شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860822620


شماره ثبت:
17045
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1382/8/8
آدرس:
اهواز كيلومتر75جاده اهواز خرمشهر 6438137554

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین امیلی 12677063
محمد فتحی مکوند 12677063
ستار شکیبا 12677063
منصور سلیمانی فر 14102285
کاوه مختاری 14102285

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 891565
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوستی تصویب شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۲۱۸۰۹۶۹۲ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030422
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ یک سال انتخاب شدند: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۱۷۳۱۴۸۶ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9691085
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان سهامی خاص شماره ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۲/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوستی تصویب شد. مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9845529
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان سهامی عام ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۹/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتنداز: موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بازرس اصلی و حسابرس سیامک اعتمادی نژاد بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10279084
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده ۱۷۸۸۸ ۲۰/۱۱/۸۸ ارسال گردید: بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش، بازرس علی البدل سیامک اعتمادی نژاد برای یکسال مالی انتخاب شد. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11057695
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۵ کلاسه ۱۷۳۰۶ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی هیئت مدیره مورخ ۳/۱۲/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین آمیلی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره، ستار شکیبا نماینده کشت و صنعت امام خمینی ره نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل، داریوش روحانی نماینده شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی عضو هیئت مدیره، کاوه مختاری نماینده شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر عضو هیئت مدیره، غلامحسین فضیلت نماینده شرکت آبان بسپار توسعه عضو هیئت مدیره رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12677063
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۳۹۲۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی ۶۶۱۹۹۰۱۵۴۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی ۴۲۶۹۷۱۲۹۸۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی۱۹۱۰۴۱۸۶۶۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی۱۸۲۸۹۶۴۹۶۴ عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقوداسلامی با مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۵۶۵۲۵۷۰۱۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12722522
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاوربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تعیین گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۱۱۴۷۰۵۷۹۸۲۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12855328
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۶۱۵۷۹۸۴۱۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102284
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه آتیه اندیش نمودگر به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۴۱۱۵۸۷۳۲۴۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102285
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به نمایندگی حسین امیلی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۳۹۲۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شماره ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به نمایندگی ستار شکیبا به شماره ملی ۶۶۱۹۹۰۱۵۴۹ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شماره ملی۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی۴۲۶۹۷۱۲۹۸۸ عضو هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ به نمایندگی محمد فتحی مکوند به شماره ملی۱۹۱۰۴۱۸۶۶۸ عضو هیئت مدیره و شرکت آبان بسپار توسعه به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ به نمایندگی منصور سلیمانی فر به شماره ملی ۱۸۲۸۹۶۴۹۶۴ عضو هیئت مدیره حق امضاء کلیه اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، بروات و اسناد تعهدآور و قراردادها عقود اسلامی (با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل توسط دو نفر از اعضای هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۱۱۱۱۲۴۰۴۶۴۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14102286
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت میرزاکوچک خان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۵ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی آن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ و شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیر کبیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ و شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۱۱۶۵۱۹۷۷۶۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه