شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860822616


شماره ثبت:
17044
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1382/8/8
آدرس:
اهواز كيلومتر 25 جاده اهواز آبادان 6434135111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسین امیلی 13245309
محمد امین روزبخش زاده 13245309
کاوه مختاری 13245309
کیومرث کاظمی 13245309
گودرز مراد سلطانی 13245309

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 572056
آگهی تغییرات شرکت کشت وصنعت دعبل خزاعی (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲/۹/۹۰ تصمیمات زیراتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد بازرسین برای یکسال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی فریوان هدف بازرس قانونی و حسابرس غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۱۰۵۴۸۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 928721
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به پانصد میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم ده هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات یکی از سهامداران افزایش یافت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۲۳۲۳۷۵۸۶ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1057625
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. موسسه حسابرسی هدف همکاران بازرس قانونی و حسابرس و غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۳۷۶۱۴۰۸ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9704572
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۱/۸۹ اختیارات مدیرعامل بشرح ذیل تنظیم و مورد تصویب قرارگرفت: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی تدوین آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات مورد نیاز شرکت و پیشنهاد به هیئت مدیره برای اتخاذ تصمیم پیشنهاد ایجاد و حذف نمایندگی یا شعب در هر نقطه از ایران و یا خارج از ایران به هیئت مدیره برای اتخاذ تصمیم نصب و عزل کلیه مامورین و کارکنان شرکت تعیین شغل و حقوق و دستمزد و پاداش و ترفیع و تنبیه، تعیین سایر شریط استخدامی و معافیت و خروج آنها از خدمت و مرخصی و بازنشستگی و مستمری وراث آنها با رعایت آئین نامه استخدامی پرسنلی تبصره انتصاب معاونین صنعت و کشاورزی پس از پیشنهاد مدیرعامل از اختیارات هیئت مدیره میباشد تنظیم و ارائه بودجه پیشنهادی سالیانه شرکت به هیئت مدیره افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن بنام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر با رعایت آئین نامه مالی شرکت و ماده ۵۶ اساسنامه دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت و متفرعاتش تعهد ظهر نویسی قبولی پرداخت و درخواست اوراق بهادار تجارتی با رعایت ماده ۵۶ اساسنامه تعهد هرنوع قرارداد و تغییر و تبدیل و فسخ و اقاله آن در مورد خرید و فروش و معاوضه اموال منقول که جز موضوع شرکت باشد و بالجمله انجام کلیه عملیات و معاملات در ماده ۳ این اساسنامه باستناء اموال غیرمنقول و با رعایت ماده ۵۶ اساسنامه و آئین نامه‌های مالی و معاملاتی پیشنهاد واگذاری یا تحصیل هرگونه حق کسب و پیشه و تجارت (سرقفلی) به هیئت مدیره پیشنهاد تقدیم درخواست و پیگیری اقدام برای ثبت هر گونه اختراع نام نشان تصویب و علائم تجاری و یا خرید و فروش با واگذاری اختراعات و ورقه اختراع و یا هرگونه حقوق و امتیازات مربوط به آنها به هیئت مدیره عقد هرگونه قرارداد اجاره چه شرکت موجر باشد و چه مستاجر و اقاله و فسخ آنها و تقاضای تعدیل اجاره بهاء و تادیه عین مستاجره در موارد مرتبط با اموال منقول و در چارچوب آئین نامه‌های مالی و معاملاتی شرکت به امانت گذاردن هرگونه اسناد و مدارک و وجوه شرکت در صندوق و حسابهای دولتی و خصوصی و استرداد آنها اقاله هرگونه دعوای حقوقی و جزائی و دفاع از هر نوع دعوای حقوقی و جزائی اقاله شده از طرف شرکت و بنام شرکت در هریک از دادسراها و دادگاههای خصوصی یا عمومی در جهت استیفای یکایک حقوق واقعی یا متصور و.. شرکت و سهامدارانش و نیز دفاع از شرکت و بنام شرکت در مقابل هر دعوای اقاله شده علیه شرکت چه جزائی و چه حقوقی در هریک از مراجع اختصاصی یا عمومی در جهت استیفای حقوق مذکور با حق حضور و مراجع به مقامات انتظامی، قضات، تحقیق و استعفا کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات اعلام اراده و نظر درخواست پژوهش، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی مصالحه و سازش استرداد اسناد و دادخواست و دعوا و انکار و تکذیب اسناد و اعلام جعل و تعیین جاعل و حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری با توافق نامه داوری جداگانه و ارجاع دعوه داوری و تعیین و گزینش داور منتخب با حق صلح یا بدون آن و اجرای حکم نهائی و قطعی داوری و درخواست تخلیه خلع ید و رفع تصرف عدولی و مزاحمت، درخواست ضرر و زیان و صدور دستور لازم الاجرا (جزائیه) و تعقیب آنها و معرفی بدهکار و... و کارشناس و اموال بدهکار در جلسه مزایده در مقابل طلب شرکت انتخاب و عزل وکیل و یا نماینده با حق توکیل مکرر و اقرار در ماهیت دعوا و جلب ثالث و دعوی متقابل و دفاع در مقابل آنها و تامین خواسته و تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم محکوم به و امور مشابه دیگر از قبیل آنچه گذشت تعیین میزان استهلاکها با توجه به قوانین جاری شرکت تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر شش ماه یکبار و ارائه به بازرس پس از تصویب هیئت مدیره تنظیم خلاصه صورت دارائی و دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب سود وزیان شرکت و ارائه به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره شرکت رئیس ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10225973
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی (سهامی عام) ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۸۸ که طی نامه وارده ۱۷۷۸۵ ۱۹/۱۱/۸۸ ارسال گردید: حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی هدف، بازرس علی البدل غلامحسین سمیعی تبریزی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تائید و تصویب قرار گرفت. صورتهای مالی و ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10475758
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۶/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: سرمایه شرکت از مبلغ سیصد میلیارد ریال به پانصد میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ سهم ده هزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل مطالبات یکی از سهامداران افزایش یافت. مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10656768
آگهی تغییرات کشت و صنعت دعبل خزامی سهامی عام شماره ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

با استناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۲۴/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخه ۲۴/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند. حسین آمیلی بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان رئیس هیئت مدیره و عضو محمد امین روز بخش زاده بنمایندگی از شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و عضو. محمد فتحی مکوند بنمایندگی از شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو. کاوه مختاری بنمایندگی از شرکت مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی (آبان بسپار) عضو. حق امضای اوراق و اسناد رسمی و قراردادها طبق اساسنامه می‌باشد. مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10696543
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی سهامی خاص ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی مدت دو سال انتخاب شدند عبارتنداز: حسین آمیلی عضو و رئیس هیئت مدیره به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزاکوچک خان محمد امین روزبخش زاده نائب رئیس و مدیرعامل به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) عبدالهادی داریوند پور عضو به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیرکبیر محمد فتحی مکوند به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی کاوه مختاری به نمایندگی مجتمع کارخانجات پشتیبانی توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو هیئت مدیره رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10725845
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزائی سهامی عام ثبت ۱۷۰۴۴ کلاسه ۱۷۳۰۵ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد. معاملات موضوع ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تصویب قرار گرفت. بازرسین برای مدت یکسال انتخاب و عبارتنداز: موسسه حسابرسی فریوران هدف بازرس اصلی غلامحسین سمیعی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669994
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۲۰۲۵۰۸۴۱۱۶۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245308
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ و آبان بسپار توسعه به شماره ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۰۱۸۸۹۴۵۵۰۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13245309
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ به نمایندگی حسین آمیلی به شماره ملی ۰۰۳۴۷۳۹۲۰۳ رئیس هیئت مدیره و توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به نمایندگی کیومرث کاظمی به شماره ملی ۱۹۷۱۸۰۶۳۹۰ عضو هیئت مدیره و کشت و صنعت امام خمینی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸ به نمایندگی محمد امین روزبخش زاده به شماره ملی ۱۸۱۶۹۳۸۶۳۷ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و کشت و صنعت امیر کبیر به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ به نمایندگی گودرز مراد سلطانی به شماره ملی ۱۸۸۰۸۷۳۶۵۶ عضو هیئت مدیره و آبان بسپار توسعه به شماره ملی ۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به نمایندگی کاوه مختاری به شماره ملی ۴۲۶۹۷۱۲۹۸۸ عضو هیئت مدیره ش۹۵۱۰۱۸۱۵۲۶۵۴۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13501468
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۰۴۴ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آتیه اندیش به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۹۷۹۶۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۴۱۷۵۵۵۱۴۲۹۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه