شرکت لوح سبز جنوب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860888657


شماره ثبت:
4031
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1385/1/16
آدرس:
شوشتر منطقه شعيبيه محوطه صنعتي شركت كشت و صنعت امام خميني 6453139115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
یوسفعلی میرزا خانی 12797629
داریوش روحانی 13036142
عطاء اله ابراهیمیان طادی 13036142
فریبرز کریمی زند 13036142
سید محمود کم گویان 13036142
ناصر مجدی 13036142
مهندس عبدالمحمد محمدی 14022995

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 857537
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۸/۹۱و هیئت مدیره مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۱ که طی نامه وارده ۱۶۴۰۸ مورخ ۸/۹/۹۱ ارسال گردید. سید محمد کم گویان نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی (بموجب حکم شماره ۲۸۵۵۷/۸۱۱۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان رئیس هیئت مدیره، عطا ا … ابراهیمیان نماینده شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (بموجب حکم شماره ۲۸۵۵۶/۸۱۱۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره، ابراهیم پاکدل نماینده شرکت راصد صنعت توسعه (بموجب حکم شماره ۲۸۵۵۵ /۸۱۱۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره، داریوش روحانی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی (بموجب حکم شماره ۲۸۵۵۸/۸۲۱۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، ناصر مجدی نماینده شرکت آبان بسپار توسعه (بموجب حکم شماره ۲۸۵۵۴/۸۱۱۱ مورخ ۲۲/۸/۹۱) بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۳۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۱۰۳۳۴۸۷۲۴ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013578
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۹۱ که طی نامه وارده شماره ۲۲۰۶۰/۹۱/۶۱۱ مورخ ۰۷/۱۲/۹۱ ارسال گردید اعضای هیئت مدیره عبارتند از: بازرس اصلی موسسه حسابرسی فراز مشاور و بازرس علی البدل پرویز صادقی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ انتخاب شدند و روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت لوح سبز جنوب منتهی به ۳۱/۰۶/۹۱ تصویب شد معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت ش۳۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۴۰۴۰۰۶۲۸۷ سرپرست اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1380806
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عادی سالیانه مورخ ۱۸/۱۰/۹۲ که طی نامه وارده ۱۸۱۱۰ مورخ ۱۲/۱۲/۹۲ ارسال گردید بشرح زیر تصمیم گیری بعمل آمد: گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره قرائت گردید، گزارش حسابرسی و بازرسی قانونی در ارتباط با صورت‌های مالی منتهی به سال ۳۱/۰۶/۹۲تصویب گردید، موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و آقای پرویز صادقی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۲ تعیین گردیدند. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس اقرار و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند. ش۳۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۴۰۲۲۳۸۶۲۱ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673355
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عادی بطور فوق العاده مورخ ۶/۵/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۳ که طی نامه وارده ۱۱۰۹۳ مورخ ۲۳/۶/۹۳ ارسال گردید اعضای هیئت مدیره عبارتند از: سید محمود کم گویان نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی رئیس هیئت مدیره، عطاء اله ابراهیمیان طادی نماینده شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی نایب رئیس، ابراهیم پاکدل نماینده شرکت راصد صنعت توسعه عضو هیئت مدیره، داریوش روحانی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی مدیر عامل و عضو، ناصر مجدی نماینده شرکت آبان بسپار توسعه بسمت عضو هیئت مدیره از تاریخ خاتمه ۱۶/۱/۹۳ بمدت دو سال دیگر تمدید شد. کلیه اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل و بازرس اقرار نمودند که فاقد هرگونه سابقه سوء پیشینه کیفری می‌باشند و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند. ش۳۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۴۰۳۳۷۵۴۲۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673422
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام شماره ثبت ۴۰۳۱ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۶/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۲۷/۵/۹۳ که طی نامه وارده ۱۲۰۶۲ مورخ ۷/۷/۹۳ ارسال گردید: آقای فریبرز کریمی زند نماینده شرکت راصد صنعت توسعه طی حکم شماره ۱۰۳۵۱/۸۱۱۱ مورخ ۹/۶/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب گردید. کلیه اعضا هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرس اقرار نمودند که فاقد هرگونه سابقه سوء پیشینه کیفری می‌باشند و تعهد نمودند که مشمول ممنوعیت‌های مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسی و مواد ۱۱۱ و ۱۴۷ و ۱۲۶ لایه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت نمی‌باشند. ش۳۰۱۱۰۰۰۰۰۱۱۴۰۳۳۷۵۵۳۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10073927
آگهی تغییرات شرکت تخته صنعتی فرآوران ظریف خوزستان سهامی عام ثبت ۲۲۹۳۳ کلاسه ۲۴۱۹۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۸۹ و ۴/۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۵/۴/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: سید محمود کم گویان رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی، عطااله ابراهیمیان نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی، ابراهیم پاکدل عضو بنمایندگی شرکت راصد صنعت توسعه، مجید فامیل محمدی مدیرعامل و عضو بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، ناصر مجدی بنمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه عضو هیئت مدیره. معاملات مشمول ماده ۱۲۹لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۹/۳/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. بموجب موافقت نامه شماره ۱۰۴۸ ۲۶/۲/۹۰ شرکت به لوح سبز جنوب تغییر نام یافت. آدرس شرکت: شوشتر منطقه شعیبیه محوطه صنعتی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) شرکت لوح سبز جنوب. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10869095
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۶/۹۰ و صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۰ ارسال گردید. داریوش روحانی بعنوان نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بسمت مدیرعامل برای مدت دو سال تعیین گردید. ۱ گزارش فعالیت‌های هیئت مدیره قرائت گردید. ۲ گزارش حسابرس و بازرس قانونی در ارتباط با صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۰ بتصویب رسید ۳ موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس آقای پرویز صادقی را بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. ۴ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های آن شرکت انتخاب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11022997
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۹۳۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی و عمومی بطور فوق العاده ۱۰/۰۹/۸۹ و ۰۴/۰۴/۹۰ و هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۹۰ که طی نامه وارده ۹۶۲۴ مورخه ۱۲/۰۵/۱۳۹۰ ارسال گردید. تحت شماره ثبت ۴۰۳۱ مورخ ۱۶/۰۷/۹۰ در این اداره بثبت رسیده است. آدرس شرکت: شوشتر منطقه شعیبیه محوطه صنعتی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) انتقال یافت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797629
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حق امضای چک‌های صادره در تهران با یوسفعلی میرزا خانی به شماره ملی ۰۰۴۴۱۳۳۶۲۶ (مدیر بازرگانی) و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۲۲۶۵۱۲۶۰۹۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12797638
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۶۳۷۹۶۷۹۱۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036136
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ - شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ - شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰ و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13036142
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷ به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به نمایندگی داریوش روحانی به شماره ملی۴۶۲۲۰۱۶۸۸۵ به سمت مدیرعامل - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ به نمایندگی سید محمود کم گویان به شماره ملی۳۲۵۱۰۶۵۹۸۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰ به نمایندگی عطاء اله ابراهیمیان طادی به شماره ملی۱۱۱۱۳۱۴۳۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به نمایندگی ناصر مجدی به شماره ملی۱۷۵۰۵۱۹۸۶۰ به سمت عضو هیئت مدیره - شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰ به نمایندگی فریبرز کریمی زند به شماره ملی ۴۰۷۲۱۰۱۲۶۵ به سمت عضو هیئت مدیره.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448525
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابداری هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۳۰۷۸۷۳۷۷۶۷۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13975381
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت لوح سبز جنوب منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب و تعیین گردید. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد ش۹۷۰۱۲۲۸۰۹۴۳۹۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14022995
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهندس عبدالمحمد محمدی با کدملی ۲۰۰۲۹۶۹۰۸۶ به عنوان مدیرعامل و داریوش روحانی با کدملی ۴۶۲۲۰۱۶۸۸۵ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۳/۰۴/۱۳۹۷ انتخاب و تعیین گردیدند. ش۹۷۰۲۲۲۸۸۷۲۳۶۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062198
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۳۱۳۷۵۹۱۷۳۴۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14216568
آگهی تغییرات شرکت لوح سبز جنوب شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۰۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۸۸۶۵۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل نیز با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۲۴۷۶۳۶۰۱۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوشتر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه