معادن منگنز ایران

شرکت معادن منگنز ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860958854
استان قم - شهرستان قم - بخش نوفل لوشاتو - دهستان كهك - روستا ونارج ومزارع اطراف-روستاي ونارچ-خيابان اصلي-كوچه مرغداري عباسي-پلاك 0-طبقه همكف- 3735183978
16
افراد
15
آگهی‌ها
1024
شماره ثبت
1342/5/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1084396
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۵/۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰/۲۵ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۰۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰/۱۰۱ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی از محل سود انباشته و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت و ماده ۵ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح شد. سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۱۰۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۲۰۰/۱۰۱ سهم بانام ۰۰۰/۱ ریالی تماما پرداخت شده می‌باشد. ش۵۰۱۳۴۰۱۰۱۳۱۱۱۶۵۱۰۶۴۷ رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624760
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۹۲ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی رایمند و همکاران بشماره ثبت و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیربصیر بشماره ثبت و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیر الانتشار دنیای اقتصاد جهت درج اگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۶۲۹۷۱۲۸۲۲۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1624761
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای مهدی نوری مشکاتی بشماره ملی۱۲۸۷۶۱۲۲۱۰ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت مرآت پولاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۱۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ اصفهان به نمایندگی آقای علی عسگری بشماره ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغال سنگ نگین طبس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۴۷۷۰و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای پرویز اخوان به شماره ملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۶۰۰۲ به نمایندگی آقای مهدی بهرامی بشماره ملی۰۴۵۱۱۹۴۷۸۰ و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۴۸۹۱ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای بهزاد حقیقی بشماره ملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای بهزاد حقیقی بشماره ملی ۵۱۲۹۸۶۴۵۳۰ بسمت مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. ش۹۳۰۶۲۹۷۶۹۲۳۹۳۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9760627
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۲۴ و بشناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۷/۴/۸۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10179766
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ آقایان احمد دادوند به شماره ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت تکاد و به سمت رئیس هیئت مدیره حسن حسن قلیائی به شماره ملی ۱۲۸۱۶۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان نائب رئیس هیئت مدیره علی عسگری به شماره ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد پرویز اخوان به شماره ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ به نمایندگی از شرکت آتیه تکادو بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر علی بابائی رنانی به شماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ (خارج از هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. ۲ امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت میباشد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10626924
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۲۴ و به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۸/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. ۱ آقایان احمد دادوند بشماره ملی ۶۴۹۹۸۰۹۹۱۸ به نمایندگی از شرکت تکادو بسمت رئیس هیئت مدیره، حسن حسن قلیائی بشماره ملی ۱۲۸۱۶۲۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت ذوب آهن اصفهان نائب رئیس هیئت مدیره، علی عسگری به شماره ملی ۵۶۵۹۳۷۲۳۷۶ به نمایندگی از شرکت مرآت پولاد، پرویز اخوان بشماره ملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ به نمایندگی از شرکت ذغال سنگ نگین طبس و محمود زمانی بشماره ملی ۱۲۸۶۴۶۲۲۶۶ به نمایندگی از شرکت آتیه تکادو بعنوان اعضای هیئت مدیره و آقای ناصر علی بابایی رنانی بشماره ملی ۱۱۹۹۰۲۶۸۰۸ (خارج از اعضای هیئت مدیره) بعنوان مدیرعامل برای بقیه مدت ماموریت انتخاب شدند. ۲ امضای اوراق و اسناد تعهدآور با مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت می‌باشد. رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860412
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - شرکت تکادو (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی بشماره ملی ۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای پرویز اخوان به شماره ملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت مهندسی مرآت پولاد (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۱۹۲ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۲۲۴۹۰ اصفهان به نمایندگی آقای مهدی حسینی منجزی بشماره ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۲۳۰ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به نمایندگی آقای سید اردشیر افضلی بشماره ملی۳۳۴۱۱۷۶۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت می‌باشد. ش۹۵۰۳۲۹۴۳۵۵۱۶۵۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12991407
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی دقیق ترازسپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ اصفهان بعنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ تهران بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد.۳ - صورتهای مالی سال ۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۶۰۷۲۹۲۱۴۲۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618790
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۶۷۷۱وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ و شرکت ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۲۳۰ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۶۰۰۲۲ بعنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شماره ثبت ۱۵۸۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به شماره ثبت ۲۲۰۱۸ وشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۲۶۸۰ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شدند. ش۹۶۰۶۲۹۸۱۱۱۳۱۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13618802
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۱۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی بشماره ملی۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای پرویز اخوان به شماره ملی ۳۹۷۹۱۵۸۸۲۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸به نمایندگی آقای مهدی حسینی منجزی بشماره ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۲۳۰ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به نمایندگی آقای سید اردشیر افضلی بشماره ملی۳۳۴۱۱۷۶۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبرمی باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۶۲۹۹۰۷۲۹۱۳۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706454
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۱۸ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی بشماره ملی۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای سیدحسن ابطحی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۶۷۷۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸به نمایندگی آقای مهدی حسینی منجزی بشماره ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۲۳۰ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۸۵۳۰۳ به نمایندگی آقای سیداردشیر افضلی بشماره ملی۳۳۴۱۱۷۶۸۵۳ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبرمی باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۲۱۸۳۱۹۲۷۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948163
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت۷۸۱۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۶۷۷۱ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲، شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۴۵۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ وآقای حسین امین دخت به شماره ملی ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شماره ثبت۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹، و بعنوان عضوعلی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۱۲۲۴۹۱۸۲۴۷۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13948168
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) بشماره ثبت ۷۸۱۸ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰ به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی بشماره ملی۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای سید حسن ابطحی به شماره ملی ۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره،، شرکت فرآوری زغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۶۷۷۱ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی ۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره، شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص) به شماره ثبت۵۲۴۵۱وشناسه ملی۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ به نمایندگی آقای سید اردشیر افضلی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۷۶۸۵۳ وآقای حسین امین دخت به شماره ملی ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره، شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندگی آقای مهدی حسینی منجزی بشماره ملی ۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و با مهر شرکت معتبرمی باشد و در غیاب مدیرعامل، با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. نشانی شرکت به آدرس جدید: استان قم شهرستان قم بخش نوفل لوشاتو دهستان کهک روستا ونارج ومزارع اطراف روستای ونارچ خیابان اصلی کوچه مرغداری عباسی پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۳۷۳۵۱۸۳۹۷۸ تغییر یافت. ش۹۶۱۲۲۴۱۷۸۸۱۳۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14097066
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذشد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰، شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۶۷۷۱و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲، شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۴۵۱و شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ وآقای حسین امین دخت به شماره ملی ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ و شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ و حمید افتخاری به شماره ملی ۵۳۸۹۲۹۰۴۹۶ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۴۰۷۵۱۲۲۷۱۶۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14099941
آگهی تغییرات شرکت معادن منگنز ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۲۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۵۸۸۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تکادو (سهامی عام) به شماره ثبت ۷۸۱۸ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۲۸۹۲۴۰به نمایندگی آقای حبیب اله بهرامی به شماره ملی ۱۱۹۹۷۴۴۹۳۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت فرآوری ذغالسنگ پروده طبس (سهامی عام) به شماره ثبت۱۶۷۷۱وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۷۷۰۰۸ به نمایندگی آقای علی جواهری نیستانکی به شماره ملی۱۲۴۹۸۰۸۶۰۱ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، شرکت ذغالسنگ نگین طبس (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۴۷۶۰۸ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۳۵۷۶۰۲ به نمایندگی آقای سیدحسن ابطحی به شماره ملی۱۲۸۶۳۹۴۲۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، شرکت پویش معادن ذوب آهن (سهامی خاص) به شماره ثبت ۵۲۴۵۱وشناسه ملی۱۴۰۰۴۲۷۴۰۸۰ به نمایندگی سیداردشیر افضلی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۷۶۸۵۳ به سمت عضو اصلی هیئت مدیره وآقای حسین امین دخت به شماره ملی ۵۶۶۹۴۶۸۱۲۰ به سمت عضواصلی هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری آتیه تکادو (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۷۲۸۴۶ وشناسه ملی۱۰۲۶۰۴۵۶۰۱۹ به نمایندی آقای مهدی حسینی منجزی به شماره ملی۱۰۹۱۵۸۴۱۰۹به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره و حمید افتخاری به شماره ملی ۵۳۸۹۲۹۰۴۹۶ به سمت عضوعلی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره وبا مهر شرکت معتبر می‌باشد و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره ویکی از اعضای هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۱۰۵۵۰۳۱۱۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری قم
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک