شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860858805


شماره ثبت:
20771
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1383/11/27
آدرس:
اهواز كيلومتر35جاده اهواز ابادان 6347173115

اشخاص

عنوان طبق آگهی
ستار شکیبا 13275830
عطاء اله ابراهیمیان طادی 13275830
حمید اعتضادی 13275830
محمود قدرتی 13275830
شارخ موری 13275830

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 961447
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. عطاء اله ابراهیمیان بنمایندگی از طرف کشت و صنعت امیرکبیر عضو و رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا بنمایندگی از طرف شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو، محمود قدرتی بنمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی بسمت مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، حمید اعتضادی بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی از طرف کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با متفق مدیرعامل و مدیرمالی یا یکی از اعضا هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و مدیرمالی توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۶۳۶۳۰۹۵ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1025966
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۶/۱۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: در پاراگراف اول ماده ۳ اساسنامه بعد از کلمه شکر کلمات (شکر داروئی شکر قهوه‌ای انواع شکر طعم دار پس از اخذ مجوزه‌های لازم بموضوع اضافه شد مفاد بین الهلاین بعنوان بند ۲۷/۵۰ به انتهای ماده ۵۰ اضافه می‌شود بند ۲۷/۵۰: پیشنهاد آئین نامه‌های مالی معاملاتی استخدامی به مجمع عمومی مفاد بند ج ماده ۵۶ کاملا حذف و بشرح بند بین الهلاین (هیئت مدیره می‌تواند با کسب موافقت قبلی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، مدیرعامل را در هر زمان عزل نماید) اصلاح گردید. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۱۱۲۳۴۶۹ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1038159
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: بازرسین برای یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس قانونی و حسابرس بازرس اصلی سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۱۹۷۶۳۲۰ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9883934
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان سهامی عام ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۱۰/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس و سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9998553
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت حکیم فارابی خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۲۰۷۷۱ کلاسه ۲۱۰۳۲شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده ۱۸۲۸۰ ۲/۱۲/۸۸ ارسال گردید: حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش بازرس علی البدل سیامک اعتمادی نژاد برای یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12713511
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۲۵۳۷۱۴۳۱۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275828
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ - شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ - شرکت کشت و صنعت امیرکبیربا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶به عنوان اعضای هیأت مدیره تا تاریخ۲۸/۸/۱۳۹۷انتخاب شدند. ش۹۵۱۱۰۶۷۹۴۹۰۰۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13275830
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیأت مدیره به شرح ذیل تا تاریخ ۲۸/۸/۱۳۹۷ انتخاب گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی باشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲بانمایندگی ستار شکیبا باکدملی ۶۶۱۹۹۰۱۵۴۹ عضو هیأت مدیره - شرکت کشت وصنعت امام خمینی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸با نمایندگی محمود قدرتی باکدملی ۲۰۰۰۴۵۰۲۵۳ مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت امیرکبیربا شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹با نمایندگی عطاءاله ابراهیمیان باکدملی ۱۱۱۱۳۱۴۳۹۱رئیس هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰با نمایندگی شارخ موری باکدملی ۱۷۵۳۴۳۷۰۰۸عضو هیأت مدیره - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶با نمایندگی حمید اعتضادی باکدملی ۱۰۶۲۶۱۷۰۲۹عضو هیأت مدیره کلیه اسناد تعهدآور شرکت و همچنین کلیه چک‌ها - بروات سفته‌ها - و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و درغیاب مدیرعامل توسط دو نفراز اعضای هیأت مدیره به تشخیص هیأت مدیره همراه با مهرشرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۰۶۴۷۶۶۵۰۲۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13529257
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۵۰۳۴۹۷۲۹۹۱۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13714193
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تامین، تولید و فروش برق، بخار، آب فریند شده و سایر انرژی‌ها و خدمات مرتبط با موارد مذکور به موضوع شرکت اضافه گردید و ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید ش۹۶۰۸۲۴۶۵۸۵۳۸۲۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13930732
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت حکیم فارابی خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۰۷۷۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۵۸۸۰۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به۳۱/۰۶/۹۶ تصویب گردید. ش۹۶۱۲۲۰۳۴۱۱۷۹۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه