شرکت سیمان تهران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861081241


شماره ثبت:
4503
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1333/6/13
آدرس:
تهران- خيابان فردوسي خيابان شهيد تقوي(كوشك)كوچه شهيد انوشيرواني شماره 1 1145687813

اشخاص

عنوان طبق آگهی
اسحاق جهانگیری 691235
آقای غلامحسین عرب حسن خانی 691235
سیدمحمد اتابک 691235
آقای سید عطاءاله سیدان 691235
داود مختارپور 1769021
اکبر مجیدپور 13038305
عبدالحمید توسلیان 13038305
آقای حسین لطفی 13038305
آقای محسن رستمی 13922860
محمد علی عفتی داریانی 14343141
آقای حسین چهرگانی 14343141
سید محمدرضا آیت اللهی 14343141
آقای علی محمد بد 14343141
آقای شمس اله محمدی 14343141

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651965
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهرانسهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۶۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۸۸۷۳۲۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 691235
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ اسحاق جهانگیری به کدملی ۳۰۷۰۹۵۷۱۳۷ بنمایندگی از بنیاد مستصعفان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید محمد اتابک به کدملی ۰۰۳۹۲۶۳۲۱۵ بنمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و غلامحسین عرب حسنخانی به کدملی ۴۵۹۱۰۳۶۶۳۴ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ و عبدالحمید توسلیان به کدملی ۰۰۴۶۷۱۹۴۸۲ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بسمت اعضاء هیئت مدیره و سید عطاء اله سیدان به کدملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ بنمایندگی از شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای بقیه دوران تصدی هیئت مدیره تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق و اسناد و چک‌ها و قراردادها تا مبلغ هشتصد میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و شمی اله محمدی به کدملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ (معاون مالی) ممهور به مهر شرکت معتبر است. اختیارات مدیرعامل به شرح پیوست صورتجلسه است. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۹۸۲۱۱۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1199224
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۲/۰۳/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۹۱ به تصویب رسید. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. پ۱۷۱۶۱۲۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1525046
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۳ و به استناد مجوز شماره ۱۲۱۲۷۱۷۷۲ مورخ ۲۵/ ۳/ ۹۳ سازمان بورس اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۵۰۰ر۱ ریال به مبلغ ۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۷۵۰ر۱ ریال از محل مطالبات حال شده صاحبان سهام و آورده نقدی مجموعا مبلغ ۲۵۱۲۴۵۵۴۳۱۰۷ ریال طبق گواهی شماره ۳۶/۲۷۵/۵۴ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۴ بانک تجارت شعبه کوشک (کد ۲۷۵) و از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت و ماده مربوط در اساسنامه اصلاح و ذیل ثبت در تاریخ از لحاظ افزایش سرمایه تکمیل امضا گردید. پ۹۳۰۴۲۳۱۲۲۴۶۶۳۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1733415
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی شرکت مشتمل بر ترازنامه و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۲ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی ش م ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۳ انتخاب شد. اعضای هیئت مدیره بمدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) ش م ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن (سهامی عام) ش م ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت مادر تخصصی مالی وسرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) ش م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) ش م ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار به منظور درج و نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. پ۹۳۰۹۲۳۸۱۱۸۵۴۳۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1769021
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای داود مختارپور ش م ۰۰۵۷۱۸۸۵۹۹ به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) ش م ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین اوراق، اسناد، چکها و قراردادها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۱۰۱۷۸۹۵۷۹۰۹۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9639397
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام بشماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

طبق صورتجلسه هیئت‎مدیره مورخ ۱۱/۲/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۸/۲/۹۰ واصل گردید: عضو هیئت‎مدیره به قرار ذیل: سید عطاء اله سیدان به ش ملی ۱۸۶۰۹۶۵۷۸۴ به نمایندگی شرکت سیمان هگمتان به جای محمدعلی بخشیانی انتخاب گردید. بنابراین سید محمد اتابک به سمت نائب رئیس هیئت‎مدیره و سید عطاءاله سیدان بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت‎مدیره و یکی از اعضاء هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح مندرج در صورتجلسه می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10079653
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران (سهامی عام) بشماره ثبت۴۵۰۳ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۶/۲/۸۹ محمدعلی بخشیانی به جای غلامحسین غلامی به نمایندگی از شرکت مدیریت سرمایه گذاری سینا به سمت عضو هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10319702
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۷/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10379600
آگهی تصمیمات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۵/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۶۳۲ به سمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شناسه ملی۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن به شناسه ملی۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ شرکت سیمان هگمتان به شناسه ملی۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922230
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. - سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای مدت یک سال مال انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ - شرکت گروه مالی بانک مسکن (سهامی عام) دارای شناسه ملی شماره ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ - شرکت مادر تخصصی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی شماره ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ و شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی شماره ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ بعنوان اعضای هیئت مدیره بمدت دو سال انتخاب شدند. پ۹۵۰۴۳۰۹۵۳۶۱۶۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13038305
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس ش م ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ بنمایندگی آقای سیدمحمدرضا آیت الهی ش م ۰۳۸۰۳۵۰۹۷۹۳ به سمت رییس هیات مدیره شرکت سیمان هگمتان ش م ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ به نمایندگی آقای اکبر مجیدپور به شماره ملی ۱۲۸۵۵۲۲۶۷۲ به سمت نایب رییس هیات مدیره و مدیر عامل بنیاد مستضفعان انقلاب اسلامی ش م۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به نمایندگی آقای حسین لطفی به شماره ملی۰۹۳۷۵۰۴۵۳۱ به سمت عضو هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری بانک مسکن ش م ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ به نمایندگی آقای محمدعلی مهدوی زفرقندی شماره ملی ۰۰۳۶۱۸۳۷۳۳۳ به سمت عضو هیات مدیره و شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا ش م ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به نمایندگی عبدالحمید توسلیان به شماره ملی ۰۰۴۶۷۱۹۴۸۲ به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. امضاء کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضاء مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضاء مدیرعامل و معاون مالی آقای شمس اله محمدی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13680967
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سازمان حسابرسی ش ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشارجهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید پ۹۶۰۸۰۷۹۲۰۲۰۰۵۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13922860
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امضا کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک سفته برات و غیره با امضا مدیرعامل و به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیئت مدیره و به اتفاق یکی از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیاردودویست میلیون ریال با امضا مدیرعامل و معاون مالی (آقای محسن رستمی به شماره ملی ۴۱۳۰۸۷۴۸۴۵) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۱۲۱۶۹۹۵۷۸۲۴۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14218834
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: ۱ - شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس به شماره ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ ۲ - بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ ۳ - شرکت گروه مالی بانک مسکن به شماره ملی ۱۰۱۰۰۶۸۷۸۴۳ ۴ - شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شماره ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ ۵ - شرکت سیمان هگمتان (به شماره ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴ موسسه حسابرسی مفید راهبر به شماره ملی ۱۰۸۶۱۸۳۶۵۳۱ به عنوان بازرس قانونی شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. ترازنامه و صورت سود و زیان شرکت مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب مجمع رسید. پ۹۷۰۶۲۵۱۳۷۳۳۷۷۱۳ ا داره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343141
آگهی تغییرات شرکت سیمان تهران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۵۰۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۸۱۲۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمحمدرضا آیت الهی به شماره ملی ۰۳۸۳۵۰۹۷۹۳ به نمایندگی از شرکت گسترش صنایع معدنی کاوه پارس (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۵۷۷۰۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمدعلی عفتی داریانی به شماره ملی ۲۷۵۴۵۴۶۳۲۴ به نمایندگی از شرکت سیمان هگمتان (سهامی عام) دارای شناسه ملی ۱۰۸۲۰۰۴۹۳۲۴به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل آقای علی محمد بد به شماره ملی ۰۰۴۰۵۳۰۹۹۱ به نمایندگی از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین چهرگانی به شماره ملی ۰۳۸۰۹۳۹۱۲۶ به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) دارای شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند امضای کلیه اسناد و اوراق تعهدآور از جمله چک، سفته، برات و غیره با امضای مدیرعامل، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت؛ و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره، به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر خواهد بود. همچنین چکها تا مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت (آقای شمس اله محمدی به شماره ملی ۴۸۹۷۵۸۵۱۹۸) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد مواد ۳۷ و ۴۲ اساسنامه هیئت مدیره وظایف و اختیارات زیر را به مدیرعامل تفویض نمود. ۱ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث (اعم از حقیقی و حقوقی)، کلیه ادارات دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی و خصوصی و مراجع قضایی. ۲ تهیه و پیشنهاد کلیه آئین نامه‌های داخلی شرکت به هیئت مدیره. ۳ هرگونه اقدام در خصوص امور مربوط به کارکنان از جمله موارد ذیل، با رعایت مصوبات مرتبط هیئت مدیره و آئین نامه‌های مربوطه: ۳ ۱ استخدام کارکنان و امضای احکام و قرارداد‌های استخدامی. ۳ ۲ تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، و سایرشرایط کار و استخدامی کارکنان. ۳ ۳ نصب و عزل، ترفیع و تنزل؛ و تشویق و تنبیه کلیه مأموران و کارکنان شرکت. مأموریت و مرخصی، معافیت، بازنشستگی و خروج از خدمت کلیه کارکنان. ۳ ۴ اجرا و اعمال کلیه تکالیف، ضوابط مرتبط با کارکنان در چهارچوب قوانین کار و تأمین اجتماعی؛ و مقررات استخدامی و اداری شرکت؛ و آئین نامه‌های مربوطه. ۴ وصول مطالبات شرکت و پرداخت دیون آن اعم از اصل، بهره و متفرعات. ۵ افتتاح حساب‌های بانکی و سپرده‌های مشابه نزد بانک‌های داخلی و خارجی و مؤسسات مالی و اعتباری به نام شرکت با امضاهای مجاز تعیین شده توسط هیئت مدیره؛ و واریز و پرداخت از حساب‌های مذکور برای عملیات شرکت. ۶ صدور هر گونه سند، چک، سفته و برات و قبول هر گونه تعهد، ظهرنویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری درچهارچوب آئین نامه‌های داخلی شرکت. ۷ تحصیل اعتبار و تسهیلات از بانک‌ها، مؤسسات مالی اعتباری رسمی و شرکت‌های داخلی و خارجی با تصویب هیئت مدیره. ۸ عقد قرارداد؛ تغییر، تبدیل، فسخ، اقاله و یا مصالحه در مورد آن؛ و همچنین انجام معامله در رابطه با خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیر منقول، ماشین آلات، خدمات، کالاها ی مصرفی؛ و همچنین فروش محصولات و تولیدات شرکت از هر طریق ممکن (اعم از مناقصه و مزایده و غیره) در ارتباط با موضوع شرکت، طبق آئین نامه معاملات. ۹ تأیید نیابتی انجام معاملات اضطراری که دارای مصوبه کمیسون معاملات و نیازمند تصویب هیئت مدیره می‌باشد. در این موارد مدیر عامل میتواند ضمن هماهنگی لازم با رئیس هیئت مدیره، مجوز اقدام برای معامله را صادر؛ و موضوع را جهت تأیید و تنفیذ در اولین جلسه بعدی هیئت مدیره مطرح نماید. ۱۰ اجاره، استجاره و واگذاری و فسخ اجاره و تقاضای تعدیل اجاره بها و دفاع آن در تمام مراحل و مراجع و تخلیه عین مستاجره و تقاضای صدور اجرائیه و تقاضای تجدید نظر در رأی صادر شده و اجرای آن. ۱۱ پیشنهاد رهن گذاری دارائی ثابت اعم از منقول و غیر منقول و فک آن ولو مکررا به هیئت مدیره. ۱۲ اقامه، تعقیب، دفاع و انصراف از دعاوی با داشتن تمام اختیارات راجع به دادرسی در کلیه مراجع و دادگاه‌ها در کلیه مراحل اعم از بدوی و تجدید نظر و … با حق مصالحه و سازش، ادعای جعل نسبت به سند ابراز شده و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشی از مقررات ذیربط، تعیین وکیل برای دادرسی وغیره، با و یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین و توافق حق الوکاله وکیل، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار، دفاع از دعوی ثالث، اقامه دعوی متقابل و دفاع از آن، تامین مدعی به، تقاضای توقیف اشخاص و اموال از خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دادگاه‌ها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات، اقاله و درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، به نفع شرکت، در دادگاه‌ها، ادارات و دوایر ثبت اسناد و املاک و سایر اختیارات مندرج در مواد ۳۵ و ۳۶ قانون آئین نامه دادرسی مدنی. ۱۳ هدایت و هماهنگی مجموعه شرکت‌های وابسته در قالب تشکیلات مصوب. ۱۴ معرفی نمایندگان حقیقی جهت عضویت در هیئت مدیره شرکت هایی که سیمان تهران به عنوان عضو حقوقی هیئت مدیره تعیین گردیده و یا میگردد (باهماهنگی هیئت مدیره). ۱۵ نمایندگی شرکت در اداره و شرکت در مجامع عادی و فوق العاده شرکت‌های وابسته و شرکت هایی که شرکت سیمان تهران در آن سهم دارد با اختیار تصیم گیری و امضای صورتجلسات مربوطه و ارائه گزارش به هیئت مدیره. ۱۶ خرید و فروش سهام سایر شرکت‌ها در قالب دستور العمل مصوبه هیئت مدیره. ۱۷ پیشنهاد مشارکت و یا تأسیس شرکت جدید به هیئت مدیره. ۱۸ تهیه و پیشنهاد تشکیلات تفضیلی شرکت به هیئت مدیره. ۱۹ ایجاد عاملیت و پیشنهاد ایجاد و یا حذف شعبه و یا نمایندگی در داخل یا خارج از کشور به هیت مدیره. ۲۰ تهیه و ابلاغ کلیه روش‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی در چهارچوب اساسنامه و آئین نامه‌های مصوب. ۲۱ تهیه و تنظیم برنامه و بودجه شرکت و ارائه به هیئت مدیره برای تصویب. ۲۲ تهیه و تنظیم صورت‌های مالی سالانه و شش ماهه شرکت با تعیین میزان استهلاک‌ها با رعایت مقررات قانونی در مواعید مقرر و ارائه آن به هیئت مدیره جهت بررسی و تصویب. ۲۳ نظارت بر حسن اجرای آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت و انجام اقدامات لازم برای حسن اداره امور شرکت در چهارچوب مقررات و قوانین مربوطه و مقررات اساسنامه شرکت. ۲۴ سایر اختیاراتی که در آئین نامه‌های مصوب شرکت برای مدیرعامل قید گردیده است با رعایت مقررات اساسنامه. ۲۵ مدیرعامل می‌تواند قسمتی از اختیارات حق امضاء خود را به شخص و یا اشخاص دیگر منفردا و یا متفقا به مسئولیت خود تفویض نماید. پ۹۷۰۹۱۳۱۷۶۸۳۰۴۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه