شرکت سلسله آب حیات کرمان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10860559923


شماره ثبت:
4653
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1379/8/25
آدرس:
كرمان شهرك صنعتي شماره 2 انتهاي خ-ياسمن اول نبش ك-داودي پلاك 121 7617199883

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مجید افخمی 1472411
آقای کمال زارعی 13565261
آقای نبی اله قبادی 13565261
آقای کامران کلانتری 13565261
آقای قنبری علی رجبی دهنوی 13565261
آقای مهدی محبعلی 13565261

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 716265
آگهی تغییراتشرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹ ۲ موسسه حسابرسی بهروزان حساب و آقای بهرام همتی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۲۷۹۵۳۸۱ مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1472411
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۸/۹۲ ۱. مجید افخمی کد ملی ۳۳۷۰۰۷۲۰۹۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی سهامی عام بسمت عضو هیئت مدیره شرکت انتخاب گردیدند. سامانه ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیر تجاری http: //irsherkat. ssaa. ir ش۶۰۲۲۶۰۰۰۰۱۱۱۰۴۰۶۰۸۴۴ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10199394
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان سهامی خاص شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۳/۹۰ ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره و بازرسان و بتصویب رسیدن ترازنامه سال ۸۹ ۲ موسسه حسابرسی بهروزان حساب و آقای بهرام همتی بسمت بازرسان اصلی و علی البدل بمدت یک سال انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه محلی اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. مسئول ثبت شرکت‌های ثبت کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12657088
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۰۲/۱۳۹۴ ۱ ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲ با رعایت ماده ۱۴۷ لایحه اصلاحی قانون تجارت موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سال ۱۳۹۴ شرکت انتخاب گردید. ش۹۴۱۱۲۵۴۷۴۴۷۴۹۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12896159
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۳: الحاق یک ماده به شرح ذیل به مفاد اساسنامه مورد تصویب مجمع قرار گرفت: «شرکت مجاز می‌باشد، با رعایت مواد قانونی به عنوان شرکت پذیرنده یا ادغام شونده و یا ایجاد شخصیت حقوقی جدید اقدام نماید. شرایط مذکور درخصوص شرکت پذیرنده و ادغام شونده جدید با تصویب چهار پنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق العاده امکانپذیر می‌باشد.» ش۹۵۰۴۱۵۵۱۳۷۶۹۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12994718
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۲/۱۳۹۵: ۱ قرائت گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی وبه تصویب رسیدن ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ ۲ موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران مستقل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - ۳اعضای هیات مدیره به شرح ذیل به مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ شرکت تولیدی گازلوله (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹ شرکت تولیدی لوله‌های دوجداره قدر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳ شرکت بازرگانی خدماتی هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ شرکت شیمی بافت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۰۵۳ - ۴روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های سال ۱۳۹۵ شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۰۹۶۴۲۸۷۸۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565259
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۲/۱۳۹۶: ترازنامه و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران حسابداران رسمی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های سال ۱۳۹۶ شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۲۶۴۹۰۷۲۲۸۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13565261
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۱۲/۱۳۹۵: آقای کامران کلانتری با کد ملی ۳۸۷۳۳۴۲۹۹۵ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری هامون کیش (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۳۲۵۳۹ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای کمال زارعی با کد ملی ۱۵۵۰۴۱۶۰۱۴ بنمایندگی شرکت تولیدی گاز لوله (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۰۱۷۹۹ بعنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره آقای قنبری علی رجبی دهنوی با کد ملی ۱۲۹۰۰۵۸۸۰۶ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۳۳۶۳۲۰ بعنوان عضو غیرموظف و هیئت مدیره آقای نبی اله قبادی با کد ملی ۱۸۴۰۸۱۰۱۴۹ بنمایندگی شرکت شیمی بافت به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۴۸۸۰۵۳ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره آقای مهدی محبعلی با کد ملی ۰۰۵۳۳۵۴۲۵۷ بنمایندگی شرکت لوله‌های دو جداره قدر (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۱۱۳۶۳ بعنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره آقای کامران کلانتری با کد ملی ۳۸۷۳۳۴۲۹۹۵ بعنوان مدیرعامل کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، قراردادها و عقود با امضا متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا متفق دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. اوراق عادی و مکاتبات و نامه‌های اداری با امضا مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۵۲۶۳۳۵۶۰۵۴۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004921
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت شهود امین به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۱۱۵۶۱۶ بعنوان بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۰۹۶۲۲۸۶۷۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14392635
آگهی تغییرات شرکت سلسله آب حیات کرمان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۶۵۳ و شناسه ملی ۱۰۸۶۰۵۵۹۹۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ شعبه شرکت در استان تهران، بخش مرکزی، شهر تهران، آرارات، خیابان شهید حجت الاسلام عباس شیرازی، خیابان ملا صدرا، پلاک ۱۱۳، طبقه همکف، واحد ۳ کد پستی ۱۹۹۱۷۱۵۸۶۶ ایجاد گردید و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۱۰۰۸۷۸۳۴۷۱۶۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری کرمان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه