شرکت کنترل گاز اکباتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861105887


شماره ثبت:
1151
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1362/11/6
آدرس:
همدان بلوار بسيج (بلوار فرودگاه) كيلومتر 3 ضلع غربي جنب پمپ بنزين بوعلي سينا 6519994351

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای علی مشرقی آرانی 1161222
آقای محمدحسین ظهیرنیا 1183999
آقای حمید بادامی 1713754
محمدرضا محمدباقر 1713754
روح اله رجبی 13532914
آقای محمدرضا جعفری 13532914
آقای جهانبخش امینی 13532914
نعمت اله فلسفی 13598803
آقای سلیمان پارسای 13598803

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600961
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره پیرو تفویض اختیار به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت به مبلغ هشتاد و یک میلیارد و بیست و یک میلیون ریال منقسم به هشت میلیون و یکصد و دو هزار و یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۶۵۱۱۱۶۷۱۵۳۷۱۹ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1158267
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۴۵۱۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ و شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی ارج (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ برای مدت دو سال به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ش۱۶۹۵۶۷۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161222
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ۶/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای علی مشرقی آرانی به کدملی۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای۱ سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۱۶۹۶۵۸۷ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183999
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسه هیا ت مدیره مورخ۲/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز مشهدی به شماره ملی۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدحسین ظهیرنیا به شماره ملی۳۸۷۳۷۳۷۷۶۰ به نمایندگی از طرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره تعیین شدند. ۲ آقای محمدرضا جعفری به سمت مدیرعامل شرکت نیز انتخاب شد. ۳ حق امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک و سفته و برات و قراردادها و عقوداسلامی و غیره با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت می‌باشد و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضاء مدیرعامل با مهر شرکت معتبر است. ۲ هیات مدیره کلیه اختیارات بندهای۱ و ۴ و ۸ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ و ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۱۷۰۷۰۵۸ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1350625
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق‎العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ عبارت «ایجاد آزمایشگاه مستقل جهت انجام آزمونهای محصولات مشمول استاندارد» به موضوع شرکت اضافه شد و ماده ۳ اساسنامه نیز به شرح فوق اصلاح گردید. ش۱۷۷۴۱۸۶ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1600296
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشاراطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۳ موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس آقای علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۶۱۰۱۷۷۳۲۷۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713745
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال تا تاریخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ وشرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ وشرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) به شماره ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ ش۹۳۰۹۰۸۲۶۰۴۸۰۹۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1713754
آگهی تغییرات شرکت کنترل گازاکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز مشهدی به شماره ملی۰۰۳۰۷۱۴۸۸۵ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶به عنوان رئیس هیئت مدیره، آقای حمید بادامی به شماره ملی ۳۸۷۴۸۴۴۲۷۷ به عنوان نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، آقای محمد رضا جعفری به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ اختیارات هیأت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۸ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ ۲۰مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۳۰۹۰۸۴۳۰۴۱۸۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9650441
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ یکم مهر ماه یک هزار و سیصد و نود تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام)، شرکت بازرگانی نفت یاب (سهامی خاص) و شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ آقای محمدرضا محمدباقر بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسن ظهیرنیا بنمایندگی از طرف شرکت بازرگانی نفت یاب (سهامی خاص) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا جعفری بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. ۳ آقای محمدرضا جعفری بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب شدند. ۴ حق امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ۵ اختیارات هیئت مدیره بشرح بندهای ۱۴۸۱۲۱۳ ۱۴ ۱۵ و ۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9759581
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای علی شرقی آرانی بسمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9997608
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار بسمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ معاملات موضوع ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تنفیذ شد. ۴ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10595943
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۲/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و حسابرس، خانم فریده شیرازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10657087
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای بهروز مشهدی به نمایندگی از شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) بجای آقای محمد رضا محمد باقر بسمت رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10966798
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۵۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۲/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آدرس دفتر مرکزی شرکت همدان بلوار بسیج (بلوار فرودگاه) کیلومتر۳ ضلع غربی، جنب پمپ بنزین بوعلی، کد پستی:۹۴۳۵۱۶۵۱۹۹ و صندوق پستی۱۳۷۵ انتقال یافت. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985160
آگهی تصمیمات شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی خاص با شماره ثبت ۱۱۵۱ شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۹۰ و صورتجلسه هیئت مدیره پیرو تفویض اختیار به هیئت مدیره سرمایه شرکت از مبلغ سی و شش میلیارد و چهل و پنج میلیون ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت شرکت به مبلغ هشتاد و یک میلیارد و بیست و یک میلیون ریال منقسم به هشت میلیون و یکصد و دو هزار و یکصد سهم ده هزار ریالی با نام عادی افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح فوق اصلاح شد. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962828
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به نمایندگی آقای علی مصدر به عنوان رئیس هیئت مدیره، شرکت ره گستر نفت به نمایندگی آقای حمید باقری به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به نمایندگی آقای جهانبخش امینی به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا جعفری به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) برای مدت دوسال انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ش۹۵۰۵۲۳۶۵۱۴۹۰۸۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12962835
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴، مورد تصویب قرار گرفت.۳ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیر به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۲۳۴۵۳۳۷۶۸۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125021
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده ۳۵ اساسنامه، به ۳ تا ۵ عضو تغییر داده شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۸۲۳۸۲۶۵۳۴۶۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125026
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ - شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ ش۹۵۰۸۲۳۸۳۷۶۲۸۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13125045
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی۰۰۴۴۹۷۳۴۴۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی۳۲۵۳۰۷۴۸۴۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۸۲۳۹۲۳۷۷۵۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141177
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تعداد اعضای هیئت مدیره در ماده ۳۵ اساسنامه، به ۳ تا ۵ عضو تغییر داده شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141180
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۲۶۷۳۸و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۵۵۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۶۱۷۵۹ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ - شرکت بازرگانی نیک نفت (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۴۵۱۴۴ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ ش۹۵۰۸۲۳۸۳۷۶۲۸۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13141185
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرارذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی به شماره ملی۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای به شماره ملی۰۰۴۴۹۷۳۴۴۶ نماینده شرکت ره گستر نفت به شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی به شماره ملی۳۲۵۳۰۷۴۸۴۶ نماینده شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج به شناسه ملی۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به عنوان عضو هیئت مدیره ۲ - آقای محمدرضا جعفری به شماره ملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ نماینده شرکت بازرگانی نیک نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۸۰۸۲۶ به عنوان مدیرعامل وعضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. ۳ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ۴ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰مندرج در ماده۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۸۲۳۹۲۳۷۷۵۱۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13433994
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۹/۰۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۲۱/۸۱ ریال به مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از طریق تبدیل مطالبات شرکت افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ یکصد میلیارد ریال (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) منقسم به ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم ده هزارریالی با نام عادی می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۷۳۶۶۲۲۲۴۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532913
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی اندیشمند تدبیرحسابداران رسمی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۰۸۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه آرمان آروین پارس به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل، برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532914
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای روح اله رجبی با کدملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ آقای سلیمان پارسای با کدملی ۰۰۴۴۹۷۳۴۴۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ آقای جهانبخش امینی با کدملی ۳۲۵۳۰۷۴۸۴۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ آقای محمدرضا جعفری با کدملی ۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۴۴۵ آقای نعمت اله فلسفی با کدملی ۱۷۵۵۹۰۴۲۷۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲ ش۹۶۰۵۰۵۶۸۲۳۴۸۴۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13532916
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای روح اله رجبی با کدملی ۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سلیمان پارسای با کدملی ۰۰۴۴۹۷۳۴۴۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای جهانبخش امینی با کدملی ۳۲۵۳۰۷۴۸۴۶ به نمایندگی از طرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به سمت عضوهیئت مدیره آقای محمدرضا جعفری با کدملی ۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۴۴۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای نعمت اله فلسفی با کدملی ۱۷۵۵۹۰۴۲۷۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ اختیارات هیئت مدیره به شرح بندهای ۱ ۴ ۸۱۲۱۳۱۴۱۵۲۰ مندرج در ماده ۴۵ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۶۰۵۰۵۷۸۷۸۴۱۱۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598803
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ومجوزشماره۲۳۴۸۴ , ۱۲۲ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ نوع شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید واساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید واعلامیه تبدیل به شرح ذیل می‌باشد: - نام شرکت کنترل گاز اکباتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷ - موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: تهیه وتولید رگلاتورهای گاز شهری (گاز طبیعی) همچنین رگلاتورهای گاز مایع (گاز کپسول) وبه طور کلی انواع و اقسام رگلاتور وکاربراتور ولوازم و قطعات مربوط به آن‌ها - تهیه و تولید انواع و اقسام قطعات اعم از فلزی و غیرفلزی - اقدام به تاسیس و راه اندازی واحد‌های ماشین سازی و ابزار سازی جهت تهیه وساخت انواع قالب ابزار ماشین آلات، همچنین ایجاد منابع مشابه در سایر نقاط کشور - خرید مواد اولیه شامل مواد آلومینیوم، برنج، آهن آلات، چدن و فولاد و مواد پلاستیکی و لاستیکی وارد کردن ماشین آلات، ابزار وسایل یدکی و تجهیزات و مواد اولیه مورد نیاز و قطعات مربوط به محصولات کارخانه - انجام امور مربوط واردات و صادرات و هر گونه کار تجاری در ارتباط با موضوع شرکت - اعطای نمایندگی جهت فروش محصولات و قطعات و لوازم یدکی - انجام امور خرید و فروش و معاملات اعتباری اخذ وام و تسهیلات اعتباری از موسسات دولتی و بانک‌ها و شرکت‌ها واشخاص و نیز مشارکت با شرکت‌ها و اشخاص و موسسات حقیقی و حقوقی و دولتی و مبادرت به انجام کلیه اموری که به نحوی از انحاء به شرکت مربوط می‌شود - هر گونه عمل قانونی که جهت موضوع شرکت به طور مستقیم یا غیرمستقیم ضروری می‌باشد - گشایش دفتر نمایندگی در داخل و یا خارج از کشور به منظور توزیع و فروش محصولات تولیدی - اعطای نمایندگی به اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از کشور - انجام کلیه امور بازرگانی و تجاری طبق مقررات و خرید کلیه کالاهای مجاز از منابع داخلی و خارجی و فروش آن به مصرف کننده‌های داخلی و خارجی - مشارکت و سرمایه گذاری در سایر شرکت‌ها اعم از داخلی یا خارجی از طریق تعهد سهام شرکت‌های جدید با خرید سهام شرکت‌های موجود موسسات مالی، اعتباری و شخصیت‌های حقوقی - به طور کلی شرکت می‌تواند عملیات و معاملات مالی و تجاری و صنعتی که به طور مستقیم ویا غیرمستقیم با تمام یا هر یک از موضوعات فوق مربوط باشد مبادرت نماید. - مدت فعالیت شرکت نامحدود میباشد. - مجمع، کاهش ارزش اسمی سهام شرکت رااز۱۰۰۰۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال موردتصویب قرارداد لذا سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال سهم عادی یکهزاریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. - هویت کامل اعضای هیأت مدیره: آقای روح اله رجبی باکدملی۱۲۳۹۲۰۲۵۹۸ به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به سمت رئیس هیأت مدیره - آقای سلیمان پارسای باکدملی۰۰۴۴۹۷۳۴۴۶ به نمایندگی ازطرف شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ به سمت نایب رئیس هیأت مدیره - آقای جهانبخش امینی باکدملی۳۲۵۳۰۷۴۸۴۶ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به سمت عضوهیأت مدیره - آقای محمدرضا جعفری باکدملی۳۸۷۴۷۷۰۷۴۵ به نمایندگی ازطرف شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۶۳۹۲۴۴۵ به سمت مدیرعامل وعضوهیأت مدیره. - آقای نعمت اله فلسفی باکدملی۱۷۵۵۹۰۴۲۷۴ شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲ - شرایط حضوروحق رأی باستناد ماده ۱۹ اساسنامه بشرح ذیل میباشد: - شرایط حضوردرمجامع ومشارکت دررأی گیری: درکلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام میتواند شخصا یاوکیل یاقائم مقام قانونی اشخاص حقیقی ونماینده یانمایندگان شخص حقوقی صرفنظرازتعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یانمایندگی حضوربهم رسانند هرسهامداربرای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل وانتقال سهام، سهامدارجدید باارائه یکی ازمدارک زیرحق حضوردرجلسه مجمع راخواهدداشت: اعلام خرید سهام - گواهینامه نقل وانتقال وسپرده سهام - اصل ورقه سهام - تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهاداروتسویه وجوه به صورت انفرادی وجمعی - نحوه تقسیم سود: به موجب بند ۱ ماده ۱۸ اساسنامه، تقسیم سود باپیشنهاد هیأت مدیره وتصویب مجمع عمومی عادی شرکت وبا رعایت ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت وقوانین ومقررات سازمان بورس واوراق بهادار - مبلغ دیون شرکت وهمچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است مستند به گزارش حسابرس مستقل سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ - جمع بدهیهای جاری ۱۲۴۷۱۹۷۵۵۱۱۱ ریال - جمع بدهیهای غیرجاری ۷۷۱۸۲۶۴۹۴۰ ریال - طبق ماده ۴۸ اساسنامه سال مالی شرکت ازاول فروردین ماه هرسال آغازمی شود ودرروز آخر اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد. - نام روزنامه‌های کثیرالانتشارشرکت: ابرارواطلاعات میباشد. - اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سودوزیان آن مربوط به سالهای همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۶۰۶۱۵۹۵۲۱۴۱۴۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13630285
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

پیرو آگهی تغییرات صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۶ به شماره مکانیزه ۱۳۹۶۳۰۴۲۶۷۷۸۰۰۱۶۵۱ در بند آخر آگهی مذکور، عبارت: سالهای «۱۳۹۴ و۱۳۹۵» ازقلم افتاده که بدین نحواصلاح می‌گردد: اساسنامه شرکت ودوترازنامه وحساب سود وزیان آن مربوط به سالهای۱۳۹۴ و۱۳۹۵ همچنین صورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول آن درمرجع ثبت شرکتها ودرمرکز شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده می‌باشد. ش۹۶۰۷۰۴۴۱۶۱۵۶۹۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13959850
آگهی تغییرات شرکت کنترل گاز اکباتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۵۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۵۸۸۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت (سهامی عام) با شماره ثبت ۱۲۶۷۳۸ و شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۰۱۴۳۰ به نمایندگی آقای هادی خان محمدی به عنوان رئیس هیئت مدیره - شرکت ره گستر نفت (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۵۵۵۴۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۸۲۹۲۱ به نمایندگی آقای سلیمان پارسای به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره - شرکت سوخت رسانی و خدمات فرودگاهی اوج (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۶۱۷۵۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۴۳۸۹۷ به نمایندگی آقای جهانبخش امینی - شرکت جوی گستر نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۶۵۹۶۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۰۸۵۱۶۲ به نمایندگی آقای نعمت اله فلسفی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت سوخت رسانان پترو ایرانیان پاک (سهامی خاص) با شماره ثبت ۵۰۲۱۱۰ و شناسه ملی۱۴۰۰۶۳۹۲۴۴۵ به نمایندگی آقای محمد رضا جعفری به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین سمت گردیدند. ۲ - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسلامی و غیره با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی و روزمره و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. ۳ - اختیارات هیات مدیره به شرح بندهای ۱ - ۴ - ۸ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۲۰مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۱۱۸۴۷۳۸۳۶۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه