شرکت پتروشیمی شهید تندگویان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860726096


شماره ثبت:
6418
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1377/2/6
آدرس:
بندرامام منطقه ويژه اقتصادي پتروشيمي سايت 4 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
حسن تقوی گنجی 13387178
سید محمد کاظم بازگشا 13387178
اسداله اکبراف 13387178
آقای جمشید مبارکی 13387178
محمد رضا سلیمان زاده بیدگلی 13387178

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12778531
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی آزمودگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شماره ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ تصویب گردید. ش۹۵۰۲۱۴۲۹۵۱۴۶۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824584
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ و شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ و شرکت پتروشمی فجر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ و صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۰۹۲۱۱۱۵۲۶۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13023447
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهیدتندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی سامان پندار به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی حافظ گام به شماره ملی۱۰۱۰۰۴۸۴۰۳۵ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۶۲۷۱۹۶۵۵۰۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387178
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۶ به شرح ذیل تعیین گردید: حسین تقوی گنجی به شماره ملی۲۰۶۱۰۲۰۴۴۵ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره جمشید مبارکی به شماره ملی ۱۸۱۷۰۴۳۱۰۲ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره سید محمد کاظم بازگشا به شماره ملی ۱۸۶۱۱۸۵۲۳۵ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی بندرامام به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۷۶۰ عضو هیئت مدیره و محمد رضا سلیمان زاده بیدگلی به شماره ملی ۶۱۹۹۵۸۳۵۴۱ به نمایندگی از شرکت پتروشمی فجر به شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۳۰۱۹۲ عضو هیئت مدیره و اسداله اکبراف به شماره ملی ۱۲۸۵۴۳۸۴۹۳ به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ عضو هیئت مدیره. هیات مدیره در مورد نحوه امضاء اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک‌ها، مصوب نمود که اوراق مزبور با امضاء متفق یک نفر از گروه الف و یک نفر از گروه ب به شرح زیربه همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود گروه الف: آقای حسن نقوی گنجی مدیرعامل و آقای محمد عیسی رئیس مجتمع گروه ب: محمد شایگان سرپرست مدیریت مالی و عادل گردون رئیس حسابداری مالی براس حسابهای ریالی و محمد شایگان سرپرست مدیریت مالی براس حسابهای ارزی. قراردادهای منعقده توسط شرکت وفق ماده ۴۵ اساسنامه با امضاء متفق مدیرعامل (حسن تقوی گنجی) و سرپرست مدیریت مالی (محمد شایگان) و مهر شرکت معتبر میباشد ش۹۶۰۱۲۷۸۴۷۵۲۰۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13644684
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ صورت سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس برای یکسال مالی انتخاب گردید. ش۹۶۰۷۱۶۳۹۹۶۵۸۶۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14242494
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی شهید تندگویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۶۰۹۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. سازمان حسابرسی به شماره ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ش۹۷۰۷۱۱۸۳۹۷۱۰۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه