شرکت سرمایه گذاری استان قم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10861008256


شماره ثبت:
6060
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1385/7/17
آدرس:
قم - لواساني- ساحلي - پلاك 433 3713677115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سید محسن بدلا 1156108
آقای افشار سرکانیان 1156108
آقای اسداله نامجو 1156108
محمدرضا مرادی 1156108
آقای پرویز مقدس 11048169
آقای علی پنجه باشی 13346991

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1156108
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) شماره ثبت ۶۰۶۰ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۲/۵/۹۲ و هیئت مدیره مورخه ۲۳/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ شرکت تعاونی سهام عدالت قم شماره ثبت ۵۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۵۵۹۳ قم با نمایندگی آقای سید محسن بدلا بشماره ملی ۰۳۸۰۹۲۵۳۵۴ بسمت رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شماره سه قم شماره ثبت ۶۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۹۸۰ قم با نمایندگی آقای علی پنجه باشی بشماره ملی ۰۳۸۱۸۸۱۰۴۰ نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت تعاونی سهام عدالت شماره دو قم شماره ثبت ۶۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۹۷۵ قم با نمایندگی آقای اسداله نامجو بشماره ملی ۰۵۱۹۸۸۳۱۹۵ مدیرعامل و هیئت مدیره، آقایان افشار سرکانیان بشماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ و محمد رضا مرادی بشماره ملی ۰۳۸۳۵۶۵۲۳۵ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد و در غیاب رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس هیئت مدیره حق امضا دارد. ۲ هیئت مدیره اختیارات مندرج در مواد ۴۱ و ۴۶ اساسنامه را بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۷۲۵۸۷۸۹ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1382428
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران شماره ثبت ۱۲۰۰۵ کد ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فریوران شماره ثبت ۳۳۰۹ کد ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ بتصویب رسید. ش۵۰۱۳۴۰۰۰۰۱۱۱۱۹۱۹۷۲۷۲ اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو قم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1668599
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰سهم بانام یک هزار ریالی از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۷ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ریال منقسم به ۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰سهم بانام یک هزار ریالی که تماما پر داخت شده می‌باشد. ش۹۳۰۷۲۸۸۹۴۷۶۴۳۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10714644
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم سهامی خاص بشماره ثبت ۶۰۶۰ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۸/۲/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۵۰/۱ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۵۰۰۰ سهم بانام ۱۰۰۰ ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته شده افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک منطقه ۲ قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11048169
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۶۰۶۰و بشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۷/۱۰/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی ۳۱/۶/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول نگر آریا بشماره ثبت ۲۲۲۷۰ تهران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای پرویز مقدس بشماره ملی ۴۶۲۲۴۰۱۰۹۶ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت تعیین شد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13022965
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

به استناد نامه شماره ۱۱۲۳۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۶/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ تهران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان حسابداران رسمی بشماره ثبت ۱۵۵۶۶ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۷۳۳۲۳ تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ شرکت تعاونی سهام عدالت استان قم بشماره ثبت ۵۷۸۸ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۵۵۹۳، شرکت تعاونی عدالت شماره دو شهرستان قم بشماره ثبت ۶۰۳۱ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۹۷۵، شرکت تعاونی عدالت شماره سه شهرستان قم بشماره ثبت ۶۰۳۲ وشناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۷۹۸۰، آقای محمد رضا مرادی بشماره ملی ۰۳۸۳۵۶۵۲۳۵ و آقای افشار سرکانیان بشماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ بعنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۲۵۸۵۳۹۸۰۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13329955
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بشماره ثبت ۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان بشماره ثبت ۲۱۲۲۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۱۲۰۹۷۱۸۹۹۷۲۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13346991
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۴/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان محمد رضا مرادی بشماره ملی ۰۳۸۳۵۶۵۲۳۵به سمت رئیس هیأت مدیره، شرکت تعاونی عدالت شماره سه شهرستان قم به شماره ثبت۶۰۳۲ و شناسه ملی۱۰۸۶۱۰۰۷۹۸۰ به نمایندگی آقای علی پنجه باشی بشماره ملی ۰۳۸۱۸۸۱۰۴۰به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل افشار سرکانیان بشماره ملی ۴۸۵۹۴۵۸۷۸۸ به سمت عضو هیأت مدیره و اسد اله نامجو به شماره ملی۰۵۱۹۸۸۳۱۹۵ به سمت قائم مقام مدیرعامل انتخاب شدند کلیه اوراق و اسناد تعهدآورو چک‌ها وبروات وسفته‌ها وسایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و آقای اسداله نامجو متفقا و با مهر شرکت ودر غیاب هر کدام از ایشان با امضای مدیرعامل یا آقای اسداله نامجو ویکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت واوراق مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل ومهر شرکت معتبر می‌باشد. هیأت مدیره اختیارات مندرج در بندهای و۲۲، ۱۷، ۱۶، ۸، ۴، ۱ازماده ۴۱اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۱۲۱۹۸۰۷۵۷۸۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13900902
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری استان قم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۰۶۰ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۰۸۲۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهبین حسابداران رسمی به شماره ثبت۸۹۷۷ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۷۹۳۱۱ به عنوان بازرس اصلی، مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت سیاق نوین جهان به شماره ثبت۲۱۲۲۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۳۶۱۴۸۵ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ش۹۶۱۲۰۸۶۲۱۷۰۸۵۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه