شرکت پتروشیمی بوعلی سینا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860723245


شماره ثبت:
6272
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1377/1/29
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان بندرماهشهر - بخش بندر امام خميني - شهر بندرامام خميني-بندرامام خميني-خيابان منطقه ويژه اقتصادي بندرامام-خيابان سايت 4-پلاك 0-طبقه همكف- 6356178726

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رسول اشرف زاده برنج آباد 13228160
محمدرضا صاحب نسق فاروجی 13228160
علیرضا پوری 13228160
تقی صانعی 13238517
آقای قاسم مسعودی 13238517
اباذر شعبانیان 13238517
مهدی قارونی 13387170
احمد زارعی 13712486

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13079552
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا پوری به کدملی ۶۶۴۹۵۱۳۵۸۱ به عنوان نماینده حقوقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ انتخاب شد. شرکت پتروشیمی مبین باشناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ با نمایندگی رسول اشرف زاده برنج آباد باکدملی ۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰با نمایندگی علیرضا پوری به کدملی ۶۶۴۹۵۱۳۵۸۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۴ انتخاب شد. ش۹۵۰۷۲۷۴۴۸۳۴۲۷۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13122281
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ و شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ و شرکت پتروشیمی نوری به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ و شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و شرکت سرمایه گذاری عدالت استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۲۲۶۱۸۲۵۴۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228160
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: رسول اشرف زاده برنج آباد به شماره ملی۲۷۵۴۶۰۸۳۲۱ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره علیرضا پوری به شماره ملی ۶۶۴۹۵۱۳۵۸۱ به نمایندگی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت نایب رئیس هیات مدیره و محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی ۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت مدیرعامل تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردیدند. هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۱۰۱۱۷۷۲۷۶۴۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13228165
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی ۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۱۹۳۴۷۷۷۲۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238517
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ به قرار ذیل تعیین گردیدند: قاسم مسعودی به شماره ملی ۲۵۳۹۶۳۰۹۷۹ به نمایندگی از شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۴۰ به سمت رئیس هیئت مدیره محمدرضا صاحب نسق فاروجی به شماره ملی ۶۳۵۸۷۰۳۹۲۷ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردید. تقی صانعی به شماره ملی ۱۲۲۹۶۷۲۲۲۲ به نمایندگی از شرکت پتروشیمی برزویه به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۹۹۹۰ و اباذر شعبانیان به شماره ملی ۲۲۷۹۳۳۳۸۷۲ به نمایندگی شرکت پتروشیمی مبین به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۰۵۵۸۶۵ و قدرت اله فرج پور بی بالان به شماره ملی ۲۲۰۰۳۱۹۹۵۹ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند. هیئت مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۱۰۱۴۸۸۳۹۷۰۳۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387169
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی به عنوان بازرس قانونی اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۶۰۱۲۷۵۸۷۹۴۵۱۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13387170
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قارونی به شماره ملی ۱۷۵۳۵۴۰۱۸۶ به سمت مدیرعامل تعیین گردید. هیات مدیره وفق ماده ۳۷ اساسنامه قسمتی از اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۶۰۱۲۷۴۶۴۶۳۶۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565527
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. صورت‌های مالی مشتمل بر ترازنامه در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. ش۹۶۰۵۲۸۲۰۷۳۹۳۵۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579116
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مهدی قارونی به شماره ملی۱۷۵۳۵۴۰۱۸۶ به نمایندگی از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به شناسه ملی۱۰۱۰۱۳۳۶۳۰۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۵۴۷۱۷۶۸۹۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712486
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: احمد زارعی به شماره ملی ۲۵۷۰۱۱۳۵۴۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری استان ایلام به شناسه ملی ۱۰۳۰۰۰۵۹۰۳۲ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۸۲۴۶۰۸۵۰۱۳۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13938569
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی ماهشهر به آدرس بندر ماهشهر بخش مرکزی دهستان جراحی آبادی واحد تهیه نمک آب دریا خیابان اصلی منطقه ویژه پتروشیمی خیابان سایت ۴ پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۶۳۵۷۱۳۶۳۷۹ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۲۸۷۲۹۱۱۱۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14173771
آگهی تغییرات شرکت پتروشیمی بوعلی سینا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۲۷۲ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۲۳۲۴۵

به استنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی آزمودگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی تدوین و همکاران حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۷۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۵۲۷۳۱۸۹۰۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ماهشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه