شرکت قند هکمتان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861092061


شماره ثبت:
167825
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1337/11/21
آدرس:
استان تهران ، شهرستان تهران ، بخش مركزي ، شهر تهران، نظامي گنجوي ، كوچه پله پنجم شرقي ، خيابان آبشار ، پلاك -23 ، طبقه اول 1434713581

اشخاص

عنوان طبق آگهی
خانم مهزاد علیجانی 992260
حسین خطیبیان 992260
آقای مصطفی علیجانی 1249115
آقای مرتضی علیجانی 1249115
آقای ابراهیم مهبد 1353836
آقای سید جمال معصوم زاده 10820615
آقای علی مشرقی آرانی 10820615
آقای حسن امام 13522558
آقای همایون دارابی 13665313
آقای مسعود هنرور 13665313
آقای عباس صبوحی 14201890

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 992260
آگهی تصمیمات شرکت قند هگمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۱۰/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۳/۱۱/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ به تصویب رسید. موسسه آریا حسابرسان پارسا به ک م ۰۰۳۸۹۸۹۵۰۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستمهای مدیریت حسابرسین به ک م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: پویا گستر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ و مرتضی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ و مصطفی علیجانی به کدملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ و سیدجمال معصوم زاده به کدملی ۴۳۲۲۵۱۳۶۹ و مهزاد علیجانی به کدملی ۴۳۱۰۱۱۸۹۰۹ به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۱ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به کدملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ به نمایندگی شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره با امضای فرامرز شمسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر است. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۱۰۲۹۷۵۰۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249115
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ و آقای مرتضی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ و آقای مصطفی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ و آقای حسن امام به شماره ملی ۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸ آقای مسعود هنرور به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷. پ۱۷۳۶۱۵۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1249140
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۶/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۶۰/۳۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰/۶۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۲۰/۶۰ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام تماما پرداخت شده از محل سود انباشته تامین و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید و ذیل ثبت دفتر از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ تکمیل امضا گردید. پ۱۷۳۶۱۵۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1353836
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرتضی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ به سمت رئیس هیئت مدیره مصطفی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حسن امام به شماره ملی ۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره مسعود هنرور به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به نمایندگی ابراهیم مهبد به شماره ملی ۳۹۷۹۲۰۶۵۷۲ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان همدان با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و با امضای آقای فرامرز شماسایی مدیرمالی و مهر شرکت خواهد بود. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. پ۱۷۷۸۳۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1381598
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ تصویب شد. موسسه آریا حسابرسان پارسا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱ و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۱۷۹۱۶۴۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1505994
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتا ن شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۲ و مجوز شماره ۲۶۰۳۷۹/۱۲۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه را از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰/۶۰ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰/۲۷ ریال منقسم به ۰۰۰ /۶۰۰/۲۷۳ سهم یکهزار ریالی با نام که از دو محل تجدید ارزیابی دارائی‌های ثابت و سود انباشته افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید و ذیل ثبت در تاریخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تکمیل امضا شد. پ۱۸۴۴۹۶۲ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1586411
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

پیرو آگهی شماره ۱۳۹۳۰۴۰۰۹۰۱۰۲۸۵۷۶مورخ ۲/۴/۹۳سرمایه شرکت به مبلغ ۲۷۳٫۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال افزایش یافته صحیح می‌باشد و اصلاح گردید پ۹۳۰۶۰۳۴۳۲۴۵۵۶۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10820615
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان سهامی عام ثبت شده به شماره۱۶۷۸۲۵و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ ۲۰/۱۱/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی بهمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و علی مشرقی آرانی به کد ملی ۶۱۹۹۴۹۴۱۰۵ سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ بنمایندگی مسعود هنرور به کد ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ و مرتضی علیجانی به کد ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ و مصطفی علیجانی به کد ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ و سید جمال معصوم زاده به کد ملی ۴۳۲۲۷۵۱۳۶۹ و مهزاد علیجانی به کد ملی ۴۳۱۰۱۱۸۹۰۹. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۹ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مسعود هنرور به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. و در استان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای استان همدان با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و امضای فرامرز شماسایی (مدیر مالی) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11117765
آگهی تصمیمات شرکت قند هکمتان (سهامی عام) بشماره ثبت۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۴/۱۲/۸۸ مرتضی علیجانی به سمت رئیس هیئت مدیره و مصطفی علیجانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و سید جمال معصوم زاده و مهزاد علیجانی به سمت عضو هیئت مدیره و مسعود هنرور به نمایندگی شرکت بازرگانی پویاگستر دنیا به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل برای بقیه مدت تصدی مدیران تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد. دراستان همدان انجام عملیات بانکی و برداشت از حسابهای بانکی استان همدان با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و فرامرز شماسایی همراه با مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه مکاتبات شرکت با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره انجام گیرد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12708860
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ وموسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سخن حق ش م ۱۰۱۰۰۵۵۵۳۱۱به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۴۱۲۲۲۹۹۲۵۳۹۱۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13522558
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. اعضای هیئت مدیره شرکت بشرح زیر به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند: شرکت بازرگانی پویاگستر دنیا شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ آقای مرتضی علیجانی شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ آقای مصطفی علیجانی شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ آقای حسن امام شماره ملی ۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸ وآقای مسعود هنرور شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ وموسسه حسابرس سخن حق ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۲۸۴۹۵۷۶۷۸۷۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13665313
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مرتضی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۹۵۳۶۱ بعنوان رئیس هیئت مدیره آقای مصطفی علیجانی به شماره ملی ۴۳۲۲۷۰۵۰۳۰ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای حسن امام به شماره ملی ۴۳۲۰۶۵۳۵۴۸ بعنوان عضو هیئت مدیره آقای همایون دارابی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۵۰۹۰۴ به نمایندگی از شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۱۹۰۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مسعود هنرور به شماره ملی ۴۱۳۲۴۱۶۷۴۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و انجام عملیات بانکی و برداشت از حساب بانکهای استان تهران و همدان با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. کلیه مکاتبات شرکت با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۷۲۶۸۰۸۱۷۹۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13898988
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت سودو زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین ش م ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سخن حق ش م ۱۰۱۰۰۵۵۳۲۵۰ به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۱۲۰۷۸۶۲۳۴۹۵۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14201890
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس صبوحی ش م ۱۲۱۹۶۴۶۹۴۶ بعنوان مدیرعامل شرکت برای باقی مانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردید. پ۹۷۰۶۱۴۲۰۳۳۹۶۶۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14275766
آگهی تغییرات شرکت قند هکمتان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۶۷۸۲۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۹۲۰۶۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان تهران، شهرستان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، نظامی گنجوی، کوچه پله پنجم شرقی، خیابان آبشار، پلاک ۲۳، طبقه اول کدپستی ۱۴۳۴۷۱۳۵۸۱انتقال یافت. پ۹۷۰۸۰۱۴۶۰۴۶۲۴۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه