شرکت عمران کاران خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860740640


شماره ثبت:
7552
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1375/12/1
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان اهواز - بخش مركزي - شهر اهواز-محله امانيه-خيابان عارف-خيابان دز-پلاك 103-طبقه اول- 6133863345

اشخاص

عنوان طبق آگهی
امیرحسین احمدزادهء نامدار 13667349
فرامرز رساپور 13667349
حمیدرضا هلاکوئی 13667349
آقای فرهاد روزخوش 13920830
فرج الله خبیر 13920830
شاپور نصیر زاده 13920830
آقای محمدعلی مهدی سلطانی 14036597
حسن اسکندری نیا 14036597

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556640
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود ایران مشهود بازرس اصلی محمدصادق حشمتی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۳۶۶۹۵۰۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 587050
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ دفتر الحاقی جلد ۸ صفحه ۲۶۹ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مجتبی نیک کردار رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، احمد ضیائی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، حمیدرضا رضا هلاکویی عضو بنمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان، محمدرضا خیامی مدیرعامل و عضو بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، فرامرز رسا پور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اسناد عادی با مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۴۷۴۱۷۰۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 976685
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۸/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱۰/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حمیدرضا هلاکوئی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان رئیس هیئت مدیره، حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران نایب رئیس هیئت مدیره، مجتبی نیک کردار به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار عضو هیئت مدیره، فرامرز رساپور به نمایندگی از شرکت پیشتیان ایجاد ساختمان عضو هیئت مدیره، محمد رضا خیامی به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اسناد عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی و محمد صاد حشمتی بازرس علی البدل برای یک سال انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۷۵۵۱۵۱۷ مسئول ثبت شرکتهای اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9581102
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی خاص) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۵/۹/۸۸ که طی نامه وارده ۱۵۴۸۱۷/۱۰/۸۸ ارسال گردید: بازرس اصلی مؤسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس علی البدل محمدصادق حشمتی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9983647
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ کلاسه شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۸/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود ایران مشهود بازرس اصلی محمدصادق حشمتی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی شرکت تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10016196
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) ثبت ۷۵۵۲ دفتر الحاقی جلد ۸ صفحه ۲۶۹ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای مابقی دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: مجتبی نیک کردار رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، احمد ضیائی عضو و نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران، حمیدرضا رضا هلاکویی عضو بنمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان، محمدرضا خیامی مدیرعامل و عضو بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، فرامرز رسا پور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و اسناد عادی با مدیرعامل با مهر شرکت معتبر میباشد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10359023
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان سهامی عام ثبت ۷۵۵۲ کلاسه ۷۸۱۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۱/۹/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرج ا … خبیر رئیس هیئت مدیره بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان، حمیدرضا هلاکویی نایب رئیس هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان، احمد ضیائی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو هیئت مدیره، علی محمد مرعشی مدیرعامل خارج از اعضاء، عباس هلاکویی بنمایندگی شرکت صنعتی حامی کار خوزستان عضو هیئت مدیره، فرامرز رساپور بنمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو هیئت مدیره، حق امضاء اوراق مالی و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد اسناد عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای مدت یکسال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمدصادق حشتمی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788931
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ تصویب گردید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۲۱۶۱۵۴۷۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12788932
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزاده نامدار به شماره ملی۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۲۲۱۴۲۴۵۶۷۲۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667347
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ و شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ و شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ و شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۷۲۶۸۸۸۶۸۳۶۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13667349
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به عنوان رئیس هیئت مدیره و امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به عنوان عضو هیئت مدیره و محمدرضا خیامی به شناسه ملی ۱۷۵۱۲۷۶۷۶۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه قراردادها و اسناد و اوراق بهادار و الزام آور با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اسناد عادی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۰۷۲۶۱۱۴۹۵۶۵۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13892285
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل و مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۶۱۲۰۵۱۱۹۲۳۷۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13920830
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و حسن اسکندری نیا به شماره ملی ۵۲۷۹۷۸۶۴۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و فرهاد روزخوش به شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره و محمدعلی مهدی سلطانی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۹۲۰۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و شاپور نصیرزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۶۲۳۲۰۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۶۱۲۱۵۷۵۹۴۷۴۲۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14036597
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای حسن اسکندری نیا به شماره ملی ۵۲۷۹۷۸۶۴۵۴ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به سمت عضو هیئت مدیره آقای شاپور نصیرزاده به شماره ملی ۵۲۷۹۶۲۳۲۰۲ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمدعلی مهدی سلطانی به شماره ملی ۰۵۳۲۹۴۹۲۰۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۷۰۲۲۹۷۵۲۱۵۹۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14198695
آگهی تغییرات شرکت عمران کاران خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۵۵۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس امانیه خیابان دز شرقی پلاک ۱۰۳ - کدپستی: ۶۱۳۳۸۶۳۳۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۶۱۲۹۹۸۸۲۳۲۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه