شرکت فولاد کاویان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860704330


شماره ثبت:
80731
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1373/6/26
آدرس:
تهران افريقا ابتداي بلوار ارش پ 38 1917743311

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بهزاد محمدی 1036228
شبنم شاه حسینی 1036228
محمدحسین خادمی گل میشه 1036228
پیام زاده کازرونی 1175821
هوتن مکری 1175821
آقای سید احمد سجادی 1589223
شهاب علی دوست لسکوکلایه 9616817
صونا افتخاراعظم 9616817
آقای آرش شیبانی 9616817
علی اصغر گنجیان 13082450
هما حسنی 13668161
خانم سارا برادران شکوهی 13668161
خاانم رویا حسنی 13668167
پریسا شیرین پوربه 14285820
علی رضا آقائی 14285829
زهرا باستی دهخوارقانی 14285829
سپیده باستی دهخوارقانی 14285829

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 980012
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۱/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۹۰ بتصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به ش م ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۹۹۰۴۸۳۱ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1036228
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام به شماره ثبت۸۰۷۳۱ و شناسه ملی۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۰/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره بقرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد محمدی به ک م ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ علی اصغر گنجیان به ک م ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ محمدحسین خادمی گل میشه به ک م ۱۵۳۳۰۶۱۶۵۳ هوتن مکری به ک م ۳۲۵۰۴۰۷۹۳۳ شبنم شاه حسینی به ک م ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۹۱ بهزاد محمدی بسمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره مدیرعامل تعیین گردیدند. و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۳۶۸۹۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175821
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی دش و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۲۷۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ و علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ و پیام زاده کازرونی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۶۶۱۶۱ و هوتن مکری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۰۷۹۳۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ روزنامه‌های کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. پ۱۷۰۰۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1175825
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و پیام زاده کازرونی به شماره ملی ۱۷۵۴۷۶۶۱۶۱ و هوتن مکری به شماره ملی ۳۲۵۰۴۰۷۹۳۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۷۰۰۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589223
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید احمد سجادی ک م ۰۰۴۰۹۰۲۰۴۸ بجای آقای هوتن مکری بسمت عضو هیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۶۰۵۱۳۶۸۴۹۹۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1589225
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهزاد محمدی ک م ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷رئیس هیئت مدیره آقای علی اصغر گنجیان ک م ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سید احمد سجادی ک م ۰۰۴۰۹۰۲۰۴۸ عضو هیئت مدیره آقای پیام زاده کازرونی ک م ۱۷۵۴۷۶۶۱۶۱ عضو هیئت مدیره خانم شبنم شاه حسینی ک م ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب شدند پ۹۳۰۶۰۵۹۹۷۹۷۱۳۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616817
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر گنجیان به کد ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ و بهزاد محمدی به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ و شهاب علی دوست لسکوکلایه به کد ملی ۲۷۳۹۸۳۰۷۰۱ و آرش شیبانی به کد ملی ۰۰۷۵۲۸۷۷۸۱ و صونا افتخاراعظم به کد ملی ۱۵۳۲۷۳۲۴۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ بهزاد محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت‎مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9799382
آگهی تصمیمات شرکت فولاد کاویان سهامی عام ثبت شده به شماره ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۴/۹۰ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲۲/۴/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ بتصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: علی اصغر گنجیان به کد ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ و بهزاد محمدی به کد ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ و شهاب علی دوست لسکوکلایه به کد ملی ۲۷۳۹۸۳۰۷۰۱ و آرش شیبانی به کد ملی ۰۰۷۵۲۸۷۷۸۱ و صونا افتخاراعظم به کد ملی ۱۵۳۲۷۳۲۴۶۵ بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۴/۹۰ بهزاد محمدی به سمت رئیس هیئت مدیره و علی اصغر گنجیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل تعیین گردیدند و امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک و سفته و برات با امضاء رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12763953
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی شرکت و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ به سمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سارا برادران شکوهی با کدملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خاانم رویا حسنی با کدملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رئیس هیئت مدیره و یا نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۵۰۲۰۵۸۳۰۲۶۱۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12941720
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ به سمت مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره و سارا برادران شکوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و هما حسنی با کد ملی ۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳ و رویا حسنی با کد ملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. پ۹۵۰۵۱۱۸۰۰۸۳۲۴۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082450
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ و سارا برادران شکوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ و هما حسنی با کد ملی ۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳ و رویا حسنی با کد ملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ و شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. - ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴به تصویب رسید. پ۹۵۰۷۲۸۹۵۲۶۶۰۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13082466
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ و بموجب مجوز شماره ۰۶۶ - ۲۸۱۵۳۱/ ۹۵۹ سازمان بورس و اوراق بهادار، سرمایه شرکت از ۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به ۵۹۷۴۷۲۵۶۷۷۰۰۰ ریال منقسم به ۵۹۷۴۷۲۵۶۷۷ سهم ۱۰۰۰ریالی با نام از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۷۲۸۲۹۱۱۹۴۴۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13161431
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ رییس هیئت مدیره و آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و خانم هما حسنی با کدملی ۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳ عضو هیئت مدیره و خانم رویا حسنی با کدملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ عضو هیئت مدیره و خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ عضو هیئت مدیره انتخاب ردیدند. مقرر گردید کلیه اسناد و مدارک تعهدآور تجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۵۰۹۰۹۷۳۲۲۲۳۷۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668161
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - اعضای هیئت مدیره (برای مدت ۲ سال) به شرح ذیل انتخاب گردیده‌اند: –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ – خانم هما حسنی با کدملی ۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳ – خانم رویا حسنی با کدملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد، اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۷۲۹۱۱۳۸۹۹۲۷۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13668167
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: – خانم سارا برادران شکوهی به شماره ملی ۰۰۷۹۴۵۴۶۲۳ رییس هیئت مدیره –آقای علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ مدیر عامل و نایب رییس هیئت مدیره – خانم هما حسنی با کدملی ۰۰۷۸۶۹۴۸۳۳ عضو هیئت مدیره – خانم رویا حسنی با کدملی ۰۰۷۲۳۴۶۰۴۳ عضو هیئت مدیره – خانم شبنم شاه حسینی به شماره ملی ۰۰۷۲۷۴۱۵۷۰ عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. - کلیه اسناد و مدارک تعهدآورتجاری، قراردادها، چکها، سفته‌ها و بروات با امضا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت، و مکاتبات اداری با امضا رییس هیئت مدیره و یا نایب رییس هیئت مدیره و مدیر عامل همراه با مهر شرکت معتبر باشد. پ۹۶۰۷۲۹۸۹۶۵۸۱۸۶۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285820
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ مدیرعامل و نایب رییس هیئت مدیره و علی رضا آقائی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۸۸۷۹۰ عضو هیئت مدیره و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی ۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵ عضو هیئت مدیره و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی ۰۰۲۲۰۹۷۸۶۴ عضو هیئت مدیره هیئت مدیره پریسا شیرین پوربه شماره ملی ۰۰۶۲۴۴۶۳۷۱رییس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۸۰۵۵۴۶۹۹۲۹۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285829
آگهی تغییرات شرکت فولاد کاویان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۰۷۳۱ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۷۰۴۳۳۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۶ به تصویب رسید. اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیده‌اند: علی اصغر گنجیان به شماره ملی ۰۸۷۲۲۰۹۵۸۱ و علی رضا آقائی به شماره ملی ۰۰۴۱۸۸۸۷۹۰ و پریسا شیرین پور با کد ملی ۰۰۶۲۴۴۶۳۷۱ و سپیده باستی دهخوارقانی با کد ملی ۰۰۱۳۷۴۷۹۷۵ و زهرا باستی دهخوارقانی به شماره ملی ۰۰۲۲۰۹۷۸۶۴ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت صدر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۴۶۹ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت نشر آگهی‌های شرکت تعیین شد پ۹۷۰۸۰۵۵۳۳۱۲۴۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه