خمیرمایه و الکل رازی

شرکت خمیرمایه و الکل رازی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860878540
جاده اهواز آبادان جاده فرعي شركت دعبل خزائي جنب ساختمان مالي اداري كشت و صنعت دعبل خزائي 6347136113
7
افراد
15
آگهی‌ها
22813
شماره ثبت
1384/8/19
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1008445
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه والکل رازی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۹۸۵۱۵۳۵ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1074105
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه و الکل رازی سهامی عام شماره ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه ۲۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۲/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: آدرس شرکت جاده اهواز آبادان جاده فرعی شرکت دعبل خزاعی جنب ساختمان مالی اداری کشت و صنعت دعبل خزاعی کدپستی ۶۳۴۷۱۳۶۱۱۳. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۴۶۵۸۳۲۲ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516049
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد به شماره ملی ۰۰۳۱۱۶۹۹۰۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی شرکت منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۴۱۸۳۶۳۷۲۱۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350146
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی عام ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه۲۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده ۱۸۲۸۲۲/۱۲/۸۸ ارسال گردید: حسابرس وبازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش بازرس علی البدل سیامک اعتمادی نژاد برای یک سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. معاملات موضوع ماده ۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10490147
آگهی تغییرات شرکت خمیر مایه و الکل رازی سهامی خاص شماره ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه ۲۳۰۷۴و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۷/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو و رئیس هیئت مدیره، حمید اعتضادی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، علی رضا حمیدی بنمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه عضو، علی احتشامی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر صنایع جانبی مدیرعامل و عضو و محمد حسین رسول پور بنمایندگی شرکت راصد صنعت توسعه عضو حق امضای اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با متفق مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضا هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10556458
آگهی تصمیمات شرکت بازرگانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۱۰۸۲۲و شناسه ملی:۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۷/۹/۱۳۸۹ و تنفس مربوطه شرکت مزبور که در تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۸۹ واصل گردید موارد ذیل به تصویب مجمع مزبور رسید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فریوران هدف به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۸۷۳۱۱۹ به سمت بازرس اصلی و غلامحسین سمیعی تبریزی به کد ملی ۰۰۴۲۳۵۵۱۰۹ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۸۹ مرکز اصلی شرکت به تهران میدان ونک خ برزیل شرقی کوی لاله پلاک ۴ کدپستی ۱۴۳۵۷۱۳۴۱ انتقال یافت و ماده ۵ اساسنامه اصلاح گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10827394
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی عام) بشماره ثبت۲۲۸۱۳ کلاسه۲۳۰۷۴و شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۲۴/۱۲/۸۸ که طی نامه وارده۷۳۰۲۶/۱/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتند از: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان، شرکت کشت و صنعت امیرکبیر، شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی، شرکت راصد صنعت توسعه. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11004493
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی عام) ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه ۲۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: بموجب موافقتنامه شماره ۲۴۲۸/ن/۳۲ ۵/۵/۹۰ شرکت به خمیرمایه و الکل رازی تغییر نام یافت رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11079250
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل توسعه نیشکر و صنایع جانبی (سهامی عام) ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه ۲۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۶/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11122132
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی (سهامی عام) ثبت ۲۲۸۱۳ کلاسه ۲۳۰۷۴ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد بازرسین برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13389400
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵/۴ میلیارد ریال به مبلغ پنجاه میلیارد ریال منقسم به پنج میلیون سهم ده هزار ریالی با نام از محل مطالبات حال شده سهامداران و از طریق صدور سهام جدید افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۶۰۱۲۸۸۸۴۹۸۰۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488435
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ و شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۴۰۷۲۲۷۵۹۳۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13488436
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: علی احتشامی به شماره ملی ۲۲۹۶۸۰۶۷۷۵ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ مدیرعامل امیر حسین کریمی کاشانی به شماره ملی۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ رئیس هیئت مدیره حمید اعتضادی به شماره ملی ۱۰۶۲۶۱۷۰۲۹ به نمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیر کبیر به شناسه ملی۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ نائب رئیس هیئت مدیره علیرضا حمیدی به شماره ملی ۱۷۵۵۴۳۵۱۴۲ به نمایندگی از شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ عضو هیئت مدیره و محمد حسین رسولپور به شماره ملی۴۴۱۰۱۶۱۸۵۷ به نمایندگی از شرکت راصد صنعت توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۴۴۲۶۰ عضو هیئت مدیره. ضمنا حق امضاء اوراق مالی و اسناد تعهد آور با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۴۰۷۸۲۶۶۵۳۹۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13656729
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و ترازنامه و صورت جریان وجوه نقد شرکت خمیرمایه و الکل رازی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه آتیه اندیش ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۲۲۱۵۷۳۵۷۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13992076
آگهی تغییرات شرکت خمیرمایه و الکل رازی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۱۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۷۸۵۴۰
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه آتیه اندیش ارقام به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۲۰۲۳۴۸۳۰۴۴۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک