رشد صادرات خوزستان

شرکت رشد صادرات خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860737754
اهواز امانيه خ دز پ 103 6133863345
8
افراد
2
آگهی‌ها
7256
شماره ثبت
1375/8/12
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 14055754
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل مقرر گردید: ۱ آقای عباس هلاکوئی به کدملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲ به سمت رئیس هیأت مدیره ۲ آقای فرج ا … خبیر به کدملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت عمران کاران خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰ به سمت نائب رئیس هیأت مدیره ۳ آقای جواد نمکی به کدملی ۱۸۸۲۲۳۲۳۳۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱ به سمت عضو هیأت مدیره ۴ آقای حسنعلی سینایی به کدملی ۱۷۵۱۲۵۱۱۷۹ به نمایندگی از شرکت خدمات مهندسی فنی کاران خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۵۹۷۰ به سمت عضو هیأت مدیره ۵ آقای عباس نعامی به کدملی۱۸۱۹۶۶۰۹۷۴ به نمایندگی از شرکت خدمات کارگزاری سهام جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۸۸۳ به سمت عضو هیأت مدیره ۶ آقای احسان خدری به شناسه ملی ۱۸۸۲۲۹۲۴۷۲ خارج از سهامداران به سمت مدیرعامل. حق امضاء اوراق مالی، اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء متفق رئیس هیأت مدیره و نایب رئیس هیأت مدیره با مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۳۰۸۷۶۸۳۲۲۹۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14055755
آگهی تغییرات شرکت رشد صادرات خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۲۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکتهای سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲، عمران کاران خوزستان به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۶۴۰، شرکت خدمات مهندسی فنی کاران خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۵۹۷۰، خدمات کارگزاری سهام جنوب (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۴۰۸۸۳، صنعتی حامی کار خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۸۷۲۱. آقای سیدمحمدباقر جزائری مقدس به شناسه ملی ۱۷۵۰۵۳۰۹۶۱ بعنوان بازرس اصلی و آقای امین نمکی به شناسه ملی ۱۸۸۲۲۲۸۰۸۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال (سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷) انتخاب شدند. روزنامه نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۷۰۳۰۸۸۰۱۳۱۹۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک