شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860836940


شماره ثبت:
18527
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1383/3/7
آدرس:
اهواز كيلومتر 40 جاده اهواز آبادان 6434135112

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرحسین کریمی کاشانی 13706596
عبدعلی ناصری 13706596
گودرز مراد سلطانی 13706596
شارخ موری 13706596

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 938729
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی ۶/۹/۹۱ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع عضو و هیئت مدیره، امیر درخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو، گودرز مراد سلطانی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، عبدعلی ناصری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تصویب گردید. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۵۲۸۳۰۹۶ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1008439
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد بازرسی برای مدت یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی ۳۸۷۳۲۰۶۸۷۰ فرزند علی ش ش ۵۷ بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۰۱۵۴۱۶۸ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9994895
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام ثبت ۱۸۵۲۷ کلاسه ۱۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۲/۸۹ که طی نامه وارده ۳۲۲۶ ۱۰/۳/۸۹ ارسال گردید: ۱ اعضای هیئت مدیره عبارتند از: مهندسی گودرز مراد سلطانی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره و عضو، شارخ موری بنمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت و دعبل خزاعی و عبد علی ناصری بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان و امیر درخشان زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امیرکبیر اعضاء هیئت مدیره. اختیارات قبلی بشرح اختیارات مدیرعامل قبلی می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10441349
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی (سهامی عام) ثبت ۱۸۵۲۷ دفتر الحاقی جلد۴ صفحه ۲۱۵ کلاسه ۱۸۷۸۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی و عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۶/۹/۸۹ و ۲۰/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. عبارتنداز: ۱ شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ۲ شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) ۳ شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان ۴ شرکت کشت و صنعت امیرکبیر ۵ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند. عبارتند از: موسسه حسابرسی فریوران هدف بازرس اصلی و حسابرس غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10756517
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت سلمان فارسی سهامی عام شماره ثبت ۱۸۵۲۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱/۹/۹۱ و ۱۱/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی ۶/۹/۹۱ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: امیر حسین کریمی کاشانی بنمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع عضو و هیئت مدیره، امیر درخشان زاده بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو، گودرز مراد سلطانی بنمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره، شارخ موری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، عبدعلی ناصری بنمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان عضو هیئت مدیره اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه تصویب گردید. مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12745491
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۲۵۲۱۴۴۲۹۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13626916
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی شامل حساب سود و زیان و تراز نامه منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ انتخاب و تعیین گردید. - روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۷۰۳۵۲۰۸۰۹۳۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706594
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ و شرکت کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۸۲۱۶۰۷۵۳۱۸۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13706596
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیر حسین کریمی کاشانی به شماره ملی۰۰۴۲۳۹۸۶۰۶ به نمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به سمت رئیس هیئت مدیره گودرز مراد سلطانی به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۶۵۶ به نمایندگی از کشت و صنعت امام خمینی ره به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل عبدعلی ناصری به شماره ملی ۱۸۲۸۴۷۶۲۱۸ به نمایندگی از شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ عضو هیئت مدیره و شارخ موری به شماره ملی ۱۷۵۳۴۳۷۰۰۸ به نمایندگی از کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ عضو هیئت مدیره امیر درخشان زاده به شماره ملی به نمایندگی از کشت وصنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ عضو هیئت مدیره. حق امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت و سایر اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل نیز به تشخیص هیات مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۸۲۱۹۹۸۱۴۲۹۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008060
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت سلمان فارسی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۸۵۲۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۳۶۹۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۲۱۰۸۲۳۱۹۵۸۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه