شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860908604


شماره ثبت:
25991
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1385/9/29
آدرس:
اهواز كيلومتر 23 جاده دغاغله 6144118458

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا سیمجور 13214679
بانمایندگی امیربابک زندوکیلی 13214679
فرزام لطیفی 13214679
حسن عبدالهی 13214679
فریبرز کریمی زند 13214679

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 710231
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم ده هزار ریالی بانام از محل مطالبات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و از طریق صدور سهم جدید افزایش یافت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۸۱۵۶۹۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044264
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا (سهامی عام) ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۸/۹۱ و هیات مدیره مورخ ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: رضا سیمجور بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی عضو و رئیس هیئت مدیره حسن عبدالهی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو هیئت مدیره فریبرز کریمی زند بنمایندگی شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان امیر درخشان زاده بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت مدیره امیربابک زندوکیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق مالی و سفته و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و درخصوص چکها با امضاء با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیر مالی یا یکی از اعضای هیئت مدیره با مدیر مالی شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۴۱۳۵۰ ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1226377
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۹/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی اتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۷۹۰۳۵۸۰۴۴۰ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1426406
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ بعنوان بازرس قانونی و سیامک اعتمادی نژاد بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۳ تعیین شدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۲۱۶۷۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9687032
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۱شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۲۵/۸/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۸/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتنداز: رضا سیمجور رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) فریبرز کریمی زند نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی امیربابک زند وکیلی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی فریبرز کریمی زند مدیرعامل امیر درخشان زاده به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت مدیره حسن عبدالهی به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت امیرکبیر عضو هیئت مدیره رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9892779
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه قانون تجارت تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتنداز: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10919161
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا سهامی عام شماره ثبت ۲۵۹۹۱ کلاسه ۲۶۲۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۵/۵/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از یک میلیارد ریال به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم ده هزار ریالی بانام از محل مطالبات شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و از طریق صدور سهم جدید افزایش یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12674266
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۰۴۲۹۲۹۶۹۴۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214679
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ با نمایندگی فرزام لطیفی باکدملی۳۲۵۷۳۷۱۸۳۷ عضو هیات مدیره - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ با نمایندگی رضا سیمجوربا کدملی ۰۰۴۷۳۹۷۰۵۵ رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ با نمایندگی حسن عبدالهی با شماره ملی۲۰۰۱۵۶۲۱۳۶عضو هیات مدیره - شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی باشناسه ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰بانمایندگی امیربابک زندوکیلی با شماره ملی۰۰۴۷۲۸۳۴۷۵عضو هیات مدیره - کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰ ۵با نمایندگی فریبرز کریمی زند با شماره ملی۴۰۷۲۱۰۱۲۶۵ مدیرعامل و نائب رئیس هیأت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و ممهور به مهر شرکت و درخصوص چکها با امضاء مدیرعامل با یکی از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر مالی و یا یکی از اعضاء هیأت مدیره با مدیر مالی شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۵۷۱۳۹۷۷۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13214680
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن با شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر با شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ - شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی با شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰ - شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان با شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۰۰۵۱۳۱۱۴۰۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13418609
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۲۱۸۳۴۵۷۴۶۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13450672
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تأمین، تولید و فروش برق، بخار، آب خام فرآیند شده و سایر انرژیها و خدمات مرتبط با موارد مذکور پس از اخذ مجوزهای لازم به موضوع شرکت اضافه و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش۹۶۰۳۰۸۲۸۸۸۳۳۴۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13951218
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نیشکر دهخدا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۹۹۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۹۰۸۶۰۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۱۲۲۶۶۳۶۳۷۰۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه