شرکت پتروشیمی فجر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860730192


شماره ثبت:
6629
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1377/5/3
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان بندرماهشهر - بخش بندر امام خميني - شهر بندرامام خميني-بندرامام خميني-خيابان منطقه ويژه اقتصادي بندرامام-خيابان سايت 2-پلاك 0-طبقه همكف- 6356178721

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جمشید سبزکار 12853393
حسن تقوی گنجی 12853393
آقای سید رحیم شریف موسوی 12853393
حسین شهریاری مرغچوئیه 12853393
علی اصغر فلاح 13003086
سید جواد کاظمی 13003086
علیرضا شمیم 13003086
رضا مهدی نژاد خسروی 13003086
محمد کرمانی 13003140
علیرضا خداکرمی 14071658
مهدی فرزانه 14071658
فرزاد فارسیانی 14265659
آقای امین شعبانی 14265659

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12853392
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۳۲۵۱۳۴۳۹۲۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12853393
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به نمایندگی جمشید سبز کار به شماره ملی ۳۶۲۰۹۱۷۹۹۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ به نمایندگی علیرضا شمیم به شماره ملی ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به نمایندگی حسن تقوی گنجی به شماره ملی ۲۰۶۱۰۲۰۴۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ به نمایندگی حسین شهریاری مرغچوئیه به شماره ملی ۱۲۴۹۶۹۲۰۹۱ به سمت عضو هیئت مدیره. علیرضا شمیم به شماره ملی ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، بهمراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: مدیرعامل یا یکی از اعضای هیأت مدیره امضای دوم: سید جواد کاظمی (رئیس امور مالی) یا یکی از اعضای هیأت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیأت مدیره بخشی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل با حق توکیل به غیر تفویض نمود. ش۹۵۰۳۲۵۵۹۸۷۲۷۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941011
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۵۱۰۸۰۱۸۶۷۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003086
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ به شرح ذیل تعیین گردید: محمد کرمانی به شماره ملی ۰۶۵۰۴۰۶۳۲۱ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت (استان مازندران) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ رئیس هیئت مدیره - علیرضا شمیم به شماره ملی ۲۰۰۲۷۸۸۹۲۸ به نمایندگی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - علی اصغر فلاح به شماره ملی۵۸۰۹۵۵۴۷۵۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ عضو هیئت مدیره - رضا مهدی نژاد خسروی به شماره ملی۱۳۷۹۰۳۷۷۶۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی بندر امام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ عضو هیئت مدیره - سید جواد کاظمی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۲۸۸۸۰ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ عضو هیئت مدیره. ش۹۵۰۶۱۴۳۴۹۳۵۵۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003136
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، بهمراه مهر شرکت معتبر باشد. امضای اول: مدیرعامل، یا یکی از اعضای هیات مدیره. امضای دوم: رئیس امور مالی یا یکی از اعضای هیات مدیره. همچنین قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۶۱۴۵۳۶۵۶۵۶۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003140
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد کرمانی به شماره ملی ۰۶۵۰۴۰۶۳۲۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۵۰۶۱۴۳۵۰۵۶۲۱۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13289752
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۲٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (دو هزار و پانصد میلیارد) ریال به مبلغ ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش هزار و پانصد میلیارد ریال) منقسم به ۶٫۵۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ (شش هزار و پانصد میلیون) سهم یکهزار ریالی از محل سود انباشته افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۱۱۱۳۶۰۶۵۵۸۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13601524
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی شرکت شامل ترازنامه در تاریخ ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسهحسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابدران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۹۷۱۲۶۰۷۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13870079
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بندرامام خمینی به آدرس منطقه ویژه اقتصادی بندر امام، سایت ۲، شرکت پتروشیمی فجر کدپستی ۶۳۵۶۱۷۸۷۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۲۳۴۳۳۴۵۰۲۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13987186
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان مازندران به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۱۲۹۷۷۲۷۶۲۴۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14071658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: علیرضا خداکرمی با شماره ملی ۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ بعنوان رئیس هیئت مدیره و غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد با شماره ملی ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و فرزاد فارسیانی با شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و مهدی فرزانه با شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ بعنوان عضو هیئت مدیره و سیدجواد کاظمی به عنوان دبیرهیئت مدیره کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، به همراه مهر شرکت معتبر باشد: ۱ امضای اول: آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد یا یکی از اعضای هیئت مدیره. ۲ امضای دوم: آقای سیدجواد کاظمی یا یکی از اعضاء هیئت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خویش بشرح صورتجلسه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۳۲۲۱۹۴۶۸۸۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173729
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مالی حافظ گام به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۵۲۷۱۵۴۳۲۳۸۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای امین شعبانی به شماره ملی ۳۸۵۹۸۳۸۵۳۹ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت (استان مازندران) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ برای باقیمانده دوره تصدی عضویت در هیأت مدیره شرکت پتروشیمی فجر انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۲۵۲۴۱۴۴۰۹۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14265659
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی فجر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۶۲۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند: اشخاص حقیقی زیر بعنوان نمایندگان اشخاص حقوقی برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: آقای علیرضا خداکرمی با شماره ملی ۰۰۵۶۰۱۴۲۰۱ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی مبین دارای شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ بعنوان رئیس هیأت مدیره. آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد با شماره ملی ۵۲۶۸۷۴۴۸۴۴ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل. آقای فرزاد فارسیانی با شماره ملی ۰۰۴۱۷۸۸۹۵۸ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام دارای شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای مهدی فرزانه با شماره ملی ۲۲۹۵۱۹۹۲۳۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی دارای شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ بعنوان عضو هیأت مدیره. آقای امین شعبانی با شماره ملی ۳۸۵۹۸۳۸۵۳۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان مازندران دارای شناسه ملی ۱۰۷۶۰۳۴۵۶۸۷ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای سیدجواد کاظمی به شماره ملی ۲۰۶۲۲۲۸۸۸۰ به عنوان دبیرهیأت مدیره انتخاب شد. کلیه اسناد مالی و اوراق بهادار از جمله چک و سفته با دو امضای متفق به شرح ذیل، به همراه مهر شرکت معتبر باشد: امضای اول: آقای غلامعلی زال خانی بنه شرف آباد یا یکی از اعضای هیأت مدیره. امضای دوم: آقای سیدجواد کاظمی یا یکی از اعضاء هیأت مدیره. ضمنا قراردادها و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیأت مدیره همراه با امضاء یکی از اعضاء هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره اختیاراتی به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود. ش۹۷۰۷۲۵۹۷۹۱۲۷۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه