شرکت پتروشیمی مارون (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860727671


شماره ثبت:
6499
تعداد بازدید:
13
تأسیس:
1377/11/24
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان بندرماهشهر - بخش بندر امام خميني - شهر بندرامام خميني-بندرامام خميني-خيابان منطقه ويژه اقتصادي بندرامام-خيابان سايت 2-پلاك 0-طبقه همكف- 6356178721

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالحمید امامی 12766165
آقای محمدرضا موثقی نیا 12959380
سید عباس حسینی 12959380
علیرضا غلامی 12959380
آقای سید رحیم شریف موسوی 13505034
اکبر لطفی 13739770
اصغر عارفی 13739770
مصطفی احمد زاده 13739770
عبدالمجید محمدی 13739770
آقای مصطفی امیدقائمی 14073907
آقای رضا افشین 14168371

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12766165
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا غلامی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ به نمایندگی از شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شماره ملی۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴ به سمت رئیس هیات مدیره و عبدالحمید امامی به شماره ملی ۰۰۴۷۱۳۴۱۸۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملی۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تعیین شدند. ش۹۵۰۲۰۶۵۶۰۳۴۳۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959380
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اکبر لطفی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۵۱۴۰۳ نماینده شرکت سرمایه گذاری عدالت استان کهگیلویه و بویر احمد به شناسه ملی ۱۴۰۰۰۲۶۸۱۵۰ به سمت عضو هیئت مدیره، محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی ۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ساتا به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، علیرضا غلامی به شماره ملی ۰۰۴۶۲۶۴۲۳۱ نماینده شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۶۳۸۶۰۴به سمت رئیس هیئت مدیره، عباس عصاری آرائی به شناسه ملی ۶۱۹۹۵۱۵۳۴۱ نماینده شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به سمت عضو هیات مدیره، سیدعباس حسینی به شماره ملی ۰۰۵۳۱۳۷۱۰۸ نماینده شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین تاپیکو به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تعیین گردیدند. ش۹۵۰۵۲۰۵۳۹۵۸۲۱۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13240436
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۰۱۵۴۶۴۱۴۹۹۴۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13505034
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سیدرحیم شریف موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۴۱۹۷۹۱۸۳۵۸۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13635843
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی هوشیار بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۷۱۱۲۹۹۷۶۶۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13684694
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ - شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ - شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۸۹۰۰۶ به عنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۸۰۸۴۱۸۲۱۹۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13739770
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ به نمایندگی اکبر لطفی به شماره ملی ۱۲۸۶۷۵۱۴۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۴۱۰۴ به نمایندگی مصطفی احمد زاده به شماره ملی ۶۶۱۹۶۵۷۵۳۲ عضو هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری اهداف به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به نمایندگی اصغر عارفی به شماره ملی ۴۵۰۰۷۴۶۳۵۸ رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۰۵۶۹۵ به نمایندگی سید رحیم شریف موسوی به شماره ملی ۲۱۲۱۲۸۰۹۳۶ عضو هیئت مدیره و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به نمایندگی محمد رضا موثقی نیا به شماره ملی۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ عضو هیئت مدیره و عبدالمجید محمدی به شماره ملی ۱۹۱۰۳۲۱۸۲۶ مدیرعامل اولویت صاحبان امضاءهای مجاز به شرح زیر تعیین گردید: مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره. رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره حدود اختیارات مدیرعامل پیوست تعیین گردید. ش۹۶۰۹۱۱۷۹۶۱۲۲۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13746766
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

کلیه سطر سوم: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۶ به قرا ذیل تعیین گردیدند اشتباه می‌باشد و (سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ به قرار ذیل تعیین گردیدند) صحیح می‌باشد که بدین وسلیه اصلاح می‌گردد. ش۹۶۰۹۱۴۲۶۴۸۷۷۷۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13921658
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس: استان خوزستان شهرستان بندرماهشهر بخش بندرامام خمینی شهربندرامام خمینی بندرامام خمینی خیابان منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی سایت دو طبقه همکف کدپستی۶۳۵۶۱۷۸۷۲۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۶۳۱۶۸۷۷۶۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073907
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مصطفی امید قائمی با شماره ملی ۱۲۸۶۹۱۴۹۸۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اهداف با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۰۸۸۱۳ به عنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. آقای محمدرضا موثقی نیا به شماره ملی ۰۰۳۴۵۴۶۹۰۱ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ش۹۷۰۳۲۳۵۷۰۶۲۸۵۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168364
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی قنبری به شماره ملی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان اصفهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۴۹۰۲۶۹ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ تعیین گردید. ش۹۷۰۵۲۳۳۷۶۴۵۶۹۶۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14168371
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: رضا افشین به شماره ملی ۱۲۲۹۵۴۷۸۸۶ به نمایندگی از سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح به شناسه ملی ۱۴۰۰۳۳۰۹۵۰۳ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب گردید. ش۹۷۰۵۲۳۶۵۶۶۳۴۶۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14217293
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی مارون شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۹۹ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۷۶۷۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل و موسسه حسابرسی هشیار بهمند و حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۶۲۴۱۹۰۶۷۳۱۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه