شرکت سیمان فارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861051155


شماره ثبت:
12240
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1381/2/28
آدرس:
شيراز - بلوار امير كبير كيلومتر 10 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بهنام خوشکلام 13837219

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1446359
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بموجب صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ و صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۱/۱۳۹۳ سرمایه شرکت از مبلغ پنجاه میلیارد ریال به مبلغ ۲۳۳ میلیارد ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران به مبلغ ۱۸۰۱۰۷۹۰۳۰۰۰ ریال و از محل آورده نقدی به مبلغ ۲۸۹۲۰۹۷۰۰۰ ریال افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بدینحو اصلاح گردید. ماده ۵ اساسنامه: سرمایه شرکت مبلغ ۲۳۳ میلیارد ریال تماما نقدی میباشد که به ۲۳۳ میلیون سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم گردیده است که صد در صد آن پرداخت شده است. ش۱۸۲۱۲۰۱ مسئول ثبت شرکتهای شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1502931
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۴۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی حافظ گام شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت اصول پایه فراگیر بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) شرکت گچ ماشینی فارسی (سهامی خاص) بسمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۴ ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ بتصویب رسید. ش۱۸۴۳۵۸۳ مسئول ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1520475
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی حسین قراچه به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره، آقای سیدجلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیات مدیره، آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیات مدیره، آقای فرامرز رمضانی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) و آقای احمد شریفی خیرآبادی به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به سمت اعضاء هیات مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. ۲ حق امضا کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضا هر یک از اعضاء هیات مدیره همراه با مهرشرکت معتبر می‌باشد، پرداخت‌های تا سقف پانصدمیلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، هزینه‌های برق و گاز بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با مدیرعامل و مدیرمالی (آقای بهنام خوشکلام) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیرعامل براساس ماده ۳۹ اساسنامه بشرح مندرج در صورتجلسه توسط هیات مدیره تعیین گردید. ش۹۳۰۴۲۱۳۶۶۶۱۴۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12841369
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ نظر به تفویض اختیار افزایش سرمایه به هیات مدیره آگهی مربوطه بموجب تاییدیه هیات مدیره صادر گردیده است. ش۹۵۰۳۱۹۷۳۰۱۱۳۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12878900
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی وصورت سود و زیان منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیئت مدیره به مدت دو سال انتخاب نمودند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ و شماره ثبت۴۰۸۱ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ و شماره ثبت ۹۵۰۱ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ و شماره ثبت ۸۱۷ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ و شماره ثبت ۱۰۳۴۶ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱و شماره ثبت ۷۴۶۱ ش۹۵۰۴۰۶۶۷۹۳۴۲۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13159975
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) حسن غضنفریان پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پرداخت‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی ۱۸۲۸۹۸۳۴۶۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. اختیارات هیأت مدیره، به شرح مندرج در صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۹۰۷۹۵۵۳۴۲۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13464701
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب شدند روزنامه اقتصاد ملی بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۰۹۰۶۴۸۰۵۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602705
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) فرامرز رمضانی به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) علیرضا بستانیان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) بهزاد مرادی به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) رضا نورمندی پور به عنوان عضو هیأت مدیره (غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیأت مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پرداخت‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق ومزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کدملی ۱۸۲۸۹۸۳۴۶۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل بر اساس ماده ۳۹ اساسنامه شرکت سیمان فارس بشرح مندرج در صورتجلسه تعیین گردیده است. ش۹۶۰۶۲۰۹۲۵۷۶۴۹۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13837219
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سید جلیل حدیقه به نمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به عنوان رئیس هیأت مدیره (عضو غیرموظف) بهزاد مرادی به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان عنوان نائب رئیس هیأت مدیره (غیر موظف) علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان بهبهان به عنوان مدیرعامل (عضو موظف) رضا نورمندی پور به نمایندگی از شرکت سیمان فارس نو به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیرموظف) احمد مقصودی به نمایندگی از شرکت گچ ماشینی فارس به عنوان عضو هیأت مدیره (عضو غیر موظف) برای باقیمانده دوره هیات مدیره انتصاب و با امضاء این صورتجلسه قبول سمت نمودند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پرداخت‌های تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بعلاوه پرداختهای حقوق و مزایای پرسنلی، پرداخت به سازمان‌ها و ارگانهای دولتی و نقل و انتقال بین حسابهای بانکی شرکت بدون رعایت سقف مجاز مشخص شده با امضاء مدیرعامل و مدیرمالی شرکت آقای بهنام خوشکلام به کد ملی ۱۸۲۸۹۸۳۴۶۲ همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود. ش۹۶۱۱۰۴۱۰۶۵۸۳۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14088669
آگهی تغییرات شرکت سیمان فارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۴۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶. مورد تصویب مجمع قرار گرفت موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ و شماره ثبت ۱۴۱۸۷به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه مختار و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۴۲۰۹۳ و شماره ثبت ۱۳۷۵ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۷ انتخاب گردید و روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. و اعضای ذیل به عنوان هیئت مدیره به مدت دوسال انتخاب گردیدند: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت ۴۰۸۱وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس وخوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۰۱ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۱۷ وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱ شرکت سیمان فارس نو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۳۴۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۸۹۲۹ شرکت گچ ماشینی فارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۷۴۶۱ وشناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ ش۹۷۰۴۰۲۶۰۹۱۱۴۳۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شیراز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه