شرکت شیشه همدان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861100557


شماره ثبت:
587
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1354/2/11
آدرس:
همدان كيلومتر 7 جاده همدان -تهران كارخانه شيشه همدان باكدپستي 6518117351 6518117351

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای خسرو فخیم هاشمی 1269544
آقای بهروز وقتی 13092075
آقای فتح اله خلیلی 13822121
آقای محمد علی سالاری سعیدی 13822121
آقای عباس رستمی جاهد 13822121

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 561715
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عامبشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ حق امضاء دو نفر از آقایان حمید رضا رهبر، وحید الوند و حامد بیاناتی در بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره ۲۴۰۰۱۱۰۲۹۰ و بانک صادرات شعبه آرمگاه بوعلی حساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۲۲۵۰۹۰۰۸ و بانک سامان شعبه خواجه رشید جاری شماره ۹۲۲۲۴۰۲۰۰۳۱ با مهر شرکت معتبر است. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۹۷۹۹۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 618747
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عامشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و نود و یک براساس اختیارات تفویض شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و پنج مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود سرمایه شرکت (از محل سود انباشته چهل و هشت میلیارد ریال و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال) از مبلغ نود و شش میلیارد ریال به مبلغ یکصد و نود و دو میلیارد ریال افزایش و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت یکصد و نود و دو میلیارد ریال به یکصد و نود و دو میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام می‌باشد. ش۹۰۱۰۴۰۰۰۰۱۱۱۰۵۲۱۳۲۵۰ اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1269544
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

بموجب صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۷/۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۸/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲ بتصویب رسید. ۲ کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب رسید. ۳ آقای خسرو فخیم هاشمی با کد ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ شرکت گروه صنایع پمپ سازی ایران سهامی عام بشناسه ملی ۱۰۲۰۰۰۵۶۲۶۷ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ شرکت ایران و غرب سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص بشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱ هر ۵ نفر عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد بسمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۶ آقای محمد ضرابیه به نمایندگی از طرف شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای فتح الله خلیلی به نمایندگی از طرف شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی بسمت مدیر عامل شرکت و عضو هیئت مدیره، آقای عباس رستمی جاهد به نمایندگی از گروه پمپ سازی ایران (سهامی عام) عضو هیئت مدیره و آقای محمد علی سالاری سعیدی به نمایندگی از طرف شرکت ایران و غرب سهامی خاص عضو هیئت مدیره تعیین شدند. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته‌ها، بروات، قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل به امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیر عامل بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۸ هیئت مدیره اختیارات تفویض شده به مدیر عامل وقت در جلسه هیئت مدیره شماره ۲۷۳ ۱۹/۱/۷۱ را عینا به آقای خسرو فخیم هاشمی تفویض نمود. ش۹۰۰۹۲۰۰۰۰۱۱۱۶۹۷۹۰۱۱۰ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617138
آگهی تغییرات شرکت شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۳ و برابر تفویض اختیار مجمع فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۹۲ میلیارد ریال به مبلغ ۲۸۸ میلیارد ریال به میزان ۵۰ درصد از محل سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۸۸ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال (دویست و هشتاد و هشت میلیارد ریال) است که به دویست و هشتاد و هشت میلیون سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده. ش۹۳۰۶۲۳۱۹۷۷۷۲۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1617140
آگهی تغییرات شرکت شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

پیرو صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ پیرو صورتجلسه فوق و تفویض اختیار به صورتجلسه هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه مورد مذکور از موارد نشر آگهی نمی‌باشد ش۹۳۰۶۲۳۳۷۳۷۱۸۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1723163
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمان راهبرد به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۴۳۳۸۳به س مت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مال ی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۳ تص ویب شد. ش۹۳۰۹۱۶۵۸۳۷۸۲۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9550372
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال یک هزار و نود و یک براساس اختیارات تفویض شده از سوی مجمع عمومی فوق العاده مورخ بیست و پنج مهر ماه سال یک هزار و سیصد و نود سرمایه شرکت (از محل سود انباشته چهل و هشت میلیارد ریال و آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران مبلغ چهل و هشت میلیارد ریال) از مبلغ نود و شش میلیارد ریال به مبلغ یکصد و نود و دو میلیارد ریال افزایش و ماده پنج اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت یکصد و نود و دو میلیارد ریال به یکصد و نود و دو میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9973061
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام از عضویت در هیئت مدیره استعفاء داده و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا علی البدل هیئت مدیره بجای ایشان برای بقیه مدت انتخاب شد و آقای محمدعلی سالاری نیز بعنوان نماینده شرکت فوق انتخاب گردید. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10106354
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۱ حق امضاء دو نفر از آقایان حمید رضا رهبر، وحید الوند و حامد بیاناتی در بانک تجارت شعبه مرکزی همدان حساب جاری شماره ۲۴۰۰۱۱۰۲۹۰ و بانک صادرات شعبه آرمگاه بوعلی حساب جاری شماره ۰۱۰۱۴۲۲۵۰۹۰۰۸ و بانک سامان شعبه خواجه رشید جاری شماره ۹۲۲۲۴۰۲۰۰۳۱ با مهر شرکت معتبر است. سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10201216
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام بشماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به موجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۹۰ و ۳۰/۷/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد. ۲ کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب رسید. ۳ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص بنمایندگی آقای محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص با نمایندگی آقای فتح الله خلیلی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای خسرو فخیم هاشمی به سمت مدیر عامل و گروه صنایع پمپ سازان سهامی عام با نمایندگی عباس رستمی جاهد و شرکت ایران غرب سهامی خاص با نمایندگی آقای محمد علی سالاری سعیدی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب سهامی خاص و شرکت تلمبه ایران سهامی خاص به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته‌ها و بروات و قراردادها و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در هر حال با مهر شرکت و اسناد و اوراق عادی و اداری با مدیر عامل بتنهائی با مهر شرکت معتبر است. ۴ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی درمان راهبرد به سمت بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۵ حدود اختیارات مدیر عامل بشرح صورتجلسه هیئت مدیره مذکور به آقای خسرو فخیم هاشمی تفویض گردید. ۶ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی مربوط به شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10547184
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام به شماره ثبت۵۸۷و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و بطور کلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید و همچنین افتتاح حسابهای بانکی و برداشت از آنها با امضاء مدیرعامل آقای خسرو فخیم هاشمی و یکی از سه نفر آقایان فتح ا … خلیلی، عباس رستمی جاهد و محمدعلی سالاری سعیدی (اعضاء هیئت مدیره) و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از سه نفر آقایان نامبرده همراه با مهر شرکت معتبر است و اسناد عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت به تنهایی با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10755081
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام با شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

بموجب صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشاور به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آریان فراز به سمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت تعیین شد. اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10775863
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان سهامی عام شماره ثبت۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۶/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: پیرو اختیارات تفویض شده از طرف مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۷/۸۸ سرمایه شرکت بصورت نقدی از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده از مبلغ شصت میلیارد ریال به نود و شش میلیارد ریال افزایش و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد: ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ نود و شش میلیارد ریال منقسم به نود و شش میلیون سهم عادی یک هزار ریالی بانام میباشد. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11092988
آگهی تصمیمات شرکت شیشه همدان (سهامی عام) بشماره ثبت۵۸۷و شناسه ملی۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به موجب صورتجلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده مورخ۲۷/۷/۸۸ و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۹/۷/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ پس از گزارش هیئت مدیره و بازرس شرکت ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۳/۸۸ به تصویب رسید. ۲ کلیه معاملات موضوع ماده۱۲۹ قانون تجارت به تصویب رسید. ۳ آقایان محمد ضرابیه، فتح اله خلیلی، خسرو فخیم هاشمی و شرکت سهامی عام کارخانجات پلاستیران، شرکت سهامی عام پشمبافی ایران برک به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و شرکت سهامی خاص صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا و شرکت سهامی خاص تولیدی و خدماتی همکار شیشه غرب به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ موسسه حسابرسی بهراد مشار به سمت بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۵ روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های مربوط به شرکت انتخاب شد. ۶ آقای محمد ضرابیه به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای فتح اله خلیلی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای خسرو فخیم هاشمی به سمت مدیرعامل شرکت و منشی هیئت مدیره، آقای عباس رستمی جاهد به نمایندگی از شرکت کارخانجات تولیدی پلاستیران سهامی عام و آقای محمدعلی سالاری سعیدی به نمایندگی از شرکت پشمبافی ایران برک سهامی عام همگی عضو اصلی هیئت مدیره تعیین شدند. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از قبیل سفته و برات و قراردادها و به طور کلی هر گونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره در هر حال همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و اسناد عادی و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهرشرکت معتبرمیباشد. ۸ به هیئت مدیره اختیار داده شده تا پس از اخذ مجوز لازم از سازمان بورس اوراق بهادار سرمایه شرکت را از مبلغ شصت میلیارد ریال به مبلغ نود و شش میلیارد ریال (معادل۶۰٪) حداکثر ظرف دو سال دفعتا واحده و یا به تدریج از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران افزایش داده و نسبت به اصلاح ماده مربوطه دراساسنامه نیز اقدام نماید. اداره ثبت اسناد و املاک همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13092075
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهروز وقتی با شماره ملی ۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸ به نمایندگی از شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ برای بقیه مدت تا تاریخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۶ به عنوان رییس هیات مدیره انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۰۴۳۲۴۲۵۹۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13108388
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۵ تصویب شد.۲ - موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.۳ - روزنامه اطلاعات جهت انتشار آگهی شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۸۱۳۷۰۸۳۵۰۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713362
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دوسال انتخاب گردیدند: آقای خسرو فخیم هاشمی با شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱ بانک سامان (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ شرکت بیمه سامان (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ همگی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکت ایران و غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۹۱۵۸۲۵ و شرکت همکارشیشه غرب (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۳۳۴۳۷به عنوان اعضای علی البدل هیات مدیره. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۶ مورد تصویب قرارگرفت. ۴ روزنامه اطلاعات، جهت انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۸۲۴۴۶۵۷۵۹۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13822121
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرارذیل تاتاریخ ۲۹/۷/۱۳۹۸ تعیین گردید: آقای بهروز وقتی به شماره ملی ۱۶۷۱۸۱۵۰۶۸ نماینده شرکت توسعه سرمایه گذاری سامان سهامی خاص به شماره ثبت۲۲۹۲۰۲ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۷۰۳۰۶۱ به سمت رییس هیات مدیره آقای فتح اله خلیلی به شماره ملی ۱۶۰۲۵۶۴۰۱۹ نماینده شرکت صنایع بسته بندی ارمغان نگین آریا سهامی خاص به شماره ثبت۱۸۷۵۵۴ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۲۹۵۹۹۱ به سمت نایب رییس هیات مدیره آقای عباس رستمی جاهد به شماره ملی ۰۰۴۰۹۱۷۴۹۵ نماینده شرکت بانک سامان سهامی عام به شماره ثبت۱۵۴۴۴۴و شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۷۲۰۹۳ به سمت عضوهیات مدیره آقای محمد علی سالاری سعیدی به شماره ملی ۲۹۹۲۳۰۳۳۹۹ نماینده شرکت بیمه سامان سهامی عام به شماره ثبت ۲۴۱۰۵۹ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۸۱۳۰ به سمت عضوهیات مدیره آقای خسرو فخیم هاشمی به شماره ملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ به سمت مدیرعامل و عضوهیات مدیره - ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور از جمله سفته‌ها، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق قضایی بطورکلی هرگونه سندی که شرکت را در برابر اشخاص ثالث بدهکار نماید با امضای مدیرعامل و یکی ازاعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل به امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و در هر حال همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل «به تنهایی» با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۰۲۷۱۷۸۶۷۱۲۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13906421
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی همدان به نشانی همدان کیلومتر ۷ جاده همدان تهران کارخانه شیشه همدان باکدپستی ۶۵۱۸۱۱۷۳۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح شد. ش۹۶۱۲۱۰۴۶۹۵۷۷۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14266531
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیرو بند ۲ صورتجلسه شماره ۶۴۳ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ هیات مدیره راجع به اختیارات تفویض شده به آقای خسرو فخیم هاشمی مدیرعامل که مطابق مندرجات صورت جلسه شماره ۲۷۳ مورخ ۱۹/۱/۱۳۷۱ به مدیرعامل وقت تفویض شده بود، اختیار تصمیم گیری در خصوص مفاد بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۸، ۹ (به استثنای اموال غیرمنقول و جزء ۲ و ۳ از بند ب ماده ۲ اساسنامه)، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ ماده ۳۷ اساسنامه جدید شرکت (راجع به اختیارات هیات مدیره) عینا به آقای خسرو فخیم هاشمی باکدملی ۱۳۷۸۷۶۲۶۱۴ (مدیرعامل شرکت) تفویض گردید. ش۹۷۰۷۲۶۲۸۳۳۳۰۳۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14300422
آگهی تغییرات شرکت شیشه همدان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۰۰۵۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۷ تصویب شد. ۲ موسسه حسابرسی بهراد مشار با شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت انتشار آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۷۰۸۱۴۷۴۳۷۶۹۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری همدان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه