شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860736052


شماره ثبت:
7068
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1375/5/28
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان اهواز - بخش مركزي - شهر اهواز-محله امانيه-خيابان عارف-خيابان دز-پلاك 103-طبقه اول- 6133863345

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حمیدرضا هلاکوئی 13147630
امیرحسین احمدزادهء نامدار 13908190
فرامرز رساپور 13908190
فرج الله خبیر 13908190
عباس هلاکوئی 13908190
آقای فرهاد روزخوش 13908190

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 961438
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی مورخ ۲۵/۹/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۲۵/۹/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: فرامرز رسا پور عضو و رئیس هیئت مدیره، عباس هلاکویی عضو و نایب رئیس، مجتبی نیک کردار عضو، حسن پور فرج قاجاری عضو، فرج الله خیبر مدیرعامل و عضو حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۶۶۸۷۶۵۲ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 961440
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۶۶۸۷۷۵۶ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962827
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۹/۹۰ بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی و تزارنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد. فرامرز رساپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو و رئیس هیئت مدیره عباس هلاکویی بنمایندگی از طرف شرکت سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی نیک کردار بنمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو فرج اله خبیر بنمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن آوری مدیرعامل و عضو حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضا عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس ابراهیم موسوی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۲۶۶۸۷۵۴۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221203
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. سرمایه شرکت به هفتاد میلیارد ریال منقسم به هفتاد میلیون سهم یکهزار ریالی از طریق صدور سهام جدید و از محل سود تقسیم نشده و سایر اندوخته‌ها مطابق بند سه ماده ۱۵۸ لایحه اصلاحی قانون تجارت افزایش یافت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۷۹۰۳۴۲۶۷۴۱ کفیل ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10025383
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام ثبت ۷۰۶۸ دفتر الحاقی جلد ۲ صفحه ۲۰۴ کلاسه ۷۳۲۹ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۹/۸۹ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۹ تصویب شد معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس، ابراهیم موسوی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10760973
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۸/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ تصویب شد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. مسئول ثبت شرکت‌های اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10819247
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام ثبت ۷۰۶۸ کلاسه ۷۳۲۹شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۹/۸۸ که طی نامه وارده ۶۴۱۸۱۸/۵/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: فرج اله خیبر به نمایندگی از شرکت ساختمان وتوسعه فن آوری عضو و مدیرعامل احمد ضیائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران رئیس هیئت مدیره مجتبی نیک کردار به نمایندگی از شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان نائب رئیس هیئت مدیره حسن پور فرج قاجاری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو اصلی عباس هلاکویی به نمایندگی از طرف سازمان هیماری شهرداری‌های خوزستان عضو اصلی برای مدت دو سال انتخاب شدند حق امضاء اوراق مالی و اسناد رسمی و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و در غیاب ایشان با رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت و اوراق عادی با مدیرعامل در غیاب ایشان با نائب رئیس همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. حسابرس و بازرس اصلی موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس علی البدل ابراهیم موسوی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹ انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۸۸ تصویب شد. معاملات مشمول ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت تصویب شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10897147
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان سهامی عام شماره ثبت ۷۰۶۸ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۵/۹/۹۰ بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورت‌های مالی و تزارنامه سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ تصویب شد. فرامرز رساپور بنمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران عضو و رئیس هیئت مدیره عباس هلاکویی بنمایندگی از طرف شرکت سازمان همیاری شهرداری‌های خوزستان عضو و نایب رئیس هیئت مدیره مجتبی نیک کردار بنمایندگی از طرف شرکت پشتیبانی اوراق سرمایه گذاری ساختمان عضو فرج اله خبیر بنمایندگی از طرف شرکت ساختمان و توسعه فن آوری مدیرعامل و عضو حسن پور فرج قاجاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین عضو هیئت مدیره اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حق امضای اوراق مالی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و در غیاب دو نفر از ایشان با امضا عضو دیگر هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات عادی و اداری با امضا مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ انتخاب شدند و عبارتند از: موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر بازرس اصلی و حسابرس ابراهیم موسوی بازرس علی البدل روزنامه اطلاعات جهت آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12650300
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳، شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹، شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷، شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۴۱۱۲۰۸۸۳۵۳۱۱۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12680197
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره، عباس هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره، فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره، فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیات مدیره، حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل. کلیه اسناد و اوراق مالی و تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۴۱۲۰۸۹۴۰۴۵۸۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12738807
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: قسمتی از اختیارات ماده ۵۲ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۱۲۲۱۸۱۸۵۱۳۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147630
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره عباس هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ به نمایندگی از شرکت رشد صادرات خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۷۷۵۴ به سمت نایب رئیس هیات مدیره فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره حمیدرضا هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیات مدیره فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۵۰۹۰۲۱۰۸۲۱۵۶۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13269497
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری وتوسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی احراز ارقام به شماره ملی ۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات و نور خوزستان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۵۱۱۰۳۲۲۶۴۹۷۸۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13859326
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل گزارش عملکرد هیات مدیره و ترازنامه شرکت و حساب سود و زیان منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل و مؤسسه حسابرسی احراز ارقام به شناسه ملی۱۰۳۲۰۲۹۴۷۴۹ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال (سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۷) انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت تعیین گردید. اشخاص حقوقی ذیل بعنوان اعضاء هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند: شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ ش۹۶۱۱۱۶۴۸۸۴۱۴۴۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13908190
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری و توسعه خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۰۶۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۶۰۵۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردیدند:. آقای امیرحسین احمدزادهء نامدار به شماره ملی ۲۷۵۳۴۴۰۰۵۰ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۶۰۴۱۰ به سمت رئیس هیات مدیره.. آقای عباس هلاکوئی به شماره ملی ۱۷۵۳۹۹۴۳۸۱ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سازه‌های نوین کرت (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۸۶۹۱۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره.. آقای فرامرز رساپور به شماره ملی ۰۰۴۱۰۹۱۲۷۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۸۰۵۹۹ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرهاد روزخوش به شماره ملی ۱۸۶۱۰۴۴۶۰۷ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت پشتیبان ایجاد ساختمان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۵۱۸۳ به سمت عضو هیات مدیره.. آقای فرج الله خبیر به شماره ملی ۴۵۱۹۴۰۴۳۱۲ طبق حکم پیوست به نمایندگی از شرکت ساختمان و توسعه فن آوری (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۷۷۲۸۷ به سمت عضو هیات مدیره و مدیرعامل.. حدود اختیارات مدیرعامل رعایت مفاد اساسنامه شرکت و اجرای مصوبات هیات مدیره می‌باشد.. کلیه اسناد و اوراق مالی تعهدآور شرکت منجمله چکها، سفته‌ها، بروات و قراردادها با امضای متفق مدیرعامل به همراه یکی از اعضاء هیات مدیره با مهر شرکت معتبر خواهند بود. مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل و مهر شرکت اعتبار خواهد داشت. ش۹۶۱۲۱۲۶۳۲۵۱۲۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه