركزي ، دهستان هگمتانه ، روستا امزاجرد ، انتهاي روستا ، خيابان حجت الاسلام محمدي ، خيابان (اصلي) ، پلاك 0 ، طبقه همكف 6519157935

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم مهناز رفوگری 13874658
آقای رجبعلی یادگاری 13874658
خانم ژیلا ابراهیمی صارم 13874658
آقای علی اصغر حاجی چرچیان 13874658
خانم لیلا محمدی 13874658
خانم آرزو بیک زاد 13874665

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1046759
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی عام شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۶/۹۰ و ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۷۱۵۷۸ ریاست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1075182
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی خاص شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۹/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ در اجرای ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ نوزده میلیارد و پانصد میلیون به نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال از طریق کاهش ارزش سهام و ماده ۶ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. ماده ۶: سرمایه شرکت نه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال منقسم به نوزده میلیون و پانصد هزار سهم پانصد ریالی می‌باشد که تعداد سیزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و دویست و پنجاه سهم آن عادی با نام و پنج میلیون و یازده هزار و هفتصد هزار و هفتصد و پنجاه سهم آن ممتاز با نام می‌باشد. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۶۵۷۸۷۳۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1120024
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی عام شماره ثبت ۳۲۰۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آریا به روش شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۳ شرکت همت مرام شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۰۲۰۱ با نمایندگی آقای مجید مهدیانی رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار توسعه شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۵۴۷۳۸ نمایندگی آقای سعید باباخانیان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت عمران سرای هکمتانه شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۱۴۶۴ نمایندگی آقای علی اصغر حاجی چرچیان عضو هیئت مدیره شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۶۴۱ و نمایندگی خانم مهناز رفوگری عضو هیئت مدیره و شرکت نجم یاران شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۱۱ نمایندگی خانم لیلا محمدی هر پنج نفر عضو اصلی هیئت مدیره آقای علی اصغر حاجی چرچیان با کد ملی ۳۸۷۴۴۵۴۰۰۲ مدیرعامل شرکت همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ حق امضا کلیه اسناد عادی تعهدآور چکها کلیه اقدامات حقوقی و قضائی با امضا هر یک از اعضا هیئت مدیره منفردا با مهر شرکت معتبر است. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۱۱۶۰۱۴۰۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617128
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ با اکثریت آرا به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا به روش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۲۳۲۱۸۳۵۹۲۸۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10052408
آگهی تصمیمات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان سهامی عام به شماره ثبت۳۲۰۰و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ۱/۳/۹۰ آدرس دفتر مرکزی شرکت به کیلومتر ده جاده تهران ابتدای روستای امزاجرد مجموعه پرورش ماهی شرکت توسعه کشاورزی هکمتانه سینا انتقال یافت.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13124402
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی آرشین حساب به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۵۵۲۸۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریا بهروش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۱۳۷۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۲ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید ش۹۵۰۸۲۳۷۷۴۴۲۲۹۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضای هیات مدیره به قرارذیل تعیین گردید: خانم ژیلا ابراهیمی صارم به شماره ملی ۳۳۵۹۵۷۲۲۴۶ نماینده شرکت پویان مهر همدان به شماره ثبت۲۹۴۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۹۳۷۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره خانم مهناز رفوگری به شماره ملی ۰۰۵۳۱۴۲۶۹۱ نماینده شرکت عمران سرای هکمتانه به شماره ثبت۳۰۴۲ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۱۲۱۴۶۴ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر حاجی چرچیان به شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۴۰۰۲ نماینده شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به شماره ثبت ۴۷۷۶ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۳۷۲۶۴۱ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای رجبعلی یادگاری به شماره ملی ۴۰۳۰۷۵۱۲۵۳ نماینده شرکت همت مرام به شماره ثبت۲۸۰۷ وشناسه ملی۱۰۸۶۱۱۲۰۲۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره خانم لیلا محمدی به شماره ملی ۴۰۳۲۲۱۸۶۴۱ نماینده شرکت نجم یاران همدان به شماره ثبت ۲۹۲۷ وشناسه ملی۱۰۸۶۰۴۵۸۹۱۱ به عنوان عضواصلی هیئت مدیره - ۲ کلیه اسناد و اوراق عادی و بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی وکلیه اقدامات حقوقی و قضایی و اقدامات موضوع ماده ۴۳ اساسنامه با امضاء مدیرعامل یا هریک از اعضای هیئت مدیره (به تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۱۱۲۶۹۸۷۶۷۴۷۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874665
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت توسعه کشاورزی هگمتانه سینا به شماره ثبت۴۷۷۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۷۲۶۴۱ شرکت عمران سرای هگمتانه به شماره ثبت۳۰۴۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۱۴۶۴ شرکت نجم یاران همدان به شماره ثبت۲۹۲۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۸۹۱۱ شرکت همت مرام به شماره ثبت۲۸۰۷ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۰۲۰۱ شرکت پویان مهر همدان به شماره ثبت۲۹۴۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۹۳۷۶ همگی به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره وشرکت محراب همدان به شماره ثبت ۲۹۴۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۵۹۷۷۵ وخانم آرزو بیک زاد به شماره ملی ۳۸۷۵۱۳۳۰۹۹ هردو به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره - ۲ موسسه حسابرسی آگاهان ارقام خبره شناسه ملی ۱۴۰۰۶۶۴۴۴۳۹ به عنوان بازرس اصلی و شرکت متین نافع به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۴۶۰۰۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - ۳ صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۱۱۲۶۸۳۷۸۹۲۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874674
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه استان همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲۰۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۲۲۰۴۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت ازآدرس قبلی درهمدان به آدرس جدید: استان همدان، شهرستان همدان، بخش مرکزی، دهستان هگمتانه، روستا امزاجرد، انتهای روستا، خیابان حجت الاسلام محمدی، خیابان (اصلی)، پلاک ۰، طبقه همکف - کدپستی ۶۵۱۹۱۵۷۹۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردد. ش۹۶۱۱۲۶۶۹۷۶۹۵۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه