شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860791488


شماره ثبت:
13567
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1381/2/5
آدرس:
اهواز بلوار گلستان ساختمان شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبي 6453137111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای رسول طاعتی انبوهی 13148365
عزت اله رضایی عراقی 13353148
حسن حمدی 13353148
ناصر مجدی 13353148
داریوش روحانی 13353148

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 987721
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۹/۹۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس پرویز صادقی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۸۴۰۳۱۸۴ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 998966
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: عزت اله رضایی عراقی به نمایندگی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی عضو و رئیس هیئت مدیره، فریبرز کریمی زند به نمایندگی شرکت کشت و صنعت امیر کبیر عضو و نایب رئیس هیئت مدیره، ناصر مجدی به نمایندگی شرکت میرزا کوچک خان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. حسن حمدی به نمایندگی شرکت دعبل خزاعی و حمید اعتضادی به نمایندگی شرکت آبان بسپار توسعه اعضا هیئت مدیره. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۸۹۴۳۴۳۱ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045151
آگهی تغییرات کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۶۷ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: ماده ۳۵ و ۵۰ و ۵۶ اساسنامه طبق صورت جلسه فوق الذکر اصلاح می‌گردد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۲۶۴۰۳۸۴ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9763420
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره (سهامی عام) ثبت۱۳۵۶۷ دفتر الحاقی جلد۴ صفحه۱۸۳ کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۷/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب و عبارتند از: موسسه حسابرسی فراز مشاور بازرس اصلی و حسابرس، پرویز صادقی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10452649
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام ثبت ۱۳۵۶۷ کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

بموجب صورت جلسه و هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۸۸ که طی نامه وارده ۱۱۶۵۹ ۲۱/۷/۸۷ ارسال گردید. آقای حمید اعتضادی و حسن حمدی بعنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10514707
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی (ره) سهامی عام ثبت ۱۳۵۶۷کلاسه ۱۳۸۲۸ شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۹/۷/۸۹ که طی نامه وارده ۹۴۵۱۲۱/۷/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند عبارتنداز: ناصر مجدی به نمایندگی شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان مدیرعامل عزت ا … رضایی عراقی نماینده شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی رئیس هیئت مدیره فریبرز کریمی زند به نمایندگی از شرکت امیرکبیر نائب رئیس هیئت مدیره حسن حمدی نماینده شرکت دعبل خزاعی حمید اعتضادی نماینده شرکت کارخانجات پشتیبانی اعضاء هیئت مدیره انتخاب شدند رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13087836
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هدف همکاران به شناسه ملی۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۸۰۲۹۳۷۳۱۶۶۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13148365
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رسول طاعتی انبوهی به شماره ملی ۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱ تا تاریخ ۱۹/۰۷/۱۳۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. ش۹۵۰۹۰۳۳۹۸۶۱۰۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353148
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ به نمایندگی عزت اله رضایی عراقی به شماره ملی ۰۵۳۲۷۶۹۲۳۶ رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ ه نمایندگی ناصر مجدی به شماره ملی ۱۷۵۰۵۱۹۸۶۰ مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ به نمایندگی حسن حمدی به شماره ملی ۱۷۵۲۲۳۲۲۳۲ و شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ به نمایندگی داریوش روحانی به شماره ملی ۴۶۲۲۰۱۶۸۸۵ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹ به نمایندگی رسول طاعتی انبوهی به شماره ملی ۴۳۲۰۶۶۰۱۶۱ اعضای هیئت مدیره. حق امضای کلیه کلیه اوراق و اسناد تعهد آور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر میباشد. اعضای هیئت مدیره به منظور تسهیل در گردش امور، به اتفاق آراء حق امضای خود را به جای دو امضاء به آقای حسین رسائی مدیرامور مالی شرکت تفویض نموده که با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۳۶۴۱۱۴۲۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13353202
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۵۶۴۹۲ - شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۲۰ - شرکت کشت و صنعت دعبل خزاعی به شماره ملی ۱۰۸۶۰۸۲۲۶۱۶ - شرکت کشت و صنعت نیشکر امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۸۲۴۲۱۹ و شرکت آبان بسپار توسعه به شناسه ملی۱۰۸۶۰۲۳۷۵۳۹. ش۹۵۱۲۲۳۲۰۶۹۶۳۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635306
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور بعنوان بازرس قانونی و حسابرس و موسسه حسابرسی هدف همکاران بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶انتخاب و تعیین گردید. روزنامه اطلاعات برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۷۱۰۱۸۶۱۷۸۷۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13678482
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

در در سطر نهم قسمت حق امضا کلمه اشتباه می‌باشد که صحیح آن بدین شرح می‌باشد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور، چک‌ها، سفته‌ها، بروات و سایر اوراق تجاری با امضای متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهرشرکت معتبر می‌باشد. اعضای هیئت مدیره به منظور تسهیل در گردش امور، به اتفاق آراء حق امضای خود را به جای یکی از دو امضاء به آقای حسین رسائی مدیرامور مالی شرکت تفویض نموده که با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۳۳۸۳۲۵۴۷۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14012977
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت امام خمینی ره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۶۷ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۹۱۴۸۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی هدف همکاران به شماره ملی ۱۰۳۲۰۵۳۷۵۲۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۱۵۷۲۴۷۴۲۵۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه